Spiнeri pa nodokпiem visiem, kur imacas RTU

| | | | | |
| | | | | |
| | |35. Ar |36. K?rt?ba, |39. Iz??mumi |
| | |pievienot?s |k?d? zemnieku|PVN nodok?a |
| | |v?rt?bas |saimniec?b?m |maks?t?jiem. |
|30. Nekustam?|43. Dabas |nodokli |ir ties?bas |(1) Ar nodokli |
|?pa?uma |resursu |apliekam?s |nere?istr?tie|neapliek ??du |
|kadastr?l?s |nodoklis, |personas un to|s k? ar PVN |pre?u pieg?des |
|v?rt?bas |m?r?is, |re?istr?cijas |k? apliekam?m|un |
|noteik?anas |apliekamie |k?rt?ba. |person?m. |pakalpojumus: |
|pamatprincipi|objekti. |Ar pievienot?s|Zemnieku |1) pakalpojumus|
|. |Likums Saeim? |v?rt?bas |saimniec?b?m |(tai skait? |
|(1) Nekustam?|pie?emts 1995. |nodokli |ir ties?bas |?din??anas), ko|
|?pa?uma |gada 14. |apliekam? |nere?istr?tie|sniedz veco |
|kadastr?l? |septembr?, |persona — |s ?aj? pant? |?au?u |
|v?rt?ba ir |valsts |fizisk? vai |noteiktaj? |pansion?ti vai |
|p?c vienotiem|prezidents to |juridisk? |k?rt?b? k? |m?tnes, |
|principiem uz|uzsludin?jis |persona un ar |apliekam?m |soci?l?s |
|valsts |1995. gada 4. |l?gumu vai |person?m, ja |apr?pes un |
|kadastra datu|oktobr?. Likums|norunu |ir izpild?ti |rehabilit?cijas|
|pamata |st?jas sp?k? |saist?tas |??di |centri, |
|noteikta |1996. gada 1. |min?to personu|nosac?jumi: |specializ?tie |
|zemes un ?ku |janv?r?. |grupas vai to |1) pa?u |apr?pes centri |
|v?rt?ba. |Dabas resursu |p?rst?vji, kas|ra?ot?s |vai nami, kurus|
|(2) Nekustam?|nodok?a (DRN) |veic pre?u |lauksaimniec?|piln?gi vai |
|?pa?uma |m?r?is ir |pieg?des, |bas |da??ji finans? |
|kadastr?lo |ierobe?ot dabas|pakalpojumu |produkcijas |no valsts |
|v?rt?bu |resursu |snieg?anu, |pieg??u un |bud?eta vai |
|nosaka Valsts|nesaimniecisku |pre?u importu |pa?pat?ri?a |pa?vald?bu |
|zemes |izmanto?anu un |un pa?pat?ri?u|v?rt?ba |bud?etiem; |
|dienests |vides |un kas likum? |iepriek??jo |2) maksu par |
|Ministru |pies?r?o?anu, |noteiktaj? |12 m?ne?u |b?rnu |
|kabineta |samazin?t vidi |k?rt?b? ir |laik? ir |uztur??anos |
|noteiktaj? |pies?r?ojo?as |re?istr?ti |vismaz 90 |pirmsskolas |
|k?rt?b?, |produkcijas |Valsts |procentu no |iest?d?s; |
|vadoties p?c |ra?o?anu un |ie??mumu |zemnieku |3) no valsts |
|nekustam? |realiz?ciju, |dienesta ar |saimniec?bu |bud?eta |
|?pa?uma |veicin?t jaunas|pievienot?s |kop?jo pre?u |finans?tos |
|tirgus cenu |un pilnveidotas|v?rt?bas |pieg??u un |?din??anas |
|l?me?a vismaz|tehnolo?ijas |nodokli |sniegto |pakalpojumus |
|divus gadus |ievie?anu, kas |apliekamo |pakalpojumu |labo?anas darbu|
|pirms |samazina vides |personu |v?rt?bas; |iest?d?s un |
|taks?cijas |pies?r?ojumu, |re?istr?. |2) kop?j? ar |ieslodz?juma |
|perioda (tas |atbalst?t |(1) Personu |nodokli |viet?s; |
|ir, p?c |ilgtsp?j?gas |re?istr?ciju |apliekamo |4) izgl?t?bas, |
|nekustamo |att?st?bas |Valsts |pre?u pieg??u|sagatavo?anas |
|?pa?umu |strat??iju |ie??mumu |un sniegto |kursu un |
|vid?j?s |tautsaimniec?b?|dienesta ar |pakalpojumu |iest??an?s |
|tirgus |, k? ar? veidot|pievienot?s |v?rt?ba |dokumentu |
|v?rt?bas |vides |v?rt?bas |iepriek??jo |re?istr??anas |
|noteiktam |aizsardz?bas |nodokli |12 m?ne?u |pakalpojumus, |
|lieto?anas |pas?kumu |apliekamo |laik? ir |ko sniedz |
|m?r?im |finansi?lo |personu |maz?ka par 30|valsts un |
|konkr?t? |nodro?in?jumu. |re?istr? veic,|000 latu; |pa?vald?bu |
|teritorij?) | |iev?rojot |3) t?s |izgl?t?bas |
|un ?emot v?r?|Apliekamie |??dus |Ministru |iest?des un |
|nekustam? |objekti: |nosac?jumus: |kabineta |valsts |
|?pa?uma |ieg?stamos |1) fizisk?s |noteiktaj? |akredit?t?s |
|valsts |dabas resursus |personas |k?rt?b? |priv?t?s |
|kadastr? |vides |re?istr? p?c |Valsts |izgl?t?bas |
|re?istr?tajam|pies?r?ojumu- |to past?v?g?s |ie??mumu |iest?des, k? |
|attiec?gajam |atkritumus, |dz?vesvietas; |dienest? |ar? ?din??anas |
|nekustamajam |izme?us un | |iesniedz |pakalpojumus, |
|?pa?umam ar |pies?r?ojo??s |2) juridisk?s |l?gumu |ko sniedz ??s |
|likumu |vielas |personas |nere?istr?tie|izgl?t?bas |
|noteiktos |videi kait?gas |re?istr? p?c |s k? |iest?des; |
|izmanto?anas |preces un |to juridisk?s |apliekam?s |5) maksu par |
|ierobe?ojumus|produktus |adreses; |personas. |bezdarbnieku |
|. |import?to un |3) | |profesion?lo |
|(3) Nekustam?|iek?zem? ra?oto|l?gumsabiedr?b| |apm?c?bu vai |
|?pa?uma |pre?u vai |as re?istr? | |p?rkvalific??an|
|kadastr?laj? |produktu |p?c Uz??mumu | |u, ko organiz? |
|v?rt?b? |iepakojumu. |re?istr? | |Nodarbin?t?bas |
|neietver | |fiks?t?s | |valsts |
|me?audzes | |adreses; | |dienests; |
|v?rt?bu. | |4) ja personu | |6) bibliot?ku |
|(4) |31. Attaisnotie|grupa kop?gas | |pakalpojumus; |
|Inform?ciju |izdevumi |saimniecisk?s | |7) te?tru, |
|par tirgus |iedz?vot?ju |darb?bas | |kino, cirka |
|cenu |ien?kuma |veik?anai | |izr?des, |
|dar?jumos ar |nodokl?. |darbojas uz |39jjaut |koncertdarb?bu,|
|nekustamo |1. Pirms |l?guma pamata,|turpinajums |sar?kojumus |
|?pa?umu un |ien?kuma |re?istr? ??s | |kult?ras |
|nomas maksu |aplik?anas ar |personu grupas|23) |iest?d?s, |
|nekustam? |nodokli no gada|pilnvaroto |ugunsdro??bas|muzeju, |
|?pa?uma |apliekamo |fizisko |pakalpojumus,|izst??u, |
|kadastr?l?s |ien?kumu apjoma|personu p?c |ko sniedz |zoolo?isko |
|v?rt?bas |tiek atskait?ti|t?s past?v?g?s|iek?lietu |d?rzu un |
|noteik?anai |??di maks?t?ja |dz?vesvietas; |ministrijas |bot?nisko d?rzu|
|un |izdevumi: | |Ugunsdz?s?bas|apmekl?jumus, |
|aktualiz?cija|1) nomaks?t? |5) ja ?rvalstu|un gl?b?anas |b?rniem dom?tus|
|i Valsts |soci?l? nodok?a|persona |dienesta |un labdar?bas |
|zemes |summa un valsts|Latvijas |departaments,|m?r?iem |
|dienests |soci?l?s |Republik? nav |iest??u, |velt?tus |
|sa?em no |apdro?in??anas |izveidojusi |uz??mumu |sar?kojumus, |
|nekustam? |maks?jumi; |re?istr?tu |(uz??m?jsabie|pa?darb?bas |
|?pa?uma |2) izdevumi par|past?v?go |dr?bu) un |m?kslas |
|?pa?niekiem, |maks?t?ja un |p?rst?vniec?bu|organiz?ciju |kolekt?vu un |
|zv?rin?tiem |vi?a ?imenes |, bet iek?zem?|ugunsdro??bas|sporta |
|not?riem, |locek?u |veic vienu vai|dienesti, |sar?kojumus; |
|pa?vald?b?m |kvalifik?cijas |vair?kus ar |br?vpr?t?go |8) medic?nas |
|un |paaugstin??anu,|nodokli |ugunsdz?s?ju |pakalpojumus, |
|zemesgr?matu |specialit?tes |apliekamus |biedr?bas un |medikamentu un |
|noda??m |ieg??anu, |dar?jumus, |br?vpr?t?gie |medic?nas pre?u|
|Ministru |izgl?t?bas |tiek |ugunsdro??bas|pieg?des |
|kabineta |ieg??anu, par |re?istr?ta |form?jumi; |iek?zem? p?c |
|noteiktaj? |medic?nas un |viena no ??d?m|24) pasta |Labkl?j?bas |
|k?rt?b?. |?rstniecisko |person?m: |pakalpojumus,|ministrijas |
|(6) Ministru |pakalpojumu |a) t?s |kurus sniedz |apstiprin?ta un|
|kabinets |izmanto?anu un |pilnvarot? |bezpe??as |ar Finansu |
|reglament? |vesel?bas |persona |organiz?cija |ministriju |
|nekustam? |apdro?in??anas |Latvijas |valsts akciju|saska?ota |
|?pa?uma |pr?miju |Republik? p?c |sabiedr?ba |saraksta, k? |
|lieto?anas |maks?jumiem |??s personas |»Latvijas |ar? |
|m?r?u |apdro?in??anas |juridisk?s |pasts» un uz |veterin?rmedic?|
|noteik?anas |sabiedr?b?m, |adreses vai |kuriem |nas |
|un |kas izveidotas |past?v?g?s |saska?? ar |pakalpojumus, |
|sistematiz?ci|un darbojas |dz?vesvietas, |Pasta likumu |veterin?ro |
|jas k?rt?bu. |saska?? ar | |tai ir |medikamentu un |
|Nekustam? |Apdro?in??anas |b) ?rvalstu |monopolties?b|veterin?rmedic?|
|?pa?uma |sabiedr?bu un |persona — |as, k? ar? |nas pre?u |
|lieto?anas |to uzraudz?bas |vien? no |pastmarkas, |pieg?des |
|m?r?us |likumu. Min?to |dar?juma |aploksnes ar |iek?zem? p?c |
|atbilsto?i |izdevumu |izpildes |iespiestu |Zemkop?bas |
|Ministru |sast?vu un |viet?m |pastmarkas |ministrijas |
|kabineta |normas nosaka |Latvijas |att?lu un |apstiprin?ta un|
|reglament?taj|Ministru |Republik?. |starptautisko|ar Finansu |
|ai k?rt?bai |kabinets; |(2) Apliekam? |s atbildes |ministriju |
|un |3) summas, kas |persona ir ar?|kuponus, ko |saska?ota |
|teritori?lpl?|ziedojuma vai |bud?eta |saska?? ar |saraksta; |
|nojumos |d?vin?juma |instit?cija, |Pasta likumu |8.1) medic?nas |
|nor?d?tajai |veid? nodotas |ja t? veic |izdod un |pakalpojumus |
|izmanto?anai |Latvijas |pre?u pieg?des|realiz? |p?c Labkl?j?bas|
|vai likum?gi |Republik? |un sniedz |bezpe??as |ministrijas |
|uzs?ktajai |re?istr?t?m |pakalpojumus |organiz?cija |apstiprin?ta un|
|izmanto?anai |sabiedriskaj?m |cit?m |valsts akciju|ar Finansu |
|nosaka valsts|kult?ras, |person?m. |sabiedr?ba |ministriju |
|instit?cija |izgl?t?bas, |Valsts |»Latvijas |saska?ota |
|vai attiec?g?|zin?tnes, |prezidenta |pasts» vai |saraksta (Ar |
|pa?vald?ba, |sporta, |kanceleja, |realiz? citas|groz?jumiem, |
|kuras |labdar?bas, |Saeima un |personas |kas pie?emti ar|
|administrat?v|vesel?bas un |Ministru |saska?? ar |22.11.2001.liku|
|aj? |vides |kabinets |l?gumiem, kas|mu, kas st?jas |
|teritorij? |aizsardz?bas |dr?kst |nosl?gti ar |sp?k? ar |
|atrodas |organiz?cij?m |nere?istr?ties|bezpe??as |01.01.2002.); |
|konkr?tais |un fondiem, |Valsts |organiz?ciju |8.2) cilv?ka |
|nekustamais |reli?iskaj?m |ie??mumu |valsts akciju|org?nu, m?tes |
|?pa?ums. |organiz?cij?m |dienest? k? |sabiedr?bu |piena un |
|(7) Valsts |un bud?eta |apliekam?s |»Latvijas |cilv?ka asi?u |
|zemes |iest?d?m, kam |personas un |pasts»; |pieg?des |
|dienests |atbilsto?i |neaplikt |25) skol?nu |9) zelta, |
|izstr?d? |likuma «Par |veiktos |p?rvad?jumus,|mon?tu un |
|katras |uz??mumu |dar?jumus ar |ko veic |bankno?u |
|pa?vald?bas |ien?kuma |pievienot?s |speci?li ?im |pieg?des |
|administrat?v|nodokli» |v?rt?bas |m?r?im |Latvijas |
|?s |20.pantam |nodokli. |licenc?ti |Bankai; |
|teritorijas |Ministru |(3) Ja fizisko|p?rvad?t?ji, |10) der?bas, |
|zemes v?rt?bu|kabineta |vai juridisko |ja ?ie |izlozes |
|zon?jumu |noteiktaj? |personu un |pakalpojumi |(loterijas) un |
|atbilsto?i |k?rt?b? |??du personu |tiek |cita veida |
|lieto?anas |pie??irta |ar l?gumu vai |finans?ti no |azartsp?les; |
|m?r?im un |at?auja sa?emt |norunu |pa?vald?bu |11) apbed??anas|
|nosaka katras|ziedojumus, bet|saist?to grupu|bud?etiem. |pakalpojumus un|
|zonas vienas |??s summas |vai to |(2) Ar |Latvijas |
|plat?bas |nedr?kst |p?rst?vju ar |nodokli |Republik? |
|vien?bas |p?rsniegt 20 |nodokli |neapliek ??du|re?istr?to |
|v?rt?bu. |procentus no |apliekamo |pre?u |reli?isko |
|Zemes v?rt?bu|apliekam? |pre?u pieg??u |importu: |organiz?ciju |
|zon?jumus |ien?kuma |un sniegto |1) ?? panta |sniegtos |
|apstiprina |lieluma; |pakalpojumu |pirmaj? da?? |reli?iskos un |
|Ministru (8) |4) zin?tnes, |kop?j? v?rt?ba|min?to pre?u |ritu?los |
|Valsts zemes |literat?ras un |iepriek??jo 12|importu; |pakalpojumus; |
|dienests |m?kslas darbu, |m?ne?u laik? |2) ?rvalstu |12) |
|nekustam? |atkl?jumu, |sasniegusi vai|finansu |apdro?in?t?ju |
|?pa?uma |izgudrojumu un |p?rsniegusi 10|pal?dz?bas |un |
|kadastr?l?s |r?pniecisko |000 latu, t?m |s?t?jumus |apdro?in??anas |
|v?rt??anas |paraugu autoru |ne v?l?k k? |Ministru |starpnieku |
|vajadz?b?m |izdevumi, kuri |m?ne?a laik? |kabineta |sniegtos |
|izstr?d? ?ku |saist?ti ar ?o |p?c ??s summas|noteiktaj? |apdro?in??anas |
|tipu b?zes |darbu rad??anu,|sasnieg?anas |k?rt?b? (Ar |pakalpojumus |
|v?rt?bas, ko |izdo?anu, |vai |groz?jumiem, |atbilsto?i |
|apstiprina |izpild??anu vai|p?rsnieg?anas |kas pie?emti |Apdro?in??anas |
|Ministru |cit?du |ir |ar |sabiedr?bu un |
|kabineta |izmanto?anu un |j?re?istr?jas |22.11.2001.li|to uzraudz?bas |
|noteiktaj? |par kuriem |Valsts |kumu, kas |likumam; |
|k?rt?b?. |autori sa?em |ie??mumu |st?jas sp?k? |13) iedz?vot?ju|
|(9) Visu |autoratl?dz?bu |dienest? k? |ar |maks?jumus par |
|nekustamo |(honor?ru). |apliekam?m |01.01.2002.);|(Ar |
|?pa?umu |Min?to izdevumu|person?m. | |groz?jumiem, |
|kadastr?l? |sast?vu un | |3) m?kslas |kas pie?emti ar|
|v?rt?ba tiek |normas nosaka | |priek?metus, |22.11.2001.liku|
|fiks?ta ar |Ministru | |kas tiek |mu, kas st?jas |
|vienu |kabinets; | |ievesti |sp?k? ar |
|noteiktu |5) saska?? ar | |muzeju fondu |01.01.2002.): |
|datumu |likumu «Par | |papildin??ana|a) dz?vojamo |
|(1.janv?ri). |priv?tajiem | |i; |telpu ?ri |
| |pensiju | |4) to pre?u |saska?? ar |
|(10) |fondiem» | |importu, kas |nosl?gtajiem |
|Nekustamo |izveidotajos | |netiek |l?gumiem |
|?pa?umu |priv?tajos | |apliktas ar |(iz?emot viesu |
|masveid?gu |pensiju fondos | |muitas |izmitin??anas |
|p?rv?rt??anu |izdar?t?s | |nodokli |pakalpojumus |
|p?c Ministru |iemaksas, kas | |saska?? ar |viesu |
|kabineta |kop? ar ??s | |likuma «Par |izmitin??anas |
|l?muma izdara|da?as 6.punkt? | |muitas |m?tn?s — |
|ne ret?k k? |min?tajiem | |nodokli |viesn?c?s, |
|reizi piecos |apdro?in??anas | |(tarifiem)» |mote?os, viesu |
|gados. |pr?miju | |6. un |m?j?s, lauku |
|Nekustamo |maks?jumiem, | |9.noda?u, |t?rismam |
|?pa?umu |kuri izdar?ti | |iz?emot to |izmantojam?s |
|masveid?ga |atbilsto?i | |pre?u |m?j?s, |
|p?rv?rt??ana |dz?v?bas | |pieg?des, |kempingos, |
|ir visu |apdro?in??anas | |kuras tiek |t?risma |
|nekustamo |l?gumam (ar | |apliktas ar |m?tn?s), |
|?pa?umu |l?dzek?u | |muitas |b) dz?vojam?s |
|kadastr?lo |uzkr??anu) | |nodok?a 0 |m?jas |
|v?rt?bu |nep?rsniedz 10 | |procentu |uztur??anas un |
|noteik?ana uz|procentus no | |likmi. |apsaimnieko?ana|
|noteiktu |personas gada | |(3) Uz valsts|s |
|datumu, |apliekam? | |robe?as pre?u|pakalpojumiem, |
|preciz?jot |ien?kuma (?? | |ieve?anu ar |ko sniedz |
|nekustamo |panta otraj? | |nodokli |dz?vojam?s |
|?pa?umu |da?? — no | |neapliek, ja |m?jas |
|sast?vu, |m?ne?a bruto | |tiek veikta |apsaimniekot?js|
|fizisko |darba samaksas,| |viena no |saska?? ar |
|st?vokli un |kas ir | |??d?m Muitas |dz?vojam?s |
|v?rt?bu |kalend?r? | |likum? |m?jas |
|r?d?t?jus. |m?ne?a darba | |min?taj?m |(dz?vok?a) |
|Nekustam? |samaksa pirms | |muitas |apsaimnieko?ana|
|?pa?uma |to summu | |proced?r?m: |s l?gumu, |
|?pa?niekam ir|atskait??anas, | |1) ieve?ana |c) silt? un |
|ties?bas |par kur?m | |uz laiku; |aukst? ?dens |
|piepras?t |saska?? ar ?o | |2) ieve?ana |pieg?di, |
|?pa?uma |likumu at?auts | |p?rstr?dei; |kanaliz?ciju, |
|p?rv?rt??anu |samazin?t | |3) ieve?ana |apkuri, |
|jebkur? vi?am|darbinieka | |p?rstr?dei |atkritumu |
|v?lam? laik?,|apliekamo | |muitas |izve?anu;”; |
|ja vi?? sedz |ien?kumu, k? | |kontrol?; |14) |
|ar to |ar? pirms | |4) ieve?ana |specializ?tos |
|saist?tos |jebkuru | |beznodok?u |produktus |
|izdevumus. |ietur?jumu | |tirdzniec?bas|z?dai?iem p?c |
|(11) |izdar??anas) | |veikal?; |Labkl?j?bas |
|Nekustam? |6) | |5) ieve?ana |ministrijas |
|?pa?uma |apdro?in??anas | |muitas |apstiprin?ta un|
|masveid?gas |pr?miju | |noliktav?; |ar Finansu |
|p?rv?rt??anas|maks?jumi, kas | |6) tranz?ts. |ministriju |
|starplaik? |izdar?ti | | |saska?ota |
|Valsts zemes |atbilsto?i | | |saraksta; |
|dienests veic|dz?v?bas | | |15) zin?tniskos|
|nekustam? |apdro?in??anas | | |p?t?jumus, kuri|
|?pa?uma |l?gumam (ar | | |tiek veikti par|
|tirgus cenu |l?dzek?u | | |sabiedrisko |
|un nomas |uzkr??anu), | | |fondu, valsts |
|maksu |iev?rojot ?? | | |bud?eta un |
|apzin??anu, |likuma 8.panta | | |pa?vald?bu |
|uzskaiti un |piekt?s da?as | | |bud?etu |
|anal?zi un |1., 2. un | | |16) finansi?los|
|Ministru |3.punkta | | |dar?jumus, taj?|
|kabineta |nosac?jumus, un| | |skait?: |
|noteiktaj? |kas kop? ar ??s| | |a) kredit??anu |
|k?rt?b? — |da?as 5.punkt? | | |(ar? l?zinga |
|nekustam? |min?taj?m | | |kredit??anu) un|
|?pa?uma |iemaks?m | | |naudas |
|kadastr?l?s |priv?tajos | | |aizdevumu |
|v?rt?bas |pensiju fondos | | |pie??ir?anu un |
|aktualiz?ciju|nep?rsniedz 10 | | |kontroli, k? |
|. |procentus no | | |ar? |
| |personas gada | | |pakalpojumus, |
| |apliekam? | | |kas saist?ti ar|
| |ien?kuma. | | |galvojumiem, |
| |2. Pirms | | |garantij?m un |
| |darbinieka | | |to uzraudz?bu, |
| |ien?kuma | | |ko veic kred?ta|
| |aplik?anas ar | | |pie???r?js (Ar |
| |algas nodokli | | |groz?jumiem, |
| |no m?ne?a | | |kas pie?emti ar|
| |ien?kuma apjoma| | |22.11.2001.liku|
| |tiek atskait?ti| | |mu, kas st?jas |
| |?? panta pirm?s| | |sp?k? ar |
| |da?as 1., 5. un| | |01.01.2002.), |
| |6.punkt? | | |b) |
| |min?tie | | |pakalpojumus, |
| |maks?jumi. | | |kas saist?ti ar|
| |3. No | | |noguld?jumu un |
| |nerezidentu | | |citu |
| |apliekam? | | |atmaks?jamo |
| |ien?kuma ir | | |l?dzek?u |
| |ties?bas | | |piesaist??anu, |
| |atskait?t tikai| | |skaidras un |
| |?? panta pirm?s| | |bezskaidras |
| |da?as 1., 3., | | |naudas |
| |4. un 5.punkt? | | |maks?jumu |
| |min?tos | | |veik?anu, |
| |attaisnotos | | |uztic?bas |
| |izdevumus. | | |(trasta) |
| | | | |oper?cij?m, |
| | | | |c) |
| | | | |pakalpojumus, |
| | | | |kas saist?ti ar|
| | | | |maks??anas |
| | | | |l?dzek?u |
| | | | |izlai?anu un |
| | | | |apkalpo?anu, k?|
| | | | |ar? |
| | | | |tirdzniec?bu ar|
| | | | |maks??anas |
| | | | |l?dzek?iem un |
| | | | |citiem naudas |
| | | | |tirgus |
| | | | |instrumentiem, |
| | | | |iz?emot |
| | | | |maks??anas |
| | | | |l?dzek?us, kas |
| | | | |tiek pieg?d?ti |
| | | | |kolekcion??anai|
| | | | |vai satur |
| | | | |d?rgmet?lu, |
| | | | |d) ieguld?jumus|
| | | | |kapit?l?, kas |
| | | | |veikti naud?, |
| | | | |k? ar? |
| | | | |v?rtspap?rus un|
| | | | |pakalpojumus, |
| | | | |kas saist?ti ar|
| | | | |v?rtspap?ru |
| | | | |izlai?anu, |
| | | | |glab??anu, |
| | | | |atsavin??anu un|
| | | | |p?rvald??anu |
| | | | |(Ar |
| | | | |groz?jumiem, |
| | | | |kas pie?emti ar|
| | | | |22.11.2001.liku|
| | | | |mu, kas st?jas |
| | | | |sp?k? ar |
| | | | |01.01.2002.). |
| | | | |17) masu |
| | | | |inform?cijas |
| | | | |l?dzek?us |
| | | | |Ministru |
| | | | |kabineta |
| | | | |noteiktaj? |
| | | | |k?rt?b?; |
| | | | |18) konsul?ros |
| | | | |pakalpojumus; |
| | | | |19) m?c?bu un |
| | | | |zin?tnisko |
| | | | |literat?ru, |
| | | | |Latvij? izdoto |
| | | | |b?rnu |
| | | | |literat?ru un |
| | | | |ori?in?lliterat|
| | | | |?ras darbu |
| | | | |pirmizdevumus |
| | | | |latvie?u valod?|
| | | | |saska?? ar |
| | | | |Izgl?t?bas un |
| | | | |zin?tnes |
| | | | |ministrijas |
| | | | |apstiprin?tiem |
| | | | |sarakstiem, k? |
| | | | |ar? tipogr?fiju|
| | | | |pakalpojumus |
| | | | |??s literat?ras|
| | | | |ra?o?anai |
| | | | |(veido?anai); |
| | | | |20) m?kslas, |
| | | | |dokument?l?s un|
| | | | |anim?cijas |
| | | | |filmas (iz?emot|
| | | | |videofilmas VHS|
| | | | |form?t?), ja |
| | | | |t?s pieg?d? vai|
| | | | |izplata |
| | | | |Latvijas |
| | | | |Republik? |
| | | | |ofici?li |
| | | | |re?istr?ts |
| | | | |izplat?t?js vai|
| | | | |filmu |
| | | | |veidot?js; |
| | | | |21) kooperat?vo|
| | | | |sabiedr?bu |
| | | | |sniegtos |
| | | | |pakalpojumus |
| | | | |(iz?emot pre?u |
| | | | |pieg?des) ?o |
| | | | |kooperat?vo |
| | | | |sabiedr?bu |
| | | | |biedriem: |
| | | | |a) dz?vojamo |
| | | | |m?ju |
| | | | |uztur??anai un |
| | | | |apsaimnieko?ana|
| | | | |i, |
| | | | |b) |
| | | | |lauksaimniec?ba|
| | | | |s un |
| | | | |zvejniec?bas |
| | | | |ra?ojumu |
| | | | |p?rstr?dei un |
| | | | |realiz?cijai, |
| | | | |k? ar? |
| | | | |lauksaimniec?ba|
| | | | |s tehnikas, |
| | | | |ma??nu un citu |
| | | | |darbar?ku |
| | | | |kop?gai |
| | | | |lieto?anai un |
| | | | |apkopei; |
| | | | |22) nekustam? |
| | | | |?pa?uma, ar? |
| | | | |zemes, |
| | | | |p?rdo?anu, |
| | | | |iz?emot |
| | | | |nelietota |
| | | | |nekustam? |
| | | | |?pa?uma pirmo |
| | | | |p?rdo?anu; |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |6. Nodok?u |13. Nodevu |40. Akc?zes |
| |10. Latvijas |funkcijas un |sist?ma, |nodokli naftas |
| |nodok?u un |veidi. |nodevu veidi.|produktiem, |
| |nodevu |Latvijas | |apliekamais |
|38. PVN 0% |sist?ma.. |Republik? ir |(1) Valsts |objekts, |
|likme. |(1) Nodok?u un |??di valsts |nodevas tiek |nodok?a |
|PVN 0% likmi |nodevu sist?mu |nodok?i un |uzliktas |maks?t?ji. |
|piem?ro ??dam|veido: |tiem |saska?? ar |?is likums |
|darb?b?m: |1) valsts |atbilsto?ie |likumiem un |attiecas uz |
|Pre?u |nodok?i, ar |likumi par |Ministru |jebkur?m |
|pieg?d?m, |kuriem |nodok?u |kabineta |darb?b?m, kas |
|kuru pieg?des|apliekamos |uzlik?anu: |noteikumiem, |Latvijas |
|vieta nav |objektus un |1) iedz?vot?ju|pa?vald?bu |Republikas |
|iek?zeme |kuru likmi |ien?kuma |nodevas — ar |muitas |
|pakalpojumiem|nosaka Saeima; |nodoklis — |pa?vald?bas |teritorij? tiek|
|, kuru | |2) uz??mumu |domes |veiktas ar |
|snieg?anas |2) valsts |ien?kuma |(padomes) |naftas |
|vieta nav |nodevas, kuras |nodoklis |izdotiem |produktiem, ar?|
|iek?zeme |tiek uzliktas |3) nekustam? |saisto?iem |uz naftas |
|Pakalpojumiem|saska?? ar ?o |?pa?uma |noteikumiem. |produktu |
|, kas |likumu, citiem |nodoklis — » | |p?rvieto?anu, |
|saist?ti ar |likumiem un |4) pievienot?s|(2) Ministru |izmantojot |
|pre?u |Ministru |v?rt?bas |kabineta |cauru?vadu |
|eksportu un |kabineta |nodoklis — » |noteikumos |transportu. |
|tranz?ta |noteikumiem; |5) akc?zes |par valsts |Naftas produktu|
|p?rvad?jumiem|3) pa?vald?bu |nodoklis — |nodev?m |(degvielas) |
|(ieskaitot |nodevas, kuras |6) muitas |j?paredz to |aprites k?rt?bu|
|eksped?cijas,|tiek uzliktas |nodoklis — » |maks??anas |nosaka Ministru|
|pre?u |saska?? ar ?o |7) dabas |k?rt?ba, |kabinets. |
|uzglab??anas,|likumu un |resursu |likmes un |(1) Ar akc?zes |
|iekrau?anas, |pa?vald?bas |nodoklis — » |atvieglojumi,|nodokli naftas |
|izkrau?anas, |domes (padomes)|8) izlo?u un |ja ?aj? |produktiem |
|ekspert?zes |izdotiem |azartsp??u |likum? vai |(turpm?k — |
|un ??iro?anas|saisto?iem |nodoklis — |citos likumos|nodoklis) |
|pakalpojumus)|noteikumiem. |9) valsts |nav noteikts |apliekamais |
|; |(2) Konkr?t? |soci?l?s |cit?di. |objekts ir |
|Starptautiska|nodok?a likum? |apdro?in??anas|Valsts nodeva|naftas |
|jiem |pa?vald?b?m var|oblig?t?s |par likumos |produkti, to |
|transporta |dot ties?bas |iemaksas. |vai Ministru |aizst?j?j |
|pakalpojumiem|piem?rot | |kabineta |produkti un |
|; |atvieglojumus | |noteikumos |komponenti, k? |
|Pakalpojumiem|tiem | |paredz?t?s |ar? citi |
|, kas tiek |maks?jumiem, | |speci?l?s |produkti, kuri |
|sniegti ar |kuri ieskait?mi| |at?aujas |piln?gi vai |
|starptautisko|pa?vald?bu | |(licences) |da??ji sast?v |
|transportu, |bud?etos. | |izsnieg?anu |no |
|k? ar? pre?u |Nodevu sist?ma:| |pre?u un |og??de?ra?iem |
|pieg?d?m un | | |pakalpojumu |(turpm?k — |
|pakalpojumiem|(1) Valsts | |importam un |naftas |
|, kas ir |nodevas tiek | |eksportam |produkti). |
|saist?ti ar |uzliktas | |nedr?kst |(2) Ar nodokli |
|starptautisk?|saska?? ar | |p?rsniegt ar |apliekamie |
|transporta |likumiem un | |t?s |naftas produkti|
|pieg?d?m un |Ministru | |izsnieg?anu |atbilsto?i |
|apkopi, |kabineta | |saist?t?s |Latvijas |
|transporta |noteikumiem, | |vid?j?s |kombin?tajai |
|l?dzek?u |pa?vald?bu | |izmaksas. |nomenklat?rai |
|pieg?d?m, |nodevas — ar | |(3) |ir noteikti ?? |
|p?rb?vei, |pa?vald?bas | |Pa?vald?bas |likuma |
|remontam, |domes (padomes)| |domes |pielikum?, k? |
|apkopei, |izdotiem | |(padomes) |ar? ir t?s |
|nol?g?anai un|saisto?iem | |izdotajos |Latvijas |
|iz?r??anai, |noteikumiem. | |saisto?ajos |kombin?t?s |
|un ar ??m |(2) Ministru | |noteikumos |nomenklat?ras |
|darb?b?m |kabineta | |par |27., 29. un |
|saist?t?m |noteikumos par | |pa?vald?bas |38.grup? |
|pieg?d?m un |valsts nodev?m | |nodevu |min?t?s preces,|
|pakalpojumiem|j?paredz to | |uzlik?anu |kuras izmanto |
|; |maks??anas | |j?paredz to |par degvielu, |
|Transporta |k?rt?ba, likmes| |maks??anas |par kurin?mo |
|l?dzek?u |un | |k?rt?ba, ar |vai par to |
|a?ent??anai |atvieglojumi, | |nodev?m |aizst?j?j |
|un ar kravu |ja ?aj? likum? | |apliekamie |produktu vai |
|apkalpo?anu |vai citos | |objekti, |komponentu vai |
|saist?tiem |likumos nav | |likmes un |kuras izmanto |
|pakalpojumiem|noteikts | |atvieglojumi,|naftas produktu|
|starptautiska|cit?di. Valsts | |k? ar? citas |ra?o?an?, bet |
|j? |nodeva par | |pras?bas, |kuras nav |
|transport?; |likumos vai | |kuras paredz |min?tas ?? |
|un |Ministru | |citi likumi |likuma |
|Prec?m un |kabineta | |un Ministru |pielikum?. |
|pakalpojumiem|noteikumos | |kabineta |Nodok?a |
|, ko pieg?d? |paredz?t?s | |noteikumi. |maks?t?js ir: |
|diplom?tiskaj|speci?l?s | |(4) Valsts |1) fizisk? un |
|iem a?entiem.|at?aujas | |nodevas, |juridisk? |
| |(licences) | |kuras saska??|persona, kas |
|??diem |izsnieg?anu | |ar sp?k? |naftas |
|pakalpojumiem|pre?u un | |eso?ajiem |produktus ieved|
|piem?ro 0% |pakalpojumu | |likumiem |Latvijas |
|PVN likmi, ja|importam un | |piln?b? |Republikas |
|?o |eksportam | |netiek |muitas |
|pakalpojumu |nedr?kst | |ieskait?tas |teritorij? |
|sa??m?js |p?rsniegt ar | |valsts |izlai?anai |
|atrodas ?rpus|t?s izsnieg?anu| |bud?et? vai |br?vam |
|Latvijas |saist?t?s | |pa?vald?bu |apgroz?jumam; |
|iek?zemes |vid?j?s | |bud?etos, |2) akc?zes |
|teritorijas. |izmaksas. | |apliek ar |pre?u |
| |(3) Pa?vald?bas| |pievienot?s |noliktavas |
| |domes (padomes)| |v?rt?bas |tur?t?js |
| |izdotajos | |nodokli |saska?? ar ?? |
| |saisto?ajos | |likum? «Par |likuma |
| |noteikumos par | |pievienot?s |nosac?jumiem. |
| |pa?vald?bas | |v?rt?bas | |
| |nodevu | |nodokli» | |
| |uzlik?anu | |noteiktaj? | |
| |j?paredz to | |k?rt?b?. | |
| |maks??anas | | | |
| |k?rt?ba, ar | | | |
| |nodev?m | | | |
| |apliekamie | | | |
| |objekti, likmes| | | |
| |un | | | |
| |atvieglojumi, | | | |
| |k? ar? citas | | | |
| |pras?bas, kuras| | | |
| |paredz citi | | | |
| |likumi un | | | |
| |Ministru | | | |
| |kabineta | | | |
| |noteikumi. | | | |
| |(4) Valsts | | | |
| |nodevas, kuras | | | |
| |saska?? ar | | | |
| |sp?k? eso?ajiem| | | |
| |likumiem | | | |
| |piln?b? netiek | | | |
| |ieskait?tas | | | |
| |valsts bud?et? | | | |
| |vai pa?vald?bu | | | |
| |bud?etos, | | | |
| |apliek ar | | | |
| |pievienot?s | | | |
| |v?rt?bas | | | |
| |nodokli likum? | | | |
| |»Par | | | |
| |pievienot?s | | | |
| |v?rt?bas | | | |
| |nodokli» | | | |
| |noteiktaj? | | | |
| |k?rt?b?. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
| | | | | |
| | |13.Nodevu |11. Nodok?u |1) iz?emt |
| | |sist?ma, |maks?t?ji, to |algas nodok?a |
| |restaur?cijas |nodevu veidi. |raksturojums, |gr?mati?u |
| |darbu |Valsts nodevas|ties?bas un |atbilsto?i |
|34. PVN , |pie?em?anas, |tiek uzliktas |pien?kumi. |likumam «Par |
|likmes, |ar nodokli ir |saska?? ar |(1) Latvijas |iedz?vot?ju |
|apliekamie |apliekama |likumiem un |Republikas |ien?kuma |
|dar?jumi . |starp?ba starp|Ministru |likumos |nodokli»; |
|Apliekamie |?kas vai b?ves|kabineta |noteiktos |2) iesniegt |
|dar?jumi : |p?rdo?anas |noteikumiem, |nodok?us |algas nodok?a |
|pre?u pieg?de,|v?rt?bu un ??s|pa?vald?bu |(nodevas) |gr?mati?u |
|ar? |?kas vai b?ves|nodevas — ar |maks?: |pamadarba |
|pa?pat?ri??; |v?rt?bu pirms |pa?vald?bas |1) iek?zemes |viet? |
|pakalpojumu |renov?cijas, |domes |nodok?u |3) uzglab?t |
|snieg?ana, ar?|rekonstrukcija|(padomes) |maks?t?ji |savu ien?kumu |
|pa?pat?ri??; |s vai |izdotiem |(rezidenti); |g??anas vietas|
|pre?u imports.|restaur?cijas |saisto?iem |2) ?rvalstu |izsniegtu |
| |darbu |noteikumiem. |nodok?u |rakstveida |
|Pa?pat?ri?am |uzs?k?anas. |(2) Ministru |maks?t?ji |izzi?u par to,|
|k? apliekamam |Ja gada laik? |kabineta |(nerezidenti).|k?dus nodok?us|
|dar?jumam tiek|p?c ieg?des |noteikumos par| |darba dev?js |
|piem?rotas ?? |tiek p?rdoti |valsts nodev?m|(2) Nodok?u |ir nomaks?jis;|
|likuma normas,|nepabeigt?s |j?paredz to |likumos | |
|kuras regul? |celtniec?bas |maks??anas |fizisk? |4) uzr?d?t |
|nodok?a |objekti, ar |k?rt?ba, |persona tiks |personu |
|piem?ro?anu |nodokli |likmes un |uzskat?ta par |apliecino?us |
|pre?u pieg?d?m|apliekam? |atvieglojumi, |rezidentu, ja:|dokumentus, ja|
|vai |v?rt?ba ir |ja ?aj? likum?| |to pieprasa |
|pakalpojumu |starp?ba starp|vai citos |1) ??s |nodok?u |
|snieg?anai, ja|objekta |likumos nav |personas |administr?cija|
|?aj? likum? |p?rdo?anas |noteikts |past?v?g? |s ier?dnis |
|nav noteikts |v?rt?bu un t? |cit?di. Valsts|dz?vesvieta ir|(darbinieks), |
|cit?di. |ieg?des |nodeva par |Latvijas |pildot |
|Pre?u pieg?des|v?rt?bu |likumos vai |Republik? vai |dienesta |
|un pakalpojumu|18) Nomas |Ministru | |pien?kumus; |
|snieg?anas |pirkuma |kabineta |2) ?? persona |5) |
|dar?jumos ar |(l?zinga) |noteikumos |uzturas |normat?vajos |
|nodokli |dar?jum? ar |paredz?t?s |Latvijas |aktos |
|apliekam? |nodokli |speci?l?s |Republik? 183 |noteiktaj? |
|v?rt?ba ir |apliekam? |at?aujas |dienas vai |k?rt?b? un |
|pieg?d?to |v?rt?ba ir |(licences) |ilg?k jebkur? |noteiktajos |
|pre?u vai |l?zinga |izsnieg?anu |12 m?ne?u |gad?jumos |
|sniegto |objekta tirgus|pre?u un |period?, kas |re?istr?t |
|pakalpojumu |v?rt?ba l?guma|pakalpojumu |s?kas vai |pa?vald?b? |
|tirgus v?rt?ba|sl?g?anas |importam un |beidzas |savu |
|naudas |br?d?, k? ar? |eksportam |taks?cijas |individu?l? |
|izteiksm? bez |visi l?gum? |nedr?kst |gad?, vai |darba veidu, |
|pievienot?s |noteiktie |p?rsniegt ar |3) ?? persona |k? ar? |
|v?rt?bas |papildu |t?s |ir Latvijas |re?istr?ties |
|nodok?a. |maks?jumi. Ja |izsnieg?anu |pilsonis, ko |k? nodok?u |
|Pre?u pieg?des|l?zinga |saist?t?s |?rzem?s |maks?t?jam |
|v?rt?b? |objekts nav |vid?j?s |nodarbina |Valsts |
|ietilpst ar? |apliekams ar |izmaksas. |Latvijas |ie??mumu |
|visi papildus |nodokli |(3) |Republikas |dienest? un |
|maks?jumi (tai|saska?? ar ?? |Pa?vald?bas |vald?ba. |pazi?ot ?ai |
|sakait? par |likuma 6.panta|domes |(3) ?? panta |instit?cijai |
|starpniec?bu, |pirmo da?u, ar|(padomes) |otr?s da?as 2.|par to, kad |
|apdro?in??anu,|nodokli |izdotajos |punkta |s?k g?t |
|iepako?anu, |neapliek ar? |saisto?ajos |piem?ro?anai: |ien?kumus no |
|transport??anu|l?gum? |noteikumos par| |saimniecisk?s |
|), k? ar? |noteiktos |pa?vald?bas |1) fizisk? |darb?bas; |
|muitas |papildu |nodevu |persona, kas |6) |
|nodoklis, |maks?jumus. |uzlik?anu |nav atz?ta par|normat?vajos |
|dabas resursu |19) Nomas |j?paredz to |rezidentu |aktos |
|nodoklis, |dar?jumos ar |maks??anas |pirmstaks?cija|noteiktaj? |
|akc?zes |nodokli |k?rt?ba, ar |s gad?, tiks |k?rt?b? |
|nodoklis un |apliekam? |nodev?m |uzskat?ta par |uzskait?t |
|citi nodok?i |v?rt?ba ir |apliekamie |rezidentu |ie??mumus no |
|un nodevas, ja|visi nomas |objekti, |taks?cijas |saimniecisk?s |
|to paredz |l?gum? |likmes un |gad? ar |darb?bas un |
|konkr?tie |noteiktie |atvieglojumi, |datumu, kad t?|saimniecisk?s |
|normat?vie |maks?jumi. |k? ar? citas |pirmoreiz |darb?bas |
|akti, iz?emot |20) Ja persona|pras?bas, |ierad?s |izdevumus un |
|pievienot?s |Muitas likum? |kuras paredz |Latvij?; |apr??in?t |
|v?rt?bas |noteiktaj? |citi likumi un|2) fizisk? |nodok?us. |
|nodokli. |k?rt?b? no |Ministru |persona, kas |(3) Fiziskaj?m|
|Ja par taras |iek?zemes |kabineta |netiks atz?ta |person?m, ja |
|pieg?di netiek|izved preces, |noteikumi. |par rezidentu |t?s ir darba |
|apr??in?ta vai|lai t?s |(4) Valsts |p?ctaks?cijas |dev?ji, un |
|?emta samaksa,|p?rstr?d?tu |nodevas, kuras|gad?, netiks |juridiskaj?m |
|t?s v?rt?ba |vai apstr?d?tu|saska?? ar |atz?ta par |person?m k? |
|neietilpst |cit? valst?, |sp?k? |rezidentu ar? |nodok?u |
|pre?u pieg?des|un p?c tam |eso?ajiem |taks?cijas |maks?t?jiem ir|
|v?rt?b?. |atkal ieved, |likumiem |gad? p?c |??di papildu |
|Pakalpojuma |ar nodokli |piln?b? netiek|datuma, kad t?|pien?kumi: |
|v?rt?b? |apliekam? |ieskait?tas |atst?ja |1) uztur?t |
|iek?aujamas |pre?u v?rt?ba |valsts bud?et?|Latviju, ja |noteikt? |
|visas |tiek noteikta |vai pa?vald?bu|laika posm? |k?rt?b? |
|izmaksas, k? |saska?? ar |bud?etos, |p?c ?? datuma |gr?matved?bu, |
|ar? visi |Muitas likumu.|apliek ar |?ai personai |sast?d?t |
|nodok?i un | |pievienot?s |ir cie??kas |p?rskatus par |
|citi oblig?tie|Nodok?a likmes|v?rt?bas |attiec?bas ar |savu |
|maks?jumi, kas|: |nodokli likum?|?rvalsti nek? |finansi?lo un |
|saist?ti ar ??|(1) Nodok?a |»Par |ar Latviju |saimniecisko |
|pakalpojuma |likmi 18 |pievienot?s |(?ai personai |darb?bu, |
|snieg?anu, |procentu |v?rt?bas |?rvalst?s |apr??in?t |
|iz?emot |apm?r? nosaka |nodokli» |pieder ?pa?ums|nodokli par |
|pievienot?s |no dar?juma |noteiktaj? |vai dz?vo |taks?cijas |
|v?rt?bas |apliekam?s |k?rt?b?. |?imene, vai t?|periodu; |
|nodokli. |v?rt?bas, ja |Atbilsto?i |veic ?rvalst?s|2) uzr?d?t |
|Pre?u importa |likum? nav |likumam |soci?l?s |savu nodok?u |
|dar?jumos ar |noteikts |iz??ir: |apdro?in??anas|maks?t?ja kodu|
|nodokli |cit?di. |Valsts |maks?jumus). |noteiktos |
|apliekam? |(2) Nodok?a |nodevas, kuras|(4) Nodok?u |uzskaites un |
|v?rt?ba ir |likmi 0 |tiek uzliktas |likumos |p?rskata |
|import?jamo |procentu |saska?? ar |nodok?u |dokumentos; |
|pre?u muitas |apm?r? nosaka |likumiem un MK|maks?t?js, |3) ?aj? likum?|
|v?rt?ba, k? |pre?u pieg?d?m|noteikumiem. |kur? nav |un citos |
|ar? muitas |un |valsts nodeva |fizisk? |normat?vajos |
|nodoklis, |pakalpojumiem |- oblig?ts |persona, tiks |aktos |
|dabas resursu | |maks?jums |uzskat?ts par |noteiktaj? |
|nodoklis, |(3) Nodok?a |valsts bud?et?|rezidentu, ja |k?rt?b? un |
|akc?zes |likmi 9 |(pamatbud?et? |tas ir |noteiktajos |
|nodoklis, citi|procentu |vai |izveidots un |gad?jumos |
|nodok?i un |apm?r? nosaka |speci?lajos |re?istr?ts vai|re?istr?ties |
|nodevas, ja to|pre?u pieg?d?m|bud?etos) vai |tas bija |viet?j? (p?c |
|paredz |un |?aj? likum? |j?izveido un |juridisk?s |
|konkr?tie |pakalpojumiem.|noteiktajos |j?re?istr? |adreses) |
|normat?vie | |gad?jumos |saska?? ar |nodok?u |
|akti, iz?emot | |pa?vald?bas |Latvijas |administr?cija|
|pievienot?s | |bud?et? k? |Republikas |s instit?cij?;|
|v?rt?bas | |atl?dz?ba par |likumiem. | |
|nodokli. | |nodro?in?jumu,|(5) Nodok?u |4) |
|Pa?pat?ri?a | |ko valsts |maks?t?ji, |normat?vajos |
|dar?jumos ar | |instit?cijas |kuri neatbilst|aktos |
|nodokli | |devu?as |?? panta |noteiktajos |
|apliekam? | |uz??m?jdarb?ba|otr?s, tre??s |gad?jumos |
|v?rt?ba ir | |i, vai par |un ceturt?s |desmit dienu |
|pieg?d?to | |sniegtajiem |da?as |laik? pazi?ot |
|pre?u vai | |pakalpojumiem,|nosac?jumiem, |viet?jai (p?c |
|sniegto | |k? ar? likumos|uzskat?mi par |juridisk?s |
|pakalpojumu | |paredz?tiem |nerezidentiem.|adreses) |
|pa?izmaksa. | |speci?liem |Nerezidenti |nodok?u |
|Mai?as un | |m?r?iem (ce?u,|maks? nodok?us|administr?cija|
|ieskaita | |ostu un sakaru|saska?? ar |s instit?cijai|
|dar?jumos ar | |sist?mu |Latvijas |par izmai??m |
|nodokli | |uztur??anai un|Republikas |to |
|apliekam? | |att?st?bai, |likumiem par |re?istr?cijas |
|v?rt?ba ir | |iedz?vot?ju un|Latvijas |datos; |
|pre?u vai | |dabas |Republik?, t?s|5) ?aj? likm? |
|pakalpojumu | |ekolo?iskajai |teritori?lajos|un Ministru |
|tirgus v?rt?ba| |aizsarg??anai,|?de?os un |kabineta |
|pre?u pieg?des| |teritorijas |gaisa telp? |noteikumos |
|vai | |labiek?rto?ana|g?to ien?kumu,|noteiktaj? |
|pakalpojumu | |i un citiem |k? ar? citus |k?rt?b? |
|snieg?anas | |m?r?iem); |nodok?us |iesniegt |
|br?d?. | |Pa?vald?bu |atbilsto?i |nodok?u |
|Par | |nodevas, kuras|konkr?to |administr?cija|
|starpniec?bas | |tiek uzliktas |nodok?u |i deklar?ciju |
|a?enta sniegto| |saska?? ar |likumiem. |par visiem |
|starpniec?bas | |pa?vald?bas |(6) |iepriek??j? |
|pakalpojumu | |domes izdotiem|Nerezidenta |m?nes? |
|v?rt?bu, kas | |saisto?iem |past?v?g? |atsevi??i |
|apliekama ar | |noteikumiem. |p?rst?vniec?ba|veiktajiem |
|nodokli, | |pa?vald?bas |Latvij?, ja t?|dar?jumiem |
|uzskat?ma | |nodeva — |ir izveidota |skaidr? naud? |
|starpniec?bas | |pa?vald?bas |un re?istr?ta |(ar? par |
|atl?dz?ba. | |domes |vai t? bija |pirkumiem), |
|Ja persona, | |(padomes) |j?izveido un |kuri p?rsniedz|
|sniedzot | |noteikts |j?re?istr? |vienu t?kstoti|
|starpniec?bas | |oblig?ts |saska?? ar |latu; |
|pakalpojumus, | |maks?jums |Latvijas |6) nomaks?t |
|sa?em pilnu | |pa?vald?bas |Republikas |nodok?us un |
|samaksu par | |pamatbud?et? |likumiem, visu|citus |
|pre?u pieg?di | |vai speci?laj?|nodok?u likumu|maks?jumus, |
|vai | |bud?et? ?aj? |piem?ro?anai |ar? nodok?u |
|pakalpojumu | |likum? |tiks uzskat?ta|par?dus, |
|snieg?anu un | |paredz?tajos |par atsevi??u |valsts bud?et?|
|sav? v?rd? | |gad?jumos. |iek?zemes |un pa?vald?bu |
|izraksta | | |nodok?u |bud?etos p?c |
|nodok?a | | |maks?t?ju. Par|tam, kad |
|r??inu, ?? | | |nerezidenta |apmierin?ti |
|persona tiek | | |past?v?go |darbinieku |
|uzskat?ta par | | |p?rst?vniec?bu|pras?jumi |
|pre?u | | |tiks uzskat?ta|atbilsto?i |
|pieg?d?t?ju | | |t?da |darba |
|vai | | |p?rst?vniec?ba|tiesiskaj?m |
|pakalpojumu | | |, kas atbilst |attiec?b?m un |
|sniedz?ju un | | |k?dam (vismaz |pras?jumi |
|pieg?d?to | | |vienam) no |atl?dzin?t |
|pre?u vai | | |??diem |kait?jumu, kas|
|sniegto | | |nosac?jumiem: |nodar?ts |
|pakalpojumu | | | |sakrop?ojuma |
|v?rt?ba ir | | |1) izmanto |vai cita |
|apliekama ar | | |noteiktu |vesel?bas |
|nodokli, ja | | |vietu, kur? |boj?juma |
|?aj? pant? nav| | |uz??mums |rezult?t?, k? |
|noteikts | | |(uz??m?jsabied|ar? sakar? ar |
|cit?di. | | |r?ba) piln?gi |apg?dnieka |
|Ja apliekam? | | |vai da??ji |zaud?jumu; |
|persona, | | |veic |7) p?c l?muma |
|p?rst?vot | | |uz??m?jdarb?bu|pie?em?anas |
|Latvijas | | |; |par uz??muma |
|Republikas | | |2) izmanto |(uz??m?jsabied|
|Uz??mumu | | |b?vlaukumus, |r?bas) |
|re?istr? | | |celtniec?bas, |likvid?ciju, |
|nere?istr?tu | | |mont??as vai |reorganiz?ciju|
|?rvalsts | | |komplekt??anas|vai darb?bas |
|fizisko vai | | |objektus vai |p?rtrauk?anu |
|juridisko | | |veic ar tiem |normat?vajos |
|personu, | | |saist?to |aktos |
|piedal?s pre?u| | |p?rraudz?bas |noteiktaj? |
|pieg?des vai | | |vai |k?rt?b? 10 |
|pakalpojumu | | |konsultat?vo |dienu laik? |
|nodro?in??an?,| | |darb?bu; |rakstveid? |
|tiek | | |3) izmanto |inform?t par |
|uzskat?ts, ka | | |dabas resursu |to attiec?go |
|?? persona | | |p?t??anai vai |nodok?u |
|pati ir | | |ieg??anai |administr?cija|
|pieg?d?jusi | | |paredz?to |s instit?ciju;|
|preces vai | | |apr?kojumu vai| |
|sniegusi | | |iek?rtas, ar? |8) iesniegt |
|pakalpojumus, | | |urb?anas |Latvijas |
|un ar nodokli | | |platformas un |Republikas |
|ir apliekama | | |speci?los |Uz??mumu |
|visa iek?zem? | | |ku?us, vai |re?istram |
|sniegto | | |veic ar tiem |attiec?g?s |
|pakalpojumu | | |saist?to |nodok?u |
|vai pieg?d?to | | |p?rraudz?bas |administr?cija|
|pre?u v?rt?ba.| | |vai |s instit?cijas|
| | | |konsultat?vo |izsniegtu |
|Komisijas | | |darb?bu; |izzi?u par |
|tirdzniec?b?, | | |4) sniedz |nodok?u |
|kas veikta | | |pakalpojumus, |maks?jumu |
|komisijas | | |ar? |samaksu, ja |
|tirdzniec?bai | | |konsultat?vos,|likvid?jamam |
|paredz?t? | | |vad?bas un |uz??mumam |
|atsevi??i | | |tehniskos |(uz??m?jsabied|
|iek?rtot? | | |pakalpojumus, |r?bai) ir |
|mazumtirdzniec| | |izmantojot |veikti visi |
|?bas veikal? | | |?rvalstu |normat?vajos |
|ar fizisko | | |uz??muma |aktos |
|personu | | |darbiniekus |noteiktie |
|?pa?um? eso??m| | |vai |pas?kumi |
|lietot?m | | |piesaist?to |kreditoru |
|prec?m vai | | |person?lu; |pras?bu |
|fizisko | | |5) izmanto |apmierin??anai|
|personu pa?u | | |fizisk?s, |, ??s pras?bas|
|ra?ot?m | | |juridisk?s vai|ir |
|nep?rtikas | | |citas personas|apmierin?tas |
|prec?m, | | |darb?bu |un |
|iz?emot | | |?rvalstu |apstiprin?ta |
|tirdzniec?bu | | |uz??muma lab?,|sl?guma |
|ar lietot?m | | |ja min?tajai |(likvid?cijas)|
|prec?m, kas | | |personai ir |bilance. |
|ievestas no | | |pie??irtas un |Izzi?a par |
|?rvalst?m | | |t? izmanto |nodok?u |
|p?rdo?anai, ar| | |pilnvaras |maks?jumu |
|nodokli ir | | |nosl?gt |samaksu |
|apliekama | | |l?gumus |iesniedzama ne|
|starpniec?bas | | |?rvalstu |v?l?k k? 10 |
|(komisijas) | | |uz??muma |dienu laik? no|
|atl?dz?ba | | |v?rd?. |??s izzi?as |
|Ministru | | |(7) |izsnieg?anas |
|kabineta | | |Nerezidenta |dienas. |
|noteiktaj? | | |past?v?g? |Izzi?a, kura |
|k?rt?b?. | | |p?rst?vniec?ba|Latvijas |
|Sniedzot | | |Latvij? maks? |Republikas |
|kravas | | |nodok?us |Uz??mumu |
|eksped?cijas | | |saska?? ar |re?istram |
|pakalpojumus, | | |Latvijas |iesniegta |
|ar nodokli ir | | |Republikas |v?l?k, nav |
|apliekama | | |likumiem par |der?ga. |
|atl?dz?ba par | | |Latvijas |Nodok?u |
|eksped?cijas | | |Republik?, t?s|maks?t?jiem ir|
|pakalpojumiem.| | |teritori?lajos|ties?bas: |
| | | |?de?os un |1) izmantot |
|Ja ?kas vai | | |gaisa telp? |likumos |
|b?ves tiek | | |g?to ien?kumu,|noteiktos |
|p?rdotas viena| | |par ?rvalst?s |nodok?u un |
|gada laik? p?c| | |g?to ien?kumu,|nodevu |
|renov?cijas, | | |kas |atvieglojumus;|
|rekonstrukcija| | |attiecin?ms uz| |
|s vai | | |?o |2) izmantot |
| | | |p?rst?vniec?bu|likumos |
| | | |, k? ar? citus|paredz?t?s |
| | | |nodok?us |nodok?u |
| | | |atbilsto?i |atlaides; |
| | | |konkr?to |3) nodok?u |
| | | |nodok?u |administr?cij?|
| | | |likumiem. |bez maksas |
| | | |Pien?kumi: |iepaz?ties ar |
| | | |(1) Nodok?u |normat?vajiem |
| | | |maks?t?ju |dokumentiem, |
| | | |visp?r?gie |kas reglament?|
| | | |pien?kumi ir |nodok?u un |
| | | |??di: |nodevu |
| | | |1) apr??in?t |apr??in??anas |
| | | |maks?jamo |un maks??anas |
| | | |nodok?u |k?rt?bu; |
| | | |summas; |4) iepaz?ties |
| | | |2) noteiktaj? |ar nodok?u un |
| | | |termi?? un |nodevu |
| | | |piln? apm?r? |apr??inu |
| | | |nomaks?t |p?rbaudes |
| | | |nodok?us un |aktiem un |
| | | |nodevas; |p?rskatiem, |
| | | |3) iesniegt |kas attiecas |
| | | |nodok?u |uz konkr?to |
| | | |administr?cija|nodok?u |
| | | |i konkr?to |maks?t?ju; |
| | | |nodok?u |5) p?rs?dz?t |
| | | |likumos |?? likuma VIII|
| | | |paredz?t?s |noda?? |
| | | |deklar?cijas, |noteiktaj? |
| | | |p?rskatus vai |k?rt?b? |
| | | |nodok?u |nodok?u |
| | | |apr??inus |administr?cija|
| | | |(turpm?k — |s l?mumus; |
| | | |deklar?cijas) |6) iesniegt |
| | | |rakstveid? vai|nodok?u |
| | | |elektronisk? |administr?cija|
| | | |veid?; |i pieteikumu |
| | | |4) nodok?u |par nodevu |
| | | |apr??inu |samaksas |
| | | |pareiz?bas |p?rskat??anu, |
| | | |pier?d??anai |deklar?cijas |
| | | |uzglab?t |labojumu vai |
| | | |finansi?l?s un|nodok?u |
| | | |saimniecisk?s |(ar nodokli |
| | | |darb?bas |apliekam? |
| | | |ie??mumus un |objekta) |
| | | |izdevumus |apr??ina |
| | | |apliecino?us |preciz?jumu |
| | | |dokumentus |triju gadu |
| | | |vismaz piecus |laik? p?c |
| | | |gadus, bet |konkr?tajos |
| | | |gad?jumos, kad|likumos |
| | | |nodok?u |noteikt? |
| | | |maks?t?jam |maks??anas |
| | | |saska?? ar |termi?a, ja |
| | | |likumu tiek |?aj? laik? par|
| | | |piem?rots |konkr?tajiem |
| | | |?pa?s nodok?u |nodok?iem un |
| | | |re??ms uz |attiec?gajiem |
| | | |laiku, kas |taks?cijas |
| | | |p?rsniedz |periodiem nav |
| | | |piecus gadus, |uzs?kta vai |
| | | |- visu ?pa?? |veikta nodok?u|
| | | |nodok?u re??ma| |
| | | |piem?ro?anas |rev?zija |
| | | |laiku. |(audits). |
| | | |5) |Attiec?b? uz |
| | | |normat?vajos |valsts bud?et?|
| | | |aktos |ieskait?miem |
| | | |noteiktaj? |nodok?u |
| | | |k?rt?b? un |maks?jumiem |
| | | |noteiktajos |?aj? punkt? |
| | | |gad?jumos |noteikto |
| | | |re?istr?t |termi?a |
| | | |pa?vald?b? |nokav?jumu var|
| | | |savu |atjaunot |
| | | |individu?l? |Valsts |
| | | |darba veidu, |ie??mumu |
| | | |k? ar? |dienesta |
| | | |re?istr?ties |?ener?ldirekto|
| | | |k? nodok?u |rs, ja nodok?u|
| | | |maks?t?jam |maks?t?js |
| | | |Valsts |iesniedz |
| | | |ie??mumu |pieteikumu par|
| | | |dienest? un | |
| | | |pazi?ot ?ai |termi?? |
| | | |instit?cijai |nesamaks?to |
| | | |par to, kad |nodok?u |
| | | |s?k g?t |samaksu; |
| | | |ien?kumus no |7) sa?emt |
| | | |saimniecisk?s |p?rmaks?to |
| | | |darb?bas; |nodok?u summas|
| | | |6) |saska?? ar |
| | | |normat?vajos |konkr?to |
| | | |aktos |nodok?u |
| | | |noteiktaj? |likumiem; |
| | | |k?rt?b? |8) sa?emt |
| | | |uzskait?t |nodok?u |
| | | |ie??mumus no |administr?cija|
| | | |saimniecisk?s |s nepareizi |
| | | |darb?bas un |piedz?to |
| | | |saimniecisk?s |maks?jumu |
| | | |darb?bas |summas ?? |
| | | |izdevumus un |likuma |
| | | |apr??in?t |28.pant? |
| | | |nodok?us; |noteiktaj? |
| | | |7) ietur?t |k?rt?b?; |
| | | |konkr?to |9) sa?emt no |
| | | |nodok?u |savu ien?kumu |
| | | |likumos |g??anas vietas|
| | | |paredz?t?s |rakstveida |
| | | |maks?jamo |izzi?u par to,|
| | | |nodok?u |k?dus nodok?us|
| | | |summas. |darba dev?js |
| | | |(2) Fiziskaj?m|ir nomaks?jis.|
| | | |person?m k? | |
| | | |nodok?u | |
| | | |maks?t?jiem ir| |
| | | |??di papildu | |
| | | |pien?kumi: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |kop?j?s |18. |9. Latvijas |
|15. Nodok?u | |deklar?cij? |Iedz?vot?ju |nodok?u |
|administr??ana|50. Sankcijas |uzr?d?t?s |ien?kuma |sist?mas |
|, |par nodok?u |nodok?a |nodok?a gada |pamatlikums- |
|administr??ana|likumu |summas, bet ne|apliekam? |likums “Par |
|s |p?rk?pumiem. |vair?k k? 500 |ien?kuma |nodok?iem un |
|instit?cijas, |Pamatpar?da |latu. |noteik?ana |nodev?m”. |
|to ties?bas, |palielin?juma |Atbild?ba par |Maks?t?ja gada|Likums nosaka |
|pien?kumi, |naudas un |atk?rtotu |ien?kums ir |nodok?u un |
|atbilst?ba. |nokav?juma |nodok?a b?zes |visa |nodevu veidus |
|Nodok?us |naudas |samazin??anu |taks?cijas |un reglament? |
|administr? |apr??in??ana |(1) Ja nodok?u|perioda |nodok?u un |
|??das |(1) Nodok?u un|maks?t?js |(kalend?r? |nodevu |
|instit?cijas: |nodevu |triju gadu |gada) laik? |noteik?anas |
| |nokav?to |laik? |ieg?to naudas,|k?rt?bu, to |
|1) iedz?vot?ju|maks?jumu (ar?|atk?rtoti |natur?lo |iekas??anu un |
|ien?kuma |soda naudu) |p?rk?pis |v?rt?bu un |piedzi?u, |
|nodokli — |summa |nodok?u |sa?emto |nodok?u un |
|Valsts |(pamatpar?ds) |likumus |pakalpojumu |nodevu |
|ie??mumu |tiek |(samazin?jis |kopums. |maks?t?ju |
|dienests un |palielin?ta |nodok?u b?zi, |1. Maks?t?ja |(turpm?k — |
|pa?vald?bas |atbilsto?i |neuzr?d?dams |gada apliekamo|nodok?u |
|atbilsto?i |Latvijas |ien?kumus vai |ien?kumu veido|maks?t?ji) un |
|likumam «Par |Bankas |uzr?d?dams |ien?kumi, par |nodok?u un |
|iedz?vot?ju |noteiktajai |maz?kus |kuriem ir |nodevu |
|ien?kuma |refinans??anas|ien?kumus, vai|j?maks? algas |administr?cija|
|nodokli»; |likmei |ar dokumentiem|nodoklis, |s (turpm?k — |
|2) uz??mumu |kav?juma |apliecin?jis |atbilsto?i ?? |nodok?u |
|ien?kuma |period?. |nepamatotus |panta otrajai,|administr?cija|
|nodokli — |(2) Par |izdevumus), |ceturtajai un |) ties?bas, |
|Valsts |nodok?u un |nodok?u |piektajai |pien?kumus un |
|ie??mumu |nodevu |administr?cija|da?ai, un |atbild?bu, |
|dienests; |maks?juma (ar?|piedzen no |p?r?jie ?? |nodok?u |
|3) nekustam? |soda naudas) |nodok?u |panta tre?aj? |maks?t?ju |
|?pa?uma |samaksas |maks?t?ja |da?? min?tie |re?istr?cijas |
|nodokli — |termi?a |nesamaks?t? |ien?kumi. |k?rt?bu, k? |
|Valsts |nokav?jumu |(iztr?ksto??) |2. Pie |ar? nodok?u un|
|ie??mumu |maks?t?jam |nodok?a summu |ien?kumiem, |nodevu |
|dienests un |tiek |un soda naudu |par kuriem ir |jaut?jumos |
|pa?vald?bas |apr??in?ta |??s summas |j?maks? algas |pie?emto |
|atbilsto?i |nokav?juma |divk?r?? |nodoklis, |l?mumu |
|likumam «Par |nauda — no |apm?r?. |atbilsto?i |p?rs?dz??anas |
|nekustam? |laik? |(2) Ja triju |Ministru |k?rt?bu. |
|?pa?uma |nenomaks?t? |m?ne?u laik? |kabineta |(2) ?is likums|
|nodokli»; |pamatpar?da |nodok?u |noteikumiem |attiecas uz |
|4) akc?zes |0,05 procenti |maks?t?js |tiek |visiem |
|nodokli — |par katru |nenomaks? |pieskait?ta |nodok?iem un |
|Valsts |nokav?to |nodok?a, soda |darba alga, |nodev?m, ja |
|ie??mumu |dienu, ja |naudas vai |pr?mijas, |konkr?t? |
|dienests; |konkr?t? |nokav?juma |vienreiz?ja un|nodok?a likums|
|5) pievienot?s|nodok?a likum?|naudas par?du |sistem?tiska |neparedz citu,|
|v?rt?bas |nav noteikti |bud?et? un |atl?dz?ba un |konkr?t? |
|nodokli — |citi |vi?am nav |citi ien?kumi,|nodok?a vai |
|Valsts |nokav?juma |pagarin?ti |ko darbinieks |nodevas |
|ie??mumu |naudas apm?ri.|nodok?u |sa?em uz |specifikai |
|dienests; | |nomaksas |pa?reiz?jo vai|atbilsto?u |
|6) dabas |(3) |termi?i ?? |iepriek??jo |k?rt?bu, kura |
|resursu |Pamatpar?da |likuma |darba |nedr?kst b?t |
|nodokli — |palielin?juma |24.pant? |attiec?bu |pretrun? ar ?o|
|Valsts |naudu un |noteiktaj? |pamata |likumu. Muitas|
|ie??mumu |nokav?juma |k?rt?b?, |uz??m?jsabiedr|nodok?a |
|dienests, |naudu |nodok?u |?b?s, valsts |noteik?anas |
|Vides |neapr??ina, ja|administr?cija|uz??mumos, |k?rt?bu, |
|aizsardz?bas |valsts bud?ets|ierosina ties?|iest?d?s, |iekas??anu un |
|un re?ion?l?s |vai |lietu par |organiz?cij?s |sankciju |
|att?st?bas |pa?vald?bas |nodok?u |un no |piem?ro?anu |
|ministrija un |bud?ets tam |maks?t?ja |fiziskaj?m |reglament? ar?|
|pa?vald?bas |piekrit?go |atz??anu par |person?m, k? |likums «Par |
|atbilsto?i |nodok?a |maks?tnesp?j?g|ar? atl?dz?ba |muitas nodokli|
|likumam «Par |maks?jumu ir |u. |par valsts |(tarifiem)» un|
|dabas resursu |sa??mis piecu |Atbild?ba par |dienesta |Muitas likums.|
|nodokli». |darba dienu |uz??m?jdarb?ba|pien?kumu | |
|7) izlo?u un |laik? p?c |s veik?anu, |izpildi un |(3) Konkr?to |
|azartsp??u |maks?juma |nere?istr?joti|ien?kumi no |nodokli vai |
|nodokli — |termi?a |es k? nodok?u |darba l?guma |nodevu uzliek |
|Valsts |iest??an?s. Ja|maks?t?jam un |izpildes. |saska?? ar |
|ie??mumu |min?tais |citiem nodok?u|3. Pie |konkr?t? |
|dienests; |nosac?jums |likumu |p?r?jiem |nodok?a vai |
|8) muitas |netiek |p?rk?pumiem. |fizisk?s |nodevas |
|nodokli — |iev?rots, |Ja fizisk? vai|personas |likumu, k? ar?|
|Valsts |pamatpar?da |juridisk? |ien?kumiem, |?aj? likum? |
|ie??mumu |palielin?jumu |persona, kas |par kuriem ir |paredz?tajos |
|dienests; |un nokav?juma |veic |j?maks? |gad?jumos |
|9) valsts |naudu |uz??m?jdarb?bu|nodoklis, tiek|saska?? ar |
|soci?l?s |apr??ina, |, |pieskait?ti: |Ministru |
|apdro?in??anas|s?kot ar |nere?istr?jas |1) ien?kumi no|kabineta |
|oblig?t?s |n?kamo dienu |k? nodok?u |individu?l? |noteikumiem |
|iemaksas — |p?c konkr?t? |maks?t?js vai |darba un |vai |
|Valsts |nodok?a likum?|30 dienu laik?|uz??muma |pa?vald?bas |
|ie??mumu |noteikt? |p?c noteikt? |l?guma; |domes |
|dienests. |maks??anas |termi?a |2) ien?kumi no|(padomes) |
|Nodok?u |termi?a |neiesniedz |individu?l? |izdotiem |
|administr?cija|iest??an?s. Ja|nodok?u |uz??muma, ar? |saisto?iem |
|s ties?bas |maks??anas |likumos |no zemnieku |noteikumiem. |
|nosaka likums|termi?? sakr?t|paredz?t?s |vai zvejnieku |(4) Ja |
|par valsts |ar br?vdienu |deklar?cijas |saimniec?bas, |Ministru |
|nodev?m un |(sv?tku |vai nodok?u |ja tie nav |kabineta |
|nodok?iem, |dienu), tad |apr??inus, k? |uz??mumu |noteikumos vai|
|likums «Par |par maks??anas|ar? |ien?kuma |pa?vald?bas |
|Valsts |dienu |saimniec?bas |nodok?a |domes |
|ie??mumu |uzskat?ma |un |objekts; |(padomes) |
|dienestu» un |pirm? |gr?matved?bas |3) ien?kumi no|pie?emtajos |
|citi likumi. |darbdiena p?c |dokumentus, |l?gumsabiedr?b|saisto?ajos |
|Nodok?u |br?vdienas |bez kuriem |as; |noteikumos ir |
|administr?cija|(sv?tku |nodok?u |4) ien?kumi, |iek?autas |
|s pien?kumi ir|dienas). |administr?cija|ko |normas, kas |
|??di: |(4) |s ier?d?i |uz??m?jsabiedr|paredz |
|1) nodro?in?t,|Pamatpar?da |(darbinieki) |?bas, uz??muma|oblig?tus |
|lai ?o likumu |palielin?juma |nevar noteikt |(iest?des, |maks?jumus, |
|un citu |naudas un |nodok?u b?zi, |organiz?cijas)|kuri atbilst |
|nodok?u |nokav?juma |vai nerada |dal?bnieki |?? likuma |
|(nodevu) |naudas |iesp?ju |sa?em |1.pant? |
|likumus iev?ro|apr??in??ana: |iekas?t |uz??m?jsabiedr|min?tajiem |
|gan nodok?u | |nodok?us, vai |?bas, uz??muma|terminiem |
|maks?t?ji, gan|1) tiek |neat?auj |(iest?des, |»nodoklis», |
|nodok?u |p?rtraukta: |nodok?u |organiz?cijas)|»nodeva» vai |
|administr?cija|a) |administr?cija|likvid?cijas |»pa?vald?bas |
|; |privatiz?jamie|s ier?dnim |vai |nodeva», bet |
|2) kontrol?t |m uz??mumiem |(darbiniekam) |reorganiz?cija|kuri nav |
|nodok?u |(uz??m?jsabied|ieiet nodok?u |s gad?jum?; |paredz?ti ?aj?|
|(nodevu) |r?b?m) — no |maks?t?ja |5) ien?kumi no|likum?, tad |
|apr??in??anas |dienas, kad |telp?s, kad |nekustam? |??du normu |
|un maks??anas |tie nodoti |?im ier?dnim |?pa?uma (?ku, |piem?ro?ana |
|pareiz?bu; |privatiz?cijai|(darbiniekam) |?ku da?u, |nav pie?aujama|
|3) kontrol?t |, uz??mumiem |ir t?das |dz?vok?u, |tikm?r, kam?r |
|nodok?u |(uz??m?jsabied|ties?bas, tad:|zemes) |nav st?ju?ies |
|(nodevu) |r?b?m) — no | |iznom??anas |sp?k? |
|maks?jumu |dienas, kad |1) tiek |vai |atbilsto?i |
|par?dus; |tie nodoti |piem?rota ?? |iz?r??anas; |groz?jumi ?aj?|
|4) piem?rot |atsavin??anai,|likuma |6) ien?kumi no|likum?. |
|sankcijas |l?dz dienai, |33.panta |lietas (zemes,| |
|nodok?u |kad saist?bas |pirmaj? da?? |telpas) | |
|(nodevu) |tiek nodotas |noteikt? |nodo?anas | |
|likumu |ar pie?em?anas|atbild?ba, |t?l?k | |
|p?rk?p?jiem, |un nodo?anas |bet, ja nav |apak?nomniekam| |
|pamatojoties |aktu jaunajam |iesp?jams |vai | |
|uz likumiem un|?pa?niekam, |noteikt |apak??rniekam;| |
|Ministru |bet ne ilg?k |nodok?u | | |
|kabineta |k? uz 12 |lielumu, tos |7) ien?kumi no| |
|noteikumiem; |m?ne?iem, |iekas? par |kustam?s | |
|5) izskat?t un|b) uz??mumiem |iepriek??jo |mantas | |
|izlemt |(uz??m?jsabied|periodu |iznom??anas; | |
|jaut?jumus par|r?b?m), kurus |apr??in?to |8) ien?kumi no| |
|nodok?u |tiesa |nodok?u |intelektu?l? | |
|(nodevu) |pasludin?jusi |dubult? |?pa?uma un | |
|maks??anas |par |apm?r?, bet, |ties?b?m uz to| |
|termi?u |maks?tnesp?j?g|ja t?du nav |(autoratl?dz?b| |
|pagarin??anu; |iem, — no |bijis, nodok?u|a, | |
| |tiesas |lielumu |izpild?t?jatl?| |
|6) kontrol?t |nol?muma |nosaka, |dz?ba; | |
|nodok?u |pie?em?anas |pamatojoties |zin?tnes, | |
|(nodevu) |dienas, |uz nodok?u |literat?ras un| |
|atlaides |c) uz??mumiem |administr?cija|m?kslas darbu,| |
|piem?ro?anas |(uz??m?jsabied|s r?c?b? eso?o|atkl?jumu, | |
|pareiz?bu; |r?b?m), kuriem|inform?ciju |izgudrojumu un| |
|7) rakstveid? |Ministru |par analogiem |r?pniecisko | |
|dar?t zin?mu |kabineta |nodok?u |paraugu autoru| |
|nodok?u |noteiktaj? |maks?t?jiem un|un vi?u | |
|maks?t?jam |k?rt?b? un |piem?rojot |mantinieku | |
|deklar?t? un |termi?? tiek |p?rk?p?jiem |honor?ri) k? | |
|p?rr??in?t? |kapitaliz?ti |nodok?u |ar? no | |
|maks?juma |nodok?u |maks?jumus |ties?b?m | |
|starp?bu; |maks?jumu |dubult? |izmantot | |
|8) nodro?in?t |pamatpar?di; |apm?r?; |ties?bas uz | |
|nodok?u |Nokav?juma |2) p?c nodok?u|intelektu?lo | |
|(nodevu) |naudas |administr?cija|?pa?umu; | |
|iekas??anas |apr??in??ana |s |9) no | |
|publiskumu, |tiek |piepras?juma: |uz??m?jsabiedr| |
|regul?ri |p?rtraukta: | |?b?m, | |
|public?jot |1) summ?m, |a) |uz??mumiem | |
|inform?ciju |kuras |ministrij?m, |(iest?d?m, | |
|par atsevi??u |nor?d?tas |pa?vald?b?m un|organiz?cij?m)| |
|nodok?u |izpildei |cit?m |sa?emtie | |
|(nodevu) |pie?emtajos |instit?cij?m |d?vin?jumi; | |
|kopie??mumiem |maks?juma |j?atsauc |10) pensijas | |
|un par nodok?u|uzdevumos, no |nodok?u |neatkar?gi no | |
|maks?t?jiem, |dienas, kad |maks?t?jam |to izmaksas | |
|kuriem ir |banka tos |izsniegt? |avota; | |
|liel?kie |pie??musi |at?auja |11) citi | |
|nodok?u |izpildei; |(licence) |ien?kumi, kas | |
|(nodevu) |2) tikai t?d? |veikt |nav min?ti ?? | |
|par?di; |gad?jum?, ja |uz??m?jdarb?bu|likuma. | |
|9) public?t |bankas kontos |, | | |
|zi?as par |iesald?to |b) muitas | | |
|nodok?u un |(aiztur?to) |iest?d?m | | |
|nodevu likmju,|naudas |j?aptur | | |
|soda naudas un|l?dzek?u |nodok?u | | |
|nokav?juma |?pa?nieks- |maks?t?ja | | |
|naudas |p?rvald?t?js |eksporta un | | |
|noteik?anas |nav atteicies |importa | | |
|k?rt?bas |no sav?m |oper?cijas, | | |
|groz??anu; |pras?juma |c) bank?m | | |
|10) veikt |ties?b?m par |j?p?rtrauc | | |
|nodok?u |labu citai |l?dzek?u | | |
|(nodevu) |personai vai |izsnieg?ana un| | |
|kontroli |ar? savas |p?rskait?jumi | | |
|(p?rbaudi, |ties?bas nav |no nodok?u | | |
|rev?ziju), |nodevis |maks?t?ja | | |
|pamatojoties |jebkurai citai|konta, l?dz | | |
|uz nodok?u |personai. |tiek sa?emts | | |
|administr?cija|Skaidr?s |nodok?u | | |
|s tie??s |naudas |administr?cija| | |
|vad?bas |lieto?anas |s rakstveida | | |
|rakstveida |ierobe?ojumi: |atsaukums vai | | |
|l?mumu, kur? |Nodok?u |tiesas | | |
|uzr?d?ts |maks?t?ji, |nol?mums; | | |
|kontroles |iz?emot |3) tiek | | |
|(p?rbaudes, |fiziskas |piem?roti | | |
|rev?zijas) |personas, |citos | | |
|termi??; |katru m?nesi |likumdo?anas | | |
|11) piedz?t |Ministru |aktos | | |
|bezstr?da |kabineta |noteiktie | | |
|k?rt?b? |noteiktaj? |sodi. Nodok?u | | |
|termi?? |k?rt?b? |administr?cija| | |
|nenomaks?tos |deklar? visus |ir ties?ga | | |
|nodok?us, soda|m?ne?a laik? |iesniegt | | |
|naudas un |savstarp?ji |materi?lus | | |
|nokav?juma |skaidr? naud? |attiec?gaj? | | |
|naudas no |veiktos |valsts | | |
|nodok?u |dar?jumus |instit?cij? | | |
|maks?t?ja |(neatkar?gi no|krimin?llietas| | |
|finansu |t?, vai |ierosin??anai.| | |
|l?dzek?iem vai|dar?jums | | | |
|no cita vi?am |notiek vien? |Saimniecisk?s | | |
|piedero?a |oper?cij? vai |darb?bas | | |
|?pa?uma; |vair?k?s |aptur??ana | | |
|12) nodro?in?t|oper?cij?s), |normat?vo aktu| | |
|publiski |kuru summa |p?rk?pumu | | |
|pieejamu |p?rsniedz 1000|gad?jumos | | |
|pievienot?s |latu. Ja nav |Ja fizisk? vai| | |
|v?rt?bas |deklar?ti |juridisk? | | |
|nodok?a |skaidr? naud? |persona vai | | |
|maks?t?ju |veiktie |??du personu | | |
|re?istru. |dar?jumi, kuru|grupa, veicot | | |
|Atbild?ba: |summa |saimniecisko | | |
|(1) |p?rsniedz 1000|darb?bu, | | |
|Zaud?jumus, |latu, |p?rk?pj | | |
|ar? no aprites|maks?jama soda|normat?vajos | | |
|izsl?gt?s |nauda 5 |aktos | | |
|naudas rad?tos|procentu |paredz?to | | |
|zaud?jumus, |apm?r? no |k?rt?bu, kas | | |
|kas fiziskajai|nedeklar?to |nodro?ina ar | | |
|vai |dar?jumu |nodok?iem un | | |
|juridiskajai |kopsummas. |nodev?m | | |
|personai |Ja ?? panta |apliekamo | | |
|radu?ies |pirmaj? da?? |objektu | | |
|nodok?u |min?tie |pareizu un | | |
|administr?cija|dar?jumi |piln?gu | | |
|s |p?rsniedz 3000|uzskaiti, | | |
|prettiesiskas |latu, |Valsts | | |
|r?c?bas vai |maks?jama soda|ie??mumu | | |
|k??das d??, |nauda 10 |dienests ir | | |
|atl?dzina |procentu |ties?gs | | |
|attiec?gi no |apm?r? no ?o |speci?las | | |
|valsts bud?eta|dar?jumu |p?rbaudes | | |
|un pa?vald?bu |kopsummas; ja |veik?anai | | |
|bud?etiem, |?ie dar?jumi |Ministru | | |
|turkl?t |nav deklar?ti |kabineta | | |
|atmaks?jam? |?? panta |noteiktaj? | | |
|summa tiek |pirmaj? da?? |k?rt?b? | | |
|palielin?ta |noteiktaj? |aptur?t | | |
|atbilsto?i |k?rt?b?, — 15 |normat?vo aktu| | |
|Latvijas |procentu |p?rk?p?ja (vai| | |
|Bankas |apm?r? no ?o |t? | | |
|noteiktajai |dar?jumu |strukt?rvien?b| | |
|refinans??anas|kopsummas, ja |as, kur? | | |
|likmei ?aj? |?aj? pant? nav|noticis | | |
|period?. |noteikts |p?rk?pums) | | |
|(2) Nodok?u |cit?di. |darb?bu uz | | |
|administr?cija|Atbild?ba par |laiku, kas nav| | |
|s ier?dnis |nodok?u b?zes |ilg?ks par 10 | | |
|(darbinieks), |samazin??anu |dien?m no | | |
|kur? pie??vis |Ja nodok?u |Valsts | | |
|prettiesisku |maks?t?js, |ie??mumu | | |
|r?c?bu, |p?rk?pdams |dienesta | | |
|zaud?jumus |nodok?u likumu|instit?cijas | | |
|atl?dzina |pras?bas, |l?muma | | |
|likumos |nodok?u |(r?kojuma) | | |
|noteiktaj? |administr?cija|pie?em?anas | | |
|k?rt?b?. |i iesniegtaj?s|dienas. | | |
| |deklar?cij?s |Attiec?go | | |
| |vai nodok?u |l?mumu | | |
| |apr??inos |(r?kojumu) | | |
| |samazina |Valsts | | |
| |nodok?u b?zi |ie??mumu | | |
| |(ar nodokli |dienests | | |
| |apliekamo |pie?em triju | | |
| |objektu) un no|darbadienu | | |
| |t?s apr??in?to|laik? p?c | | |
| |nodok?a summu,|p?rbau?u | | |
| |nodok?u |materi?lu | | |
| |administr?cija|sa?em?anas no | | |
| |apr??ina un |kontrol?jo??m | | |
| |par labu |instit?cij?m. | | |
| |bud?etam no |?? panta | | |
| |nodok?u |pirmaj? da?? | | |
| |maks?t?ja |noteiktais | | |
| |piedzen |speci?l?s | | |
| |samazin?to |p?rbaudes | | |
| |nodok?a summu |veik?anas | | |
| |un soda naudu |laika | | |
| |t?s apm?r?, ja|ierobe?ojums | | |
| |konkr?to |nav | | |
| |nodok?u |piem?rojams | | |
| |likumos nav |gad?jumos, kad| | |
| |paredz?ts cits|??d? p?rbaud? | | |
| |soda naudas |ir konstat?ts,| | |
| |apm?rs. |ka | | |
| |Soda naudu |nepiecie?ams | | |
| |neapr??ina un |veikt speci?lu| | |
| |nepiedzen, ja |nodok?u | | |
| |iev?roti abi |auditu, vai | | |
| |??di |gad?jumos, par| | |
| |nosac?jumi: |kuriem | | |
| |1) nodok?u |paredz?ta | | |
| |maks?t?js |krimin?latbild| | |
| |attiec?b? uz |?ba, — | | |
| |termi?? |saimnieciski | | |
| |iesniegto |finansi?l?s | | |
| |deklar?ciju |darb?bas | | |
| |vai nodok?u |rev?ziju. Ja | | |
| |apr??inu pirms|?? panta | | |
| |nodok?u |pirmaj? da?? | | |
| |administr?cija|paredz?t? | | |
| |s p?rbaudes |normat?vo aktu| | |
| |s?kuma |p?rk?p?ja (vai| | |
| |iesniedzis |t? | | |
| |deklar?cijas |strukt?rvien?b| | |
| |labojumu vai |as, kur? | | |
| |nodok?u (ar |noticis | | |
| |nodokli |p?rk?pums) | | |
| |apliekam? |darb?ba | | |
| |objekta) |aptur?ta uz | | |
| |apr??ina |laiku, tad | | |
| |preciz?jumu; |darb?bas | | |
| |2) piecu darba|aptur??anas | | |
| |dienu laik? no|rezult?t? | | |
| |deklar?cijas |radu?ies | | |
| |labojuma vai |materi?lie | | |
| |nodok?u (ar |zaud?jumi tiek| | |
| |nodokli |segti no | | |
| |apliekam? |p?rk?p?ja | | |
| |objekta) |(fizisk?s vai | | |
| |apr??ina |juridisk?s | | |
| |preciz?juma |personas vai | | |
| |iesnieg?anas |??du personu | | |
| |dienas ir |grupas) | | |
| |samaks?jis |l?dzek?iem. | | |
| |samazin?to | | | |
| |nodok?a summu | | | |
| |un ar to | | | |
| |saist?to | | | |
| |pamatpar?da | | | |
| |palielin?jumu | | | |
| |un nokav?juma | | | |
| |naudu, kas | | | |
| |izveidojusies | | | |
| |l?dz | | | |
| |deklar?cijas | | | |
| |labojuma vai | | | |
| |nodok?u (ar | | | |
| |nodokli | | | |
| |apliekam? | | | |
| |objekta) | | | |
| |apr??ina | | | |
| |preciz?juma | | | |
| |iesnieg?anas | | | |
| |dienai. | | | |
| |Samazin?t? | | | |
| |nodok?a summa | | | |
| |un soda nauda | | | |
| |attiec?gaj? | | | |
| |apm?r? nodok?u| | | |
| |maks?t?jam | | | |
| |j?samaks? 30 | | | |
| |dienu laik? no| | | |
| |dienas, kad | | | |
| |sa?emts | | | |
| |nodok?u | | | |
| |administr?cija| | | |
| |s l?mums par | | | |
| |apr??in?to | | | |
| |nodok?a summu.| | | |
| |Ja maks?jumi | | | |
| |noteikto 30 | | | |
| |dienu laik? | | | |
| |netiek veikti,| | | |
| |ar 31. dienu | | | |
| |tiek piedz?ta | | | |
| |nokav?juma | | | |
| |nauda- 0.05 % | | | |
| |par katru | | | |
| |dienu. | | | |
| |Atbild?ba par | | | |
| |deklar?cijas | | | |
| |savlaic?gu | | | |
| |neiesnieg?anu | | | |
| |(1) Ja nodok?u| | | |
| |maks?t?js | | | |
| |iesniedz | | | |
| |nodok?u | | | |
| |administr?cija| | | |
| |i konkr?to | | | |
| |nodok?u | | | |
| |likumos | | | |
| |paredz?t?s | | | |
| |deklar?cijas, | | | |
| |p?rskatus vai | | | |
| |nodok?u | | | |
| |apr??inus | | | |
| |(turpm?k — | | | |
| |deklar?cijas),| | | |
| |neiev?rojot | | | |
| |normat?vajos | | | |
| |aktos | | | |
| |noteiktos | | | |
| |iesnieg?anas | | | |
| |termi?us, | | | |
| |vi?am par | | | |
| |deklar?cijas | | | |
| |iesnieg?anu ar| | | |
| |nov?lo?anos | | | |
| |atkar?b? no | | | |
| |nov?lo?an?s | | | |
| |ilguma tiek | | | |
| |uzlikta soda | | | |
| |nauda ??dos | | | |
| |apm?ros, ja | | | |
| |konkr?to | | | |
| |nodok?u | | | |
| |likumos nav | | | |
| |noteikts | | | |
| |cit?di: | | | |
| |1) l?dz 15 | | | |
| |kalend?ra | | | |
| |dien?m — 0,1 | | | |
| |procents no | | | |
| |kop?j?s | | | |
| |deklar?cij? | | | |
| |uzr?d?t?s | | | |
| |nodok?a | | | |
| |summas, bet ne| | | |
| |vair?k k? 50 | | | |
| |latu; | | | |
| |2) no 16 l?dz | | | |
| |30 kalend?ra | | | |
| |dien?m — 0,5 | | | |
| |procenti no | | | |
| |kop?j?s | | | |
| |deklar?cij? | | | |
| |uzr?d?t?s | | | |
| |nodok?a | | | |
| |summas, bet ne| | | |
| |vair?k k? 200 | | | |
| |latu; | | | |
| |3) virs 30 | | | |
| |kalend?ra | | | |
| |dien?m — 1 | | | |
| |procents no | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|12. |14. |1.Bud?eta |2.Valsts | |
|Valsts |Pa?vald?bu|visp?rejs |konsolid?tais |4.Fisk?l? reforma |
|nodok?i, |nodevas, |raksturojums,|kopbudzets,t? |un nodok?u |
|to |to |bud?etu veidi|ie??mumu un |politika. |
|raksturoj|raksturoju| |izdevumu da?a |Istenejotfiskalas |
|ums. |ms. |Bud?ets ir |konsolid?tais |sistemas reformu |
|Nodoklis |pa?vald?ba|valsts??mumu |kopbud?ets ir |valst?,iizstradata |
|- ar |s nodeva -|un izdevumu |valsts |jauna nodok?u |
|likumu |pa?vald?ba|saraksts,kas |pamatbud?eta |likumdosanas |
|noteikts |s domes |sast?d?ts |,valsts speciala |sistema,kuras |
|oblig?ts |(padomes) |noteiktam |budzeta,pasvaldibu|ievie?ana s?k?s |
|maks?jums|noteikts |laika |pamatbud?etu un |1995.gad?.Jauna |
|valsts |oblig?ts |periodam,para|pa?valdibu |nodoklu sistema |
|bud?et? |maks?jums |sti |specialo budzetu |uzskatama kan 1993 |
|vai |pa?vald?ba|gadam.Bud?ets|summa,no kuras |gad? latvija |
|pa?vald?b|s |ir l?dezeklis|tiek atskaititi |uzsaktas fiskalas |
|u |pamatbud?e|valsts |transferi-tie?ie |sistemas reformas |
|bud?etos |t? vai |politikas |savstarpejie |sastavda?a. |
|(pamatbud|speci?laj?|?steno?anai |naudas lidzek?u |Ieprek?eja nodoklu |
|?et? vai |bud?et? |ar |p?rskatijumi |sistema,kura tika |
|speci?laj|?aj? |finansi?lajam|dazadiem |izstradata |
|os |likum? |metod?m,un |budzetiem.Kons.kop|1990.gad? u7n |
|bud?etos)|paredz?taj|tas ir |bud?ets latvij? |ievesta ar |
|, kas nav|os |vald?bas |pirmo reizi tika |1991.gada 1.janvari|
|maks?jums|gad?jumos;|darb?bas un |planots 1998 |nopietno izmainu |
|par | |vad?bas |.bud?etya |rezultat?,kas |
|noteiktas|(1) |pamat?. |gadam.?aja budzeta|norisinajas pedejo |
|preces |Pils?tas |Budzeta |projekta |gadu laik? valsts |
|ieg?di |domei un |m?rkis ir |turpuinajas |ekonomik?,ka ari |
|vai |pagasta |noteikt un |1997.gada |grozijumi |
|pakalpoju|padomei ir|pamatot,kadi |uzsaktais budzeta |likum,do?anas |
|ma |ties?bas |l?dzek?i |izdevumu planojums|aktos,?pa?i |
|sa?em?anu|Ministru |nepieciesami |programmu un |Civillikuma |
|un nav |kabineta |vald?bai,k? |apak?programmu |darbibas |
|soda |noteikumos|ar? cit?m |griezuma. |atjauno?an?,radija |
|naudas, |noteiktaj?|valsts |Budzeta programma |nepiecie?amibu |
|pamatpar?|k?rt?b? |instit?cij?m |ietver tadus |mainit ne tikai |
|da |sav? |un |savstarpeji |atsevi??us nodoklu |
|palielin?|administra|pa?valdibam |saistitus |likumus,bet butiski|
|juma |t?vaj? |to valsts |pasakumus vai |ghrozity visu |
|naudas un|teritorij?|pienakumu |pakalpojumus,kuri |nodok?u un nodevu |
|nokav?jum|uzlikt |veiksanai,kur|orienteti uz |sistemu.?o |
|a naudas |pa?vald?ba|a finanse?ana|kopeju m?r?i vai |nepiecie?amibu |
|maks?jums|s nodevas |noteikta ar |ari cie?i |pastiprinaja ari |
|, k? ar? |par: |likumdo?anas |saistitiem |pedejo gadu laik? |
|nav |1) |aktiem.Bud?et|m?rkiem.Bud?eta |izveidoju?as |
|maks?jums|pa?vald?ba|a uzdevums ir|programma var but |daudzas nodok?u |
|par |s domes |nodro?inat |sadalita |atlaides,kuras savu|
|valsts |(padomes) |,lai taj? |apak?programmas.pr|sakotnejo |
|kapit?la |izstr?d?to|laikposm?,kur|ogrammu budzets |ekonomisko nozimi |
|vai t? |ofici?lo |am ?ie |dod iespeju |bija |
|da?as |dokumentu |l?dzek?i |noteikt,kadi |zaudeju?as.Un,visbe|
|izmanto?a|un |paredzeti,izd|valsts sektora |idzot,Latvijas |
|nu. |apliecin?t|evumus segtu |pakalpojumi un |iesaisti?anas |
|Latvijas |u to |atbilsto?i |kada apjoma bus |starptautiskajas |
|Republik?|kopiju |ie??mumi |pieejami,izmantojo|organizacij?s |
|ir ??di |sa?em?anu;|budzeta. |t noteiktu valsts |atklaja vairakas |
|valsts | |Veidojot |budzeta lidzek?u |butiskas pastavo?as|
|nodok?i |2) |valsts |apjomu.svarigi ir |nodok?u sistemas |
|un tiem |izklaid?jo|budzetu,vai |noteikt maksimalo |nepilnibas un |
|atbilsto?|?a |valdfiba |rezultatu,kadu |neatbilstibu |
|ie likumi|rakstura |darbojas |iesp?jams sasniegt|visparpie?emtajam |
|par |pas?kumu |ar:a)bud?eta |ar ierobezotu |normam.Integracija |
|nodok?u |sar?ko?anu|defecitu |lidzeklu apjomu. |Eirop? izvirzija |
|uzlik?anu|publisk?s |b)bud?.p?rpal| |jaunu |
|: |viet?s; |ikumu | |uzdevumu-tuvinat |
|1) |3) |c)sabalans?tu| |musu valsts nodoklu|
|iedz?vot?|atp?tnieku|bud?etu. | |likumu atbilstibu |
|ju |un t?ristu|Bud?.defec?ts| |ES valst?s |
|ien?kuma |uz?em?anu;|ir budzeta | |lietotajai nodoklu |
|nodoklis | |gada izdevumu| |likumdosanai. |
|- «Par |4) |p?rsniegums | |Parejas periodu |
|iedz?vot?|tirdzniec?|p?r gada | |Latvij? pavadija |
|ju |bu |ie?emumiem. | |ekonomisk?s |
|ien?kuma |publisk?s |Atbilsto?i | |situacjas |
|nodokli»;|viet?s; |likumam “Par | |nestabilitate,smaga|
| |5) visu |budzetu un | |s finansialas |
|2) |veidu |finansu | |grutibas,nodok?u |
|uz??mumu |dz?vnieku |vad?bu” LR | |ienemumu |
|ien?kuma |tur??anu; |bud?etus | |nepietiekamiba. |
|nodoklis | |iedala: | |?emot v?ra minetos |
|- «Par |6) |Valsts | |apstak?os finansu |
|uz??mumu |transportl|bud?eta | |ministrija |
|ien?kuma |?dzek?u |Pa?vald?bu | |1993.gada otraj? |
|nodokli»;|iebrauk?an|budzetos | |pus? izstradaja |
| |u ?pa?a |Valsts | |fiskalas sistemas |
|3) |re??ma |bud?ets un | |reformas |
|nekustam?|zon?s; |pa?vald?bas | |koncepciju,kur? |
|?pa?uma |7) |budzets | |ieverojama vita |
|nodoklis |rekl?mas, |sast?v no | |ieradita nodoklu |
|- «Par |afi?u un |Pamatbud?eta | |likumdo?anas |
|nekustam?|sludin?jum|Speci?l? | |sakarto?anai.Fiskal|
|?pa?uma |u |bud?eta | |as sistemas |
|nodokli»;|izvieto?an|Valsts | |reformai tika |
| |u |bud?etu veido| |izvirz?ti ?adi |
|4) |publisk?s |visi vald?bas| |m?r?i: |
|pievienot|viet?s; |(valsts | |Nodrosinat budzeta |
|?s |8) laivu, |instit?ciju0 | |ienemumus sakotneji|
|v?rt?bas |motorlaivu|sav?ktie vai | |31-33 procentu |
|nodoklis |un jahtu |sa?emtie | |apmera,bet |
|- «Par |tur??anu; |ie??mumi,kuri| |velakajos periodos |
|pievienot| |ir valsts | |35-38 procentu |
|?s |9) |budzeta | |apmera no iek?zemes|
|v?rt?bas |pa?vald?bu|l?dzek?i | |kopprodukta; |
|nodokli»;|simbolikas|Pa?vald?bu | |Stimulet uzkrajumu |
| |izmanto?an|budzeti ir | |veido?anos latvijas|
|5) |u; |kopbudzeta | |tautsaimniecib? un |
|akc?zes |10) |da?a,un tioe | |ieguldijumus |
|nodoklis |b?vat?auja|ietver katram| |uznemejdarbib?; |
|- «Par |s |saimnieciskaj| |Veicin?t latvijas |
|akc?zes |sa?em?anu.|am gadam | |integre?anos ES un |
|nodokli»,| |visus | |citas starpvalstu |
| |(2) Rajona|pa?vald?bu | |ekonomiskajas |
|6) |padomei ir|sav?ktos vai | |struktur?s |
|akc?zes |ties?bas |sa?emtos | |Samazinat nodok?u |
|nodoklis |Ministru |ie??mumus,kur| |likumdo?anas |
|naftas |kabineta |us | |negativo ietekmi uz|
|produktie|noteikumos|pa?vald?bas | |uz?emejdarbibu |
|m- «Par |noteiktaj?|apropri? | |Nodro?inat nodoklu |
|akc?zes |k?rt?b? |pa?vald?bu | |likumu atbilstibu |
|nodokli |sav? |m?r?iem. | |LR |
|naftas |administra|Pamatbud?ets | |likumdo?anai;ipa?i |
|produktie|t?vaj? |ir bud?etu | |Civillikumam un |
|m», |teritorij?|da?a,kuru | |likumiem par |
|7) muitas|uzlikt |veido visi | |gramatvedibu un |
|nodoklis |nodevu |ie?emumi | |gadaparskatiem,ka |
|- «Par |par: |,iz?emot | |ari tuvinat tos ES |
|muitas |1) rajona |?pa?iem | |valst?s lietotajai |
|nodokli |padomes |m?r?iem | |nodok?u |
|(tarifiem|izstr?d?to|iez?m?tos | |likumdo?anai |
|)»; |ofici?lo |ie??mumus,zie| |Nov?rst legalas |
|8) dabas |dokumentu |dojumus un | |iespejas |
|resursu |un |d?vinajumus,k| |izvairities no |
|nodoklis |apliecin?t|a ar? | |nodok?u maksa?anas.|
|- «Par |u to |izdevumi,kuru| | |
|dabas |kopiju |s paredz?ts | |Sabalanset valsts |
|resursu |sa?em?anu;|segt no ?iem | |un pasvaldibu |
|nodokli»;| |ioe??mumiem. | |ie??mumus ar |
| |2) rajona |Speci?lais | |izdevumiem,lai |
|9) izlo?u|pa?vald?ba|budzets ir | |bud?eta fdefec?ts |
|un |s |bud?etu | |neparsniegtu 2 |
|azartsp??|simbolikas|da?a,kuru | |propcentus no |
|u |izmanto?an|veido ?pa?iem| |iek?zemes |
|nodoklis |u. |m?r?iem | |kopprodukta. |
|- «Par |(3) |iez?m?ti | |Veiktie fiskalie |
|izlo?u un|Pa?vald?bu|ie?emumi,k? | |pasakumi |
|azartsp??|nodevu |ar? ziedojumi| |nodro?inaja valsts |
|u nodevu |veid? |un d?vinajumi| |ienemumu |
|un |apmaks?jam|naud? vai | |palielina?anos,ka |
|nodokli»;|a |nat?r?9ar | |ari finansialas |
| |atl?dz?ba |uzskaiti | |situacijas |
|10) |tikai par |naud?) un | |stabileze?anos |
|valsts |?? likuma |kuras | |valsti.Tas nepalika|
|soci?l?s |12.pant? |l?dzek?i | |nepaman?ts ari |
|apdro?in?|paredz?to |izlietojami | |rietumvalstu |
|?anas |pa?vald?bu|saist?ba ar | |ekonomistiem,kuri |
|oblig?t?s|nodro?in?j|?iem | |analiz? situaciju |
|iemaksas |umu. Ja |ie?emumiem. | |Baltijas valstis. |
|- «Par |pa?vald?ba| | |Viens no minetas |
|valsts |s dome | | |reformas merkiem ir|
|soci?lo |(padome) | | |nodro?inat tuvako 5|
|apdro?in?|vai t?s | | |gadu laika visa |
|?anu». |iest?des | | |lime?a budzeta |
|Nodok?u |sniedz | | |nodok?u maksajumus |
|maks?t?ji|pakalpojum| | |35-38 procentu |
|valsts |us, kas | | |apmera no IKP.Pec |
|nodok?us |saska?? ar| | |ekspertu |
|iemaks? |?o likumu | | |vertejuma.Latvij? |
|valsts |nav | | |1993.gada nodoklu |
|bud?et? |pa?vald?ba| | |ipatsvars IKP |
|vai ar? |s nodevas | | |sastadija 36%,kas |
|p?c |objekts, | | |bija par 6 procenta|
|noteikta |un ja par | | |punktiem augstaks |
|to |?iem | | |neka |
|sadal?jum|pakalpojum| | |iepriek?eja,1992.ga|
|a- valsts|iem ir | | |d?.?emot v?r? |
|bud?et? |?emama | | |veiktos |
|un |samaksa, | | |pasakumus,kas |
|pa?vald?b|tad ir | | |saistiti ar |
|u |j?k?rto | | |grpzijumiem nodok?u|
|bud?etos |atsevi??a | | |likumdosanas |
|atbilsto?|gr?matved?| | |aktos,k? ari |
|i |bas | | |nodok?u |
|konkr?ta |uzskaite | | |adminestresanas |
|nodok?a |un | | |uzlabosana,nodoklu |
|likumam. |j?nodro?in| | |?patsvars 1994.gada|
|Ar? |a nodok?u | | |IKP paaugstinajas |
|bud?etos |un citu | | |l?dz 37%.1995.gada |
|ieskait?m|oblig?to | | |nodoklu maksajumu |
|? soda |maks?jumu | | |ipatsvars IKP |
|nauda par|veik?ana | | |palielinajas par |
|nodok?u |par tiem | | |viena procenta |
|likumu |saska?? ar| | |punktu un sasniedza|
|p?rk?pumi|?o likumu | | |38%. |
|em, |un | | |Valsts fiskalas |
|nokav?jum|konkr?to | | |politikas |
|a nauda |nodok?u | | |stabil;izacija |
|un |likumiem. | | |turpinajas ari 1996|
|nodok?u | | | |gad?,mobilezejot |
|maks?jumi|(4) | | |ie?emumus un |
|, |Republikas| | |ierobe?ojot bud?eta|
|saglab?jo|pils?tu | | |izdevumus.Nozimigu |
|t nodok?u|domju un | | |vietu ?aj? proces? |
|sadales |rajonu | | |ie?ema nodok?u |
|proporcij|padomju | | |likumdosanas talaka|
|u, tiek |pie?emtie | | |sakarto?ana,jo 1995|
|iemaks?ti|saisto?ie | | |gada stajas speka |
|tajos |noteikumi | | |vairaki jauni |
|pa?os |par | | |nodoklu |
|bud?etu |pa?vald?bu| | |likumi,piem.,PVN,pa|
|kontos, |nodev?m | | |r nodokliem un |
|kuros |p?c to | | |nodevam,uz?emumu |
|maks?jams|parakst??a| | |ienakuma |
|konkr?tai|nas piecu | | |nodoklis,dabas |
|s |darbdienu | | |resursu nodoklis,ka|
|nodoklis,|laik? | | |ari butiski |
|ja |nos?t?mi | | |grozijumi citos |
|konkr?taj|pa?vald?bu| | |nodoklu |
|? nodok?a|darb?bu | | |likumos.Veiktie |
|likum? |p?rraugo?a| | |pasakumi nodoklu |
|nav |jai | | |likumdosanas jom? |
|noteikts |instit?cij| | |sekmeja musu valsts|
|cit?di. |ai | | |nodoklu |
| |re?istr??a| | |likumdosanas |
| |nai | | |tuvinasanu tirgus |
| |Ministru | | |ekonomikas |
| |kabineta | | |princvipiem un |
| |noteiktaj?| | |starptautiskajam |
| |k?rt?b? un| | |normam. |
| |ne v?l?k | | |1996 gada valsts |
| |k? ned??u | | |kopbudzeta |
| |p?c to | | |finansialais |
| |re?istr?ci| | |defecits bija 34,5 |
| |jas | | |milj. Latu apmera |
| |pa?vald?bu| | |jeb 1,3 procenti no|
| |darb?bu | | |IKP,savukart |
| |p?rraugo?a| | |fiskalais defecits |
| |j? | | |sasniedza 46,4 |
| |instit?cij| | |milj.latu jeb 1,7 |
| |? | | |procentus no |
| |public?jam| | |IKP.Valsts |
| |i | | |regulejosas |
| |laikrakst?| | |darbibas rezultata |
| |»Latvijas | | |kopbudzeta |
| |V?stnesis»| | |fiskalais defecits |
| |, un tie | | |atradas Mastrihtas |
| |st?jas | | |liguma noteiktajas |
| |sp?k? ne | | |pie?aujamas robe?as|
| |?tr?k k? | | | |
| |n?kamaj? | | | |
| |dien? p?c | | | |
| |to | | | |
| |public??an| | | |
| |as. | | | |
| |Pa?vald?bu| | | |
| |darb?bu | | | |
| |p?rraugo??| | | |
| |instit?cij| | | |
| |a veic | | | |
| |noteikumu | | | |
| |re?istr?ci| | | |
| |ju vai ar?| | | |
| |sniedz | | | |
| |motiv?tu | | | |
| |atteikumu | | | |
| |to dar?t | | | |
| |ne v?l?k | | | |
| |k? 30 | | | |
| |dienu | | | |
| |laik? p?c | | | |
| |noteikumu | | | |
| |re?istr?ci| | | |
| |jas | | | |
| |pieteikuma| | | |
| |sa?em?anas| | | |
| |. | | | |
| |(5) Rajona| | | |
| |pils?tu | | | |
| |domju un | | | |
| |pagastu | | | |
| |padomju | | | |
| |pie?emtie | | | |
| |saisto?ie | | | |
| |noteikumi | | | |
| |par | | | |
| |pa?vald?bu| | | |
| |nodev?m | | | |
| |p?c to | | | |
| |parakst??a| | | |
| |nas piecu | | | |
| |darbdienu | | | |
| |laik? | | | |
| |nos?t?mi | | | |
| |pa?vald?bu| | | |
| |darb?bu | | | |
| |p?rraugo?a| | | |
| |jai | | | |
| |instit?cij| | | |
| |ai | | | |
| |re?istr??a| | | |
| |nai | | | |
| |Ministru | | | |
| |kabineta | | | |
| |noteiktaj?| | | |
| |k?rt?b? un| | | |
| |ne v?l?k | | | |
| |k? ned??u | | | |
| |p?c to | | | |
| |re?istr?ci| | | |
| |jas | | | |
| |pa?vald?bu| | | |
| |darb?bu | | | |
| |p?rraugo?a| | | |
| |j? | | | |
| |instit?cij| | | |
| |? | | | |
| |izliekami | | | |
| |redzam? | | | |
| |viet? | | | |
| |domes | | | |
| |(padomes) | | | |
| |?k? vai | | | |
| |pie domes | | | |
| |(padomes) | | | |
| |?kas, un | | | |
| |tie st?jas| | | |
| |sp?k? ne | | | |
| |?tr?k k? | | | |
| |n?kamaj? | | | |
| |dien? p?c | | | |
| |to | | | |
| |izlik?anas| | | |
| |redzam? | | | |
| |viet?. | | | |
| |Pa?vald?bu| | | |
| |darb?bu | | | |
| |p?rraugo??| | | |
| |instit?cij| | | |
| |a veic | | | |
| |noteikumu | | | |
| |re?istr?ci| | | |
| |ju vai ar?| | | |
| |sniedz | | | |
| |motiv?tu | | | |
| |atteikumu | | | |
| |to dar?t | | | |
| |ne v?l?k | | | |
| |k? 30 | | | |
| |dienu | | | |
| |laik? p?c | | | |
| |noteikumu | | | |
| |re?istr?ci| | | |
| |jas | | | |
| |pieteikuma| | | |
| |sa?em?anas| | | |
| |. | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|5.Nelegal? |Nelikum?ga |6.Nodok?u |8.IKP un | |
|ekonomika un |darb?ba ir |funkcijas un |bud?ets. | |
|IKP. |Naudas |veidi. |IKP ir | |
|??dzas |vilto?ana |Klasiskaj? |noteikt? | |
|oficialajai |Narkotiku |ekonom.teorijj? |laika perioda| |
|statistikai par |razo?ana un |nodok?u sistemai|valsts | |
|IKP apjomiem un |tirdznieciba |izvirziti |iedzivotaju | |
|dinamiku pastav |Prostitucija |vairaki |ra?oto pre?u | |
|viedoklis,ka ta |Izspie?ana |nosacijumi,no |un | |
|pilniba |Zagsana |kuriem butiski |pakalpojumu | |
|neatspogulo |?ant??a un |ir ?adi: |kopej? | |
|faktiski |krap?ana |1.Ekonomisk? |vert?ba | |
|jaunradito |?nu jeb |efektivit?te.nod|naudas | |
|vertibu gada |neofici?l? |ok?u sistemai |izteiksme. | |
|laika.Aprekinata|ekonomika ir|nedrikst izjaukt|IKP ir viens | |
|is IKP ir |pla?s |efektivu resursu|no | |
|nepiln?gs un |j?dziens un |sadali?anu |pam,atraditaj| |
|maksligi |t? aptver |valsts |iem Nacionalo| |
|samazinats.Ta ir|visas |ekonomik?.Att?st|kontu | |
|nelegalas |darbibas un |itas sabiedribas|sistemaIKP | |
|ekonomikas |aktivit?tes |apstak?os tirgus|kopproduktu | |
|da?a,kuras |,kas dod |aktivitates ir |aprekina | |
|?patsvars |ien?kumus,bet|pa?organiz?jo?s |izmantojot | |
|Latvij? ir visai|da??du |process.Tomer |datus | |
|ieverojams.Ari |iemeslu d?? |iespejams,ka |par;pre?u | |
|nelegalo vai enu|netiek |nepardomatas |ra?o?anu un | |
|ekonomiku |deklaras un |ricibas |pakalpojumu | |
|saprotam to |tiek sl?ptas |rezultata var |sniegsanu | |
|propdukcijas vai|no aplik?anas|izveidoties |Pieprasijumu(| |
|pakalpojamu |ar |situacija,kad |izlietojamu) | |
|dalu,kas netiek |nodok?iem,k? |kapitals atstaj |Ie?emumiem | |
|uzradita |ar? netiek |valsti.Tas,prota|IKP apre?ina | |
|oficialaja |atspogu?otas |ms,ir negativs |izmantojot,da| |
|statistik?.?nu |statistiskajo|raditajs valsts |tus par | |
|ekonomikas |s p?rskatos. |tautsaimniecib?.|razosanu,visp| |
|sastavda?a ir |?nu ekonomika|Valdibas |irms nosaka | |
|kontrobanda,izva|negativi |uzdevums ir |precu | |
|iri?anas no |ietekm? |sekot ?adam |ra?oanas un | |
|nodoklu |valsts |tendencem un |pakalpojumu | |
|maksa?anas,kuku?|finanses,darb|savlaicigi |snieg?anas | |
|?em?ana,zagtu |assp?ka tirgu|izvertet radu?os|apjomus un | |
|mantu |un nodoklu |situaciju.Nodok?|starppat?rinu| |
|tirdznieciba,pro|ie??mumus |u sistema var so|. | |
|stitucija,rekets|,l?dz ar to |procesu ietekmet|Pre?u | |
|,narkotiku |tiek bremz?ta|gan pozitivi,gan|ra?o?ana un | |
|ra?o?ana un |valsts |ari |pakalpojumu | |
|tirdznieciba,nel|ekonomisk? |negativi.Kapital|sniegsana | |
|egala strada?ana|att?st?ba. |a aizplu?ana no |ietver | |
|un citi.?nu |Neoficial?s |valsts rada |ekonomiskas | |
|ekonomika |ekonomikas |ladzek?u |darbibas | |
|strauji uzplauka|ietekmes |trukumu,kas |rezultatus | |
|Centralaj? |rezult?t? |savukart bremz? |par visam | |
|Eiropa un |statistik? |ekonomikas |saimnieciskaj| |
|Austrumeirop?,pa|uzr?d?tais |izplaukumu.Sad? |am | |
|rejot no |nacion?lais |situacija |vienibam:pre?| |
|socialistiskas |kopprodukts |nepieciesams |u ra?o?anas | |
|pl?nvedig?s |un |izvertet nodok?u|un | |
|saimneko?anas uz|iedz?voot?ju |sistemas |pakalpojumu | |
|br?vu tirgus |ien?kumi ir |deformejoso |sf?ras | |
|ekonomiku.Ar? |zemaki,sal?dz|efektu uz |uz?emumiem,or| |
|Latvijas |inot ar |kapitala |ganizacijam | |
|tautsaimniecib? |faktisko |tirgu,ka ari |un | |
|nelegal?s |l?meni.Ar? |noteikt |iestadem,iedz| |
|ekonomikas |citi nozim?gi|ekonomisk? |ivotaju | |
|sast?vda?as ir |ekonomiskie |kaitejuma |personiskajam| |
|pla?i |r?d?t?ji |pakapi,kas |paligsaimniec| |
|p?rstav?t?s. |(tirdzniec?ba|radusies nodok?u|ibam,individu| |
|T?s nosaciti var|s |politikas |ali | |
|iedalit ?etras |apgrozijums,p|realize?anas |nodarbinataja| |
|ietekmes sf?r?s:|at?ri?a,ra?o?|rezultata. |m | |
| |anas |2.Vienk?r?? |personam.Prec| |
|Nenoverota |apjoms,nodarb|administr??ana.N|u un | |
|darbiba |in?t?ba u.c.)|odoklu sistemai |pakalpojumu | |
|?nu ekonomikas |?nu |ir jabut viegli |izlaidi | |
|darbiba |ekonomikas |un |statistika | |
|Neleg?l? darb?ba|ietekmes |letiparvaldamai.|apkopo bazes | |
| |rezult?t? |Veidojot nodok?u|cenas,tas | |
|Paral?l? darb?ba|tiek |sistemu,nepiecie|ir,nepieskait| |
| |nov?rt?ti |?ams izvertet to|ot produktu | |
|Nenoverota |neprec?zi |adminestre?anas |nodoklu neto | |
|darbiba ir |(kaut gan no |kartibu un |vertibu | |
|darb?ba,kura |metodolo?isk?|mehanismu,kura |Starppateri??| |
|izveidojas |viedok?a |pamatprincipam |ietver pre?u | |
|statistiski |apr??ini ir |jabut-mazak |un | |
|tehnisku iemeslu|piln?gi |izmaksu nodok?u |pakalpojumu | |
|d??.T?s |korekti). |iekase?anai.Nodo|vertibu,kas | |
|rezult?t? | |klu |ka razosanas | |
|neofici?l? |?nu |adminestresana |izmaksas | |
|ekonomika netiek|ekonomikas |ciesi saistita |izlietotas | |
|uzskait?ta |apjomu nevar |ar nodok?u |produkcijas | |
|statistik? |apr??in?t |sistemas |razosanai.Ats| |
|Darb?ba ?nu |prec?zi.Iesp?|pamatnostadnem,t|kaitot no | |
|ekonomikas jom? |jams tikai |as ir,kadus |precu un | |
|ir ta,kura rodas|nov?rt?t ?nu |nodok?u veidus |pakalpojumu | |
|nodoklu |ekonomikas |noteicis |izlaides | |
|maksajumu |lielumu,lieto|likumdevejs.Pars|bazes cenas | |
|apiesanas un |jot da?adas |tradajot eso?o |starppat?ri?u| |
|nemaksa?anas |makroekonomik|nodok?u |,iegustam | |
|rezultata.Faktis|as metodes. |likumdo?anu,prio|pievienoto | |
|ki ?nu |Lai nov?rt?tu|rit?te dota |vertibu vai | |
|ekonomikai |?nu |netiesajiem |iek?zemes | |
|neoficalaj? |ekonomikas |nodok?iem,samazi|kopproduktu | |
|ekonomika ir |apjomu |not tieso |bazes | |
|vislielakais |p?rejas |nodok?u |cenas.savukar| |
|ipatsvars,t?p?c |ekonomikas |?patsvaru,it |t,pieskaitot | |
|biezi vien |valst?s,pla?i|sevi??i uz??mumu|tai produktu | |
|neoficialo |lietota |ien?kuma(pe??as)|nodoklu neto | |
|ekonomiku sauc |elektroener?i|nodok?a no |vertibu,iegus| |
|ar? par ?nu |jas pat?ri?a |uz??mejdarbibas.|tam IKP | |
|ekonomiku.Izstra|anal?ze.tiek | |tirgus cen?s.| |
|dajot pirmo |pie?emts ,ka |Nodok?u | | |
|nodok?u sistiemu|elektroener?i|adminestresanas |Produktu | |
|p?ckara |jas pat?ri?? |uzdevums ir |nodok?i,ko | |
|period?,1990-199|r?pniec?ba ir|nov?rst |pieskaitita | |
|1.gad? |cie?i |apstak?us,kas |pievienotajai| |
|[pie?emtajos |saist?ts ar |veicina |bruto | |
|nodok?u likumos |iek?zemes |izvairi?anos no |vertibai,ir | |
|atrodami daudzi |kopprodukta |nodok?u |nodokli,ko | |
|atvieglojumi |dinamiku,jo |maksa?anas,nepie|maksa | |
|nodoklu |r?pniec?bas |cie?amibas |produkcijas | |
|maksatajiem,kas |?patsvars |gadijum? |realizacijas | |
|sekmeja |kopprodukt? |reformejot |br?d?-pvn,mui| |
|izvairi?anos no |ir relat?vi |nodok?u |tas nodoklis | |
|nodokla |liels.Sal?dzi|adminestre?anas |un akcizes | |
|maksasanas |not |sistemu. |nodoklis. | |
|visp?r. |elektroener?i|3.Elast?gumsNodo|Tadejadi no | |
|Nodoklu |jas pat?ri?u |klu sistemai ir |razo?anas | |
|apie?anas un |pieauguma |jabut |puses IKP | |
|nemaksa?anas |tempus ar |elastigai,tai |faktiski tiek| |
|galvenie |iek?zemes |atri jarea?e uz |aprekinats ka| |
|virzieni Latvija|kopprodukta |ekonomisko |visu | |
|ir ??di: |pieauguma |apstaklu |ekonomiskas | |
|Dubulta |tempiem,var |izmai?am.Viens |darbibas | |
|gramatved?ba.Uz?|spriest par |no aktualakajiem|veidu vai | |
|emumos tiek |?nu |valstiskas |institucional| |
|vesta viena |ekonomikas |nozimes |o sektoru | |
|gramatvediba,lai|apjomu |uzdevumiem ir |pievienotas | |
|uzskaititu visas|valst?.Analiz|nodrosinat |bruto | |
|faktiskas |?jot |Latvijas |vertibas un | |
|izmaksas un |elektr?bas |integraciju |produktu | |
|ienakumus,otra-i|pat?ri?u |Eiropas |nodoklu | |
|esnieg?anai |laik? no |ekonomiskaj? |summa. | |
|kontrolejo??m |1989.gada |sistem?.Notieko?|IKP no | |
|institucij?m. |l?dz 1994 |a nodok?u |pieprasijuma | |
|Pagrides |.gadam,tika |sistemas reforma|puses veido | |
|razotnes vai |apr??in?ts |paredz mainit |valsts | |
|nelegal?s |,ka Centr?l?s|tas |ierk?ejais | |
|uz?emejdarbibas |un Austrumu |strukturu,paliel|izlietojums | |
|veik?ana.??da |Eiropas |inot nodok?u |un starpiba | |
|uz?emejdarbiba |valst?s ?nu |ienemumus no |starp pre?u | |
|nereti saistas |ekonomikas |pateri?a un tos |un | |
|ar viltotu |?patsvars |samazinot no |pakalpojumu | |
|alkoholisku |iek?zemes |ienakumiem.Nodok|eksportu un | |
|dz?rienu |kopprodukt? |lu sistemas |importu.Paras| |
|ra?o?anu |pieauga no |elastigums |ti gasla | |
|Bezpe??as |12% l?dz |izpau?as |pateri?a | |
|organizacijas.LR|22%,bet NVS |maksajumu |uzdevums | |
|likums “Par |valst?s no |atvieglojums,dif|apkopo p?c | |
|bezpe??as |12% l?dz 37%.|erencetajas |izmaksu | |
|oganizacij?m” | |nodok?u |principa,tas | |
|nesatur stingrus|Skaidr?s |likmes,valsts |ir,parvaldes | |
|kriterijus,ar ko|naudas |atsevi??u |izdevumos | |
|janodarboj?s |daudzumu |regionu |ieklaujot | |
|??d?m |apgroz?b? ar?|ekonomiskas |visus no | |
|organizacij?m.Li|var lietot k?|attistibas |buidzeta | |
|kuma ietvaros |vienu no |sekmesana un |finansetyos | |
|bezpe??as |ekonomisk?s |citos |izdevumus,ies| |
|organizacijas |aktivitt?tes |nosacijumos,kuru|kaitot ar? | |
|statusu var |indikatoriem.|s paredz |tos,kas | |
|iegut ra?o?anas |?nu ekonomik?|likumdevejs,pie?|nodrosina | |
|uz??mumie,kuru |dar?jumus |emot attiec?go |iedzivotajiem| |
|gutie ienakumi |veic |nodoklu |sniegtos | |
|ar nodokli |,galvenokart,|likumu.secinajum|individualos | |
|netiek |skaidr? |s-nodoklu |bezmaksas | |
|aplikti.T?d?j?di|naud?.ja |sistemai jabut |pakalpojumus.| |
|uz??mums,prec?z?|sal?dzina |elastigai in | | |
|k,bezpe??as |re?lo |japielagojas |Personiskaja | |
|organizacijas |skaidr?s |ekonomikas |gala pateri??| |
|likumigi |naudas |attistibas |savukart | |
|atbrivota no |pied?v?jumu |tendencem. |iesklaita | |
|nodok?u |un iek?zemes |4.Objektivit?te.|tikai tos | |
|maksajumiem |kopprodukta |Nodoklu sistemai|paterina | |
|Barters vai |pieauguma |jabut |priek?metus | |
|mai?as |tempus p?c |objektivai,tas |vai | |
|dar?jumi.bartera|ofici?lajiem |ir,korektai |pakalpojumus | |
|darijumi “prece |statistikas |attieciba pret |,ko | |
|pret preci’ vai |datiem,rad?s |dazadiem nodok?u|iedzivotaji | |
|‘pakalpojums |aptuvenais |maksatajiem.Tas |apmaksajusi | |
|pret |priek?stats |jabut godigai un|no saviem | |
|pakalpojumu” |par ?nu |vienlidz |lidzekliem | |
|biezi neparadas |ekonomikas |jaaptver visi |vai ari | |
|gramatviedibas |lielumu. |nodoklu |sarazojusi | |
|atskait?s un |Ir un citi |maksataji.Pastav|pa?i. | |
|netiek aplikts |metodi,tadi |horizontalas un | | |
|ar PVN |ka bilances |vertikalas | | |
|Nor??ini bez |metode un |vienlidzibas | | |
|?ekiem,tas ir |spogu?statist|principi.Ho4rizo| | |
|,pirkuma |ikas anal?zes|ntala sistema | | |
|nere?istre?ana |metode |aptver | | |
|kases aparata |Lai pareizi |vienlidzigus | | |
|Neleg?l? darb?ba|uzskaititu |nodok?u | | |
|ir ciesi |visu valsti |maksatajus ar | | |
|saistita ar |sara?oto |vienlidzigiem | | |
|kontrabandu |kopproduktu |nodok?iem.Turpre| | |
|Kontrobanda ir |gada |ti vertikala | | |
|pre?u un citu |laika,nepieci|sistema aptver | | |
|vertibu |esama pilniga|sava starp? | | |
|nelikumiga |un ticama |dazadus nodok?u | | |
|parvieto?ana |informacuja |maksatajus,un | | |
|pari LR muitas |no |nodokli,kurus | | |
|robe?ai,kas |uznemumiem,ku|tie | | |
|izdarita lielos |ri veic |maks?,irdiferenc| | |
|apmeros ,apejot |uz?emejdarbib|eti. | | |
|muitas kontroli |u.diemzel |5.Politiska | | |
|vai noslepjot no|uznemumi nav |atbildiba.politi| | |
|?adas kontroles |ieientereseti|?u uzdevums ir | | |
|parvietojamas |sniegt godigu|veidot | | |
|prieksmetus. |informaciju |elastigu,godigu,| | |
|Korupcija ir |par |efektivuun | | |
|specifiska |saimniecviska|vienkarsu | | |
|neoficalas |jiem |nodok?u | | |
|ekonomikas |raditajiem-ap|sistemu.Tai | | |
|darbibas |gropzijumu,sa|jabut izveidotai| | |
|sfera.Ta ipa?i |ra?otas |ta,lai nodok?u | | |
|attistijas |produkcijas |maksataji varetu| | |
|socialstatistika|daudzumu,peln|apzinaties,kadi | | |
|s saimniekosanas|u,darba |nodok?i un par | | |
|apst?k?os |samaksas |ko vi?iem | | |
|1995.gada |fondu-lai |jamaksa.Kas | | |
|21.septembri |izvairitos no|maksa | | |
|pienemtaj?”Korup|nodoklu |nodoklus:cilveki| | |
|cijas nov?rsanas|maksasanas |vai | | |
|likum?” |.Iesniegta |uz?emejdarbiba?N| | |
|korupcija |informacija |odoklu politikai| | |
|defineta ka |liecina par |precizi | | |
|valsts |?o raditaju |jaatspogu?o | | |
|amatpersonas |samazina?anu.|nodok?u | | |
|parkapumi,kas | |maksataju velmes| | |
|izpauzas ka: |?nas |un to | | |
|Tas atrasanas |ekonomika |priek?rocibas | | |
|nelikumiga |samazina |uznemejdarbib?.I| | |
|ietekmejam?(koru|ieverojamu |zejot no | | |
|mpet?) st?vokl? |IKP |pie?emuma,ka | | |
|Pilnvaru |apjomu,valsts|uz?emums,firma | | |
|realizesana |budzeta |ir | | |
|interesu |ie?emumu |likumiga(juridis| | |
|konflikta |da?ku,sekm? |ka) | | |
|situacij? |nodoklu |fikcija,visus | | |
|Kuku??emsana vai|nemaksa?anu |nodok?us maksa | | |
|ie?emam? amata |lielos |cilveki. | | |
|izmantop?ana |apmeros. |Nodok?u | | |
|savt?gos |Valsts |politikas | | |
|nol?kos. |bud?ets ir |koncepcija ir | | |
| |ciesi |politisks | | |
| |saist?ts ar |dokuments,kas | | |
| |IKP |ietver | | |
| |apjomu.Katrs |svarigakas | | |
| |valsts |nodoklu | | |
| |centieni |maksataju un | | |
| |ekonomikas |valsts | | |
| |stabileze?ana|pamatnostradnes | | |
| |s un |saja | | |
| |uzlabo?anas |joma.Kponceptual| | |
| |jom? ir |ais uzsvars | | |
| |saistioti ar |liekams uz | | |
| |IKP |valsts | | |
| |palielinasanu|ekonomikas | | |
| |,valsts |potencial? | | |
| |budzeta |galaprodukta | | |
| |ienemumu un |palielinasanu. | | |
| |izdevumu |Nodoklu sistemas| | |
| |dalas |pamatlikums”Par | | |
| |i9zveidosanu,|nodokliem un | | |
| |lidzek?u |nodevam”,nosaka | | |
| |deficita |,ka nodoklu un | | |
| |nover?anu. |nodevu sistemu | | |
| | |musu valsti | | |
| | |veido: | | |
| | |Valsts | | |
| | |nodokli,kurus ar| | |
| | |likumu nosaka LR| | |
| | |Saeima un | | |
| | |izsludina Valsts| | |
| | |prezidents. | | |
| | |Valsts | | |
| | |nodevas,kuras ar| | |
| | |likumu nosaka LR| | |
| | |Saeima un | | |
| | |izsludina Valsts| | |
| | |prezidents. | | |
| | |Valsts | | |
| | |nodevas,kuras | | |
| | |nosaka ministru | | |
| | |kabinets | | |
| | |Pasvaldibas | | |
| | |nodevas,kuras | | |
| | |saska?? ar | | |
| | |likumu ”Par | | |
| | |nodokliem un | | |
| | |nodevam’ un | | |
| | |Ministru | | |
| | |kabineta | | |
| | |noteikumiem | | |
| | |uzliek | | |
| | |pasvaldibu | | |
| | |domes. | | |
| | |Latvijas | | |
| | |Republik? ir | | |
| | |??di valsts | | |
| | |nodok?i un tiem | | |
| | |atbilsto?ie | | |
| | |likumi par | | |
| | |nodok?u | | |
| | |uzlik?anu: | | |
| | |1. iedz?vot?ju | | |
| | |ien?kuma | | |
| | |nodoklis — «Par | | |
| | |iedz?vot?ju | | |
| | |ien?kuma | | |
| | |nodokli»; | | |
| | |2. uz??mumu | | |
| | |ien?kuma | | |
| | |nodoklis — «Par | | |
| | |uz??mumu | | |
| | |ien?kuma | | |
| | |nodokli»; | | |
| | |3.nekustam? | | |
| | |?pa?uma nodoklis| | |
| | |- «Par nekustam?| | |
| | |?pa?uma | | |
| | |nodokli»; | | |
| | |4. pievienot?s | | |
| | |v?rt?bas | | |
| | |nodoklis — «Par | | |
| | |pievienot?s | | |
| | |v?rt?bas | | |
| | |nodokli»; | | |
| | |5. akc?zes | | |
| | |nodoklis — «Par | | |
| | |akc?zes | | |
| | |nodokli», «Par | | |
| | |akc?zes nodokli | | |
| | |naftas | | |
| | |produktiem», | | |
| | |»Par akc?zes | | |
| | |nodokli tabakas | | |
| | |izstr?d?jumiem»,| | |
| | |»Par akc?zes | | |
| | |nodokli | | |
| | |alkoholiskajiem | | |
| | |dz?rieniem», | | |
| | |»Par akc?zes | | |
| | |nodokli alum»; | | |
| | |6. muitas | | |
| | |nodoklis — «Par | | |
| | |muitas nodokli | | |
| | |(tarifiem)»; | | |
| | |7. dabas resursu| | |
| | |nodoklis — «Par | | |
| | |dabas resursu | | |
| | |nodokli»; | | |
| | |8. izlo?u un | | |
| | |azartsp??u | | |
| | |nodoklis — «Par | | |
| | |izlo?u un | | |
| | |azartsp??u | | |
| | |nodevu un | | |
| | |nodokli»; | | |
| | |9. valsts | | |
| | |soci?l?s | | |
| | |apdro?in??anas | | |
| | |oblig?t?s | | |
| | |iemaksas — «Par | | |
| | |valsts soci?lo | | |
| | |apdro?in??anu». | | |
| | | | | |
|,m,mmmmmmmmmmm | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |4.Fisk?l? |ar |8.IKP un |
| |2.Valsts |reforma un |grpzijumiem |bud?ets. |
| |konsolid?tais|nodok?u |nodok?u |IKP ir |
| |kopbudzets,t?|politika. |likumdosanas |noteikt? |
|1.Bud?eta |ie??mumu un |Istenejotfiskala|aktos,k? ari |laika |
|visp?rejs |izdevumu da?a|s sistemas |nodok?u |perioda |
|raksturojums,bud| |reformu |adminestresan|valsts |
|?etu veidi |konsolid?tais|valst?,iizstrada|as |iedzivotaju |
|Bud?ets ir |kopbud?ets ir|ta jauna nodok?u|uzlabosana,no|ra?oto pre?u|
|valsts??mumu un |valsts |likumdosanas |doklu |un |
|izdevumu |pamatbud?eta |sistema,kuras |?patsvars |pakalpojumu |
|saraksts,kas |,valsts |ievie?ana s?k?s |1994.gada IKP|kopej? |
|sast?d?ts |speciala |1995.gad?.Jauna |paaugstinajas|vert?ba |
|noteiktam laika |budzeta,pasva|nodoklu sistema |l?dz |naudas |
|periodam,parasti|ldibu |uzskatama kan |37%.1995.gada|izteiksme. |
|gadam.Bud?ets ir|pamatbud?etu |1993 gad? |nodoklu |IKP ir viens|
|l?dezeklis |un pa?valdibu|latvija uzsaktas|maksajumu |no |
|valsts politikas|specialo |fiskalas |ipatsvars IKP|pam,atradita|
|?steno?anai ar |budzetu |sistemas |palielinajas |jiem |
|finansi?lajam |summa,no |reformas |par viena |Nacionalo |
|metod?m,un tas |kuras tiek |sastavda?a. |procenta |kontu |
|ir vald?bas |atskaititi |Ieprek?eja |punktu un |sistemaIKP |
|darb?bas un |transferi-tie|nodoklu |sasniedza |kopproduktu |
|vad?bas pamat?. |?ie |sistema,kura |38%. |aprekina |
|Budzeta m?rkis |savstarpejie |tika izstradata |Valsts |izmantojot |
|ir noteikt un |naudas |1990.gad? u7n |fiskalas |datus |
|pamatot,kadi |lidzek?u |ievesta ar |politikas |par;pre?u |
|l?dzek?i |p?rskatijumi |1991.gada |stabil;izacij|ra?o?anu un |
|nepieciesami |dazadiem |1.janvari |a turpinajas |pakalpojumu |
|vald?bai,k? ar? |budzetiem.Kon|nopietno izmainu|ari 1996 |sniegsanu |
|cit?m valsts |s.kopbud?ets |rezultat?,kas |gad?,mobileze|Pieprasijumu|
|instit?cij?m un |latvij? pirmo|norisinajas |jot ie?emumus|(izlietojamu|
|pa?valdibam to |reizi tika |pedejo gadu |un |) |
|valsts pienakumu|planots 1998 |laik? valsts |ierobe?ojot |Ie?emumiem |
|veiksanai,kura |.bud?etya |ekonomik?,ka ari|bud?eta |IKP apre?ina|
|finanse?ana |gadam.?aja |grozijumi |izdevumus.Noz|izmantojot,d|
|noteikta ar |budzeta |likum,do?anas |imigu vietu |atus par |
|likumdo?anas |projekta |aktos,?pa?i |?aj? proces? |razosanu,vis|
|aktiem.Bud?eta |turpuinajas |Civillikuma |ie?ema |pirms nosaka|
|uzdevums ir |1997.gada |darbibas |nodok?u |precu |
|nodro?inat ,lai |uzsaktais |atjauno?an?,radi|likumdosanas |ra?oanas un |
|taj? |budzeta |ja |talaka |pakalpojumu |
|laikposm?,kuram |izdevumu |nepiecie?amibu |sakarto?ana,j|snieg?anas |
|?ie l?dzek?i |planojums |mainit ne tikai |o 1995 gada |apjomus un |
|paredzeti,izdevu|programmu un |atsevi??us |stajas speka |starppat?rin|
|mus segtu |apak?programm|nodoklu |vairaki jauni|u. |
|atbilsto?i |u griezuma. |likumus,bet |nodoklu |Pre?u |
|ie??mumi |Budzeta |butiski ghrozity|likumi,piem.,|ra?o?ana un |
|budzeta. |programma |visu nodok?u un |PVN,par |pakalpojumu |
|Veidojot valsts |ietver tadus |nodevu |nodokliem un |sniegsana |
|budzetu,vai |savstarpeji |sistemu.?o |nodevam,uz?em|ietver |
|valdfiba |saistitus |nepiecie?amibu |umu ienakuma |ekonomiskas |
|darbojas |pasakumus vai|pastiprinaja ari|nodoklis,daba|darbibas |
|ar:a)bud?eta |pakalpojumus,|pedejo gadu |s resursu |rezultatus |
|defecitu |kuri |laik? |nodoklis,ka |par visam |
|b)bud?.p?rpaliku|orienteti uz |izveidoju?as |ari butiski |saimnieciska|
|mu c)sabalans?tu|kopeju m?r?i |daudzas nodok?u |grozijumi |jam |
|bud?etu. |vai ari cie?i|atlaides,kuras |citos nodoklu|vienibam:pre|
|Bud?.defec?ts ir|saistitiem |savu sakotnejo |likumos.Veikt|?u ra?o?anas|
|budzeta gada |m?rkiem.Bud?e|ekonomisko |ie pasakumi |un |
|izdevumu |ta programma |nozimi bija |nodoklu |pakalpojumu |
|p?rsniegums p?r |var but |zaudeju?as.Un,vi|likumdosanas |sf?ras |
|gada ie?emumiem.|sadalita |sbeidzot,Latvija|jom? sekmeja |uz?emumiem,o|
| |apak?programm|s iesaisti?anas |musu valsts |rganizacijam|
|Atbilsto?i |as.programmu |starptautiskajas|nodoklu |un |
|likumam “Par |budzets dod |organizacij?s |likumdosanas |iestadem,ied|
|budzetu un |iespeju |atklaja vairakas|tuvinasanu |zivotaju |
|finansu vad?bu” |noteikt,kadi |butiskas |tirgus |personiskaja|
|LR bud?etus |valsts |pastavo?as |ekonomikas |m |
|iedala: |sektora |nodok?u sistemas|princvipiem |paligsaimnie|
|Valsts bud?eta |pakalpojumi |nepilnibas un |un |cibam,indivi|
|Pa?vald?bu |un kada |neatbilstibu |starptautiska|duali |
|budzetos |apjoma bus |visparpie?emtaja|jam normam. |nodarbinataj|
|Valsts bud?ets |pieejami,izma|m |1996 gada |am |
|un pa?vald?bas |ntojot |normam.Integraci|valsts |personam.Pre|
|budzets sast?v |noteiktu |ja Eirop? |kopbudzeta |cu un |
|no |valsts |izvirzija jaunu |finansialais |pakalpojumu |
|Pamatbud?eta |budzeta |uzdevumu-tuvinat|defecits bija|izlaidi |
|Speci?l? bud?eta|lidzek?u |musu valsts |34,5 milj. |statistika |
| |apjomu.svarig|nodoklu likumu |Latu apmera |apkopo bazes|
|Valsts bud?etu |i ir noteikt |atbilstibu ES |jeb 1,3 |cenas,tas |
|veido visi |maksimalo |valst?s |procenti no |ir,nepieskai|
|vald?bas (valsts|rezultatu,kad|lietotajai |IKP,savukart |tot produktu|
|instit?ciju0 |u iesp?jams |nodoklu |fiskalais |nodoklu neto|
|sav?ktie vai |sasniegt ar |likumdosanai. |defecits |vertibu |
|sa?emtie |ierobezotu |Parejas periodu |sasniedza |Starppateri?|
|ie??mumi,kuri ir|lidzeklu |Latvij? pavadija|46,4 |? ietver |
|valsts budzeta |apjomu. |ekonomisk?s |milj.latu jeb|pre?u un |
|l?dzek?i | |situacjas |1,7 procentus|pakalpojumu |
|Pa?vald?bu | |nestabilitate,sm|no IKP.Valsts|vertibu,kas |
|budzeti ir | |agas finansialas|regulejosas |ka razosanas|
|kopbudzeta | |grutibas,nodok?u|darbibas |izmaksas |
|da?a,un tioe | |ienemumu |rezultata |izlietotas |
|ietver katram | |nepietiekamiba. |kopbudzeta |produkcijas |
|saimnieciskajam | |?emot v?ra |fiskalais |razosanai.At|
|gadam visus | |minetos |defecits |skaitot no |
|pa?vald?bu | |apstak?os |atradas |precu un |
|sav?ktos vai | |finansu |Mastrihtas |pakalpojumu |
|sa?emtos | |ministrija |liguma |izlaides |
|ie??mumus,kurus | |1993.gada otraj?|noteiktajas |bazes cenas |
|pa?vald?bas | |pus? izstradaja |pie?aujamas |starppat?ri?|
|apropri? | |fiskalas |robe?as |u,iegustam |
|pa?vald?bu | |sistemas | |pievienoto |
|m?r?iem. | |reformas | |vertibu vai |
|Pamatbud?ets ir | |koncepciju,kur? | |iek?zemes |
|bud?etu | |ieverojama vita | |kopproduktu |
|da?a,kuru veido | |ieradita nodoklu| |bazes |
|visi ie?emumi | |likumdo?anas | |cenas.savuka|
|,iz?emot ?pa?iem| |sakarto?anai.Fis| |rt,pieskaito|
|m?r?iem | |kalas sistemas | |t tai |
|iez?m?tos | |reformai tika | |produktu |
|ie??mumus,ziedoj| |izvirz?ti ?adi | |nodoklu neto|
|umus un | |m?r?i: | |vertibu,iegu|
|d?vinajumus,ka | |Nodrosinat | |stam IKP |
|ar? | |budzeta | |tirgus |
|izdevumi,kurus | |ienemumus | |cen?s. |
|paredz?ts segt | |sakotneji 31-33 | |Produktu |
|no ?iem | |procentu | |nodok?i,ko |
|ioe??mumiem. | |apmera,bet | |pieskaitita |
|Speci?lais | |velakajos | |pievienotaja|
|budzets ir | |periodos 35-38 | |i bruto |
|bud?etu | |procentu apmera | |vertibai,ir |
|da?a,kuru veido | |no iek?zemes | |nodokli,ko |
|?pa?iem m?r?iem | |kopprodukta; | |maksa |
|iez?m?ti | |Stimulet | |produkcijas |
|ie?emumi,k? ar? | |uzkrajumu | |realizacijas|
|ziedojumi un | |veido?anos | |br?d?-pvn,mu|
|d?vinajumi naud?| |latvijas | |itas |
|vai nat?r?9ar | |tautsaimniecib? | |nodoklis un |
|uzskaiti naud?) | |un ieguldijumus | |akcizes |
|un kuras | |uznemejdarbib?; | |nodoklis. |
|l?dzek?i | |Veicin?t | |Tadejadi no |
|izlietojami | |latvijas | |razo?anas |
|saist?ba ar ?iem| |integre?anos ES | |puses IKP |
|ie?emumiem. | |un citas | |faktiski |
| | |starpvalstu | |tiek |
| | |ekonomiskajas | |aprekinats |
| | |struktur?s | |ka visu |
| | |Samazinat | |ekonomiskas |
| | |nodok?u | |darbibas |
| | |likumdo?anas | |veidu vai |
| | |negativo ietekmi| |instituciona|
| | |uz | |lo sektoru |
| | |uz?emejdarbibu | |pievienotas |
| | |Nodro?inat | |bruto |
| | |nodoklu likumu | |vertibas un |
| | |atbilstibu LR | |produktu |
| | |likumdo?anai;ipa| |nodoklu |
| | |?i Civillikumam | |summa. |
| | |un likumiem par | |IKP no |
| | |gramatvedibu un | |pieprasijuma|
| | |gadaparskatiem,k| |puses veido|
| | |a ari tuvinat | |valsts |
| | |tos ES valst?s | |ierk?ejais |
| | |lietotajai | |izlietojums |
| | |nodok?u | |un starpiba |
| | |likumdo?anai | |starp pre?u |
| | |Nov?rst legalas | |un |
| | |iespejas | |pakalpojumu |
| | |izvairities no | |eksportu un |
| | |nodok?u | |importu.Para|
| | |maksa?anas. | |sti gasla |
| | |Sabalanset | |pateri?a |
| | |valsts un | |uzdevums |
| | |pasvaldibu | |apkopo p?c |
| | |ie??mumus ar | |izmaksu |
| | |izdevumiem,lai | |principa,tas|
| | |bud?eta | |ir,parvaldes|
| | |fdefec?ts | |izdevumos |
| | |neparsniegtu 2 | |ieklaujot |
| | |propcentus no | |visus no |
| | |iek?zemes | |buidzeta |
| | |kopprodukta. | |finansetyos |
| | |Veiktie fiskalie| |izdevumus,ie|
| | |pasakumi | |skaitot ar? |
| | |nodro?inaja | |tos,kas |
| | |valsts ienemumu | |nodrosina |
| | |palielina?anos,k| |iedzivotajie|
| | |a ari | |m sniegtos |
| | |finansialas | |individualos|
| | |situacijas | |bezmaksas |
| | |stabileze?anos | |pakalpojumus|
| | |valsti.Tas | |. |
| | |nepalika | |Personiskaja|
| | |nepaman?ts ari | |gala |
| | |rietumvalstu | |pateri?? |
| | |ekonomistiem,kur| |savukart |
| | |i analiz? | |iesklaita |
| | |situaciju | |tikai tos |
| | |Baltijas | |paterina |
| | |valstis. | |priek?metus |
| | |Viens no minetas| |vai |
| | |reformas merkiem| |pakalpojumus|
| | |ir nodro?inat | |,ko |
| | |tuvako 5 gadu | |iedzivotaji |
| | |laika visa | |apmaksajusi |
| | |lime?a budzeta | |no saviem |
| | |nodok?u | |lidzekliem |
| | |maksajumus 35-38| |vai ari |
| | |procentu apmera | |sarazojusi |
| | |no IKP.Pec | |pa?i. |
| | |ekspertu | | |
| | |vertejuma.Latvij| | |
| | |? 1993.gada | | |
| | |nodoklu | | |
| | |ipatsvars IKP | | |
| | |sastadija | | |
| | |36%,kas bija par| | |
| | |6 procenta | | |
| | |punktiem | | |
| | |augstaks neka | | |
| | |iepriek?eja,1992| | |
| | |.gad?.?emot v?r?| | |
| | |veiktos | | |
| | |pasakumus,kas | | |
| | |saistiti | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |maksataju |5.Nelegal? |Tas atrasanas|nodoklu |
| |velmes un to |ekonomika un |nelikumiga |nemaksa?anu |
| |priek?rocibas|IKP. |ietekmejam?(k|lielos |
|6.Nodok?u |uznemejdarbib|??dzas |orumpet?) |apmeros. |
|funkcijas un |?.Izejot no |oficialajai |st?vokl? |Valsts |
|veidi. |pie?emuma,ka |statistikai par |Pilnvaru |bud?ets ir |
|Klasiskaj? |uz?emums,firm|IKP apjomiem un |realizesana |ciesi |
|ekonom.teorijj? |a ir |dinamiku pastav |interesu |saist?ts ar |
|nodok?u sistemai|likumiga(juri|viedoklis,ka ta |konflikta |IKP |
|izvirziti |diska) |pilniba |situacij? |apjomu.Katrs|
|vairaki |fikcija,visus|neatspogulo |Kuku??emsana |valsts |
|nosacijumi,no |nodok?us |faktiski |vai ie?emam? |centieni |
|kuriem butiski |maksa |jaunradito |amata |ekonomikas |
|ir ?adi: |cilveki. |vertibu gada |izmantop?ana |stabileze?an|
|1.Ekonomisk? |Nodok?u |laika.Aprekinata|savt?gos |as un |
|efektivit?te.nod|politikas |is IKP ir |nol?kos. |uzlabo?anas |
|ok?u sistemai |koncepcija ir|nepiln?gs un |Nelikum?ga |jom? ir |
|nedrikst izjaukt|politisks |maksligi |darb?ba ir |saistioti ar|
|efektivu resursu|dokuments,kas|samazinats.Ta ir|Naudas |IKP |
|sadali?anu |ietver |nelegalas |vilto?ana |palielinasan|
|valsts |svarigakas |ekonomikas |Narkotiku |u,valsts |
|ekonomik?.Att?st|nodoklu |da?a,kuras |razo?ana un |budzeta |
|itas sabiedribas|maksataju un |?patsvars |tirdznieciba |ienemumu un |
|apstak?os tirgus|valsts |Latvij? ir visai|Prostitucija |izdevumu |
|aktivitates ir |pamatnostradn|ieverojams.Ari |Izspie?ana |dalas |
|pa?organiz?jo?s |es saja |nelegalo vai enu|Zagsana |i9zveidosanu|
|process.Tomer |joma.Kponcept|ekonomiku |?ant??a un |,lidzek?u |
|iespejams,ka |ualais |saprotam to |krap?ana |deficita |
|nepardomatas |uzsvars |propdukcijas vai|?nu jeb |nover?anu. |
|ricibas |liekams uz |pakalpojamu |neofici?l? | |
|rezultata var |valsts |dalu,kas netiek |ekonomika ir| |
|izveidoties |ekonomikas |uzradita |pla?s | |
|situacija,kad |potencial? |oficialaja |j?dziens un | |
|kapitals atstaj |galaprodukta |statistik?.?nu |t? aptver | |
|valsti.Tas,prota|palielinasanu|ekonomikas |visas | |
|ms,ir negativs |. |sastavda?a ir |darbibas un | |
|raditajs valsts |Nodoklu |kontrobanda,izva|aktivit?tes | |
|tautsaimniecib?.|sistemas |iri?anas no |,kas dod | |
|Valdibas |pamatlikums”P|nodoklu |ien?kumus,bet| |
|uzdevums ir |ar nodokliem |maksa?anas,kuku?|da??du | |
|sekot ?adam |un |?em?ana,zagtu |iemeslu d?? | |
|tendencem un |nodevam”,nosa|mantu |netiek | |
|savlaicigi |ka ,ka |tirdznieciba,pro|deklaras un | |
|izvertet radu?os|nodoklu un |stitucija,rekets|tiek sl?ptas | |
|situaciju.Nodok?|nodevu |,narkotiku |no aplik?anas| |
|u sistema var so|sistemu musu |ra?o?ana un |ar | |
|procesu ietekmet|valsti veido:|tirdznieciba,nel|nodok?iem,k? | |
|gan pozitivi,gan| |egala strada?ana|ar? netiek | |
|ari |Valsts |un citi.?nu |atspogu?otas | |
|negativi.Kapital|nodokli,kurus|ekonomika |statistiskajo| |
|a aizplu?ana no |ar likumu |strauji uzplauka|s p?rskatos. | |
|valsts rada |nosaka LR |Centralaj? |?nu ekonomika| |
|ladzek?u |Saeima un |Eiropa un |negativi | |
|trukumu,kas |izsludina |Austrumeirop?,pa|ietekm? | |
|savukart bremz? |Valsts |rejot no |valsts | |
|ekonomikas |prezidents. |socialistiskas |finanses,darb| |
|izplaukumu.Sad? |Valsts |pl?nvedig?s |assp?ka tirgu| |
|situacija |nodevas,kuras|saimneko?anas uz|un nodoklu | |
|nepieciesams |ar likumu |br?vu tirgus |ie??mumus | |
|izvertet nodok?u|nosaka LR |ekonomiku.Ar? |,l?dz ar to | |
|sistemas |Saeima un |Latvijas |tiek bremz?ta| |
|deformejoso |izsludina |tautsaimniecib? |valsts | |
|efektu uz |Valsts |nelegal?s |ekonomisk? | |
|kapitala |prezidents. |ekonomikas |att?st?ba. | |
|tirgu,ka ari |Valsts |sast?vda?as ir |Neoficial?s | |
|noteikt |nodevas,kuras|pla?i |ekonomikas | |
|ekonomisk? |nosaka |p?rstav?t?s. |ietekmes | |
|kaitejuma |ministru |T?s nosaciti var|rezult?t? | |
|pakapi,kas |kabinets |iedalit ?etras |statistik? | |
|radusies nodok?u|Pasvaldibas |ietekmes sf?r?s:|uzr?d?tais | |
|politikas |nodevas,kuras| |nacion?lais | |
|realize?anas |saska?? ar |Nenoverota |kopprodukts | |
|rezultata. |likumu ”Par |darbiba |un | |
|2.Vienk?r?? |nodokliem un |?nu ekonomikas |iedz?voot?ju | |
|administr??ana.N|nodevam’ un |darbiba |ien?kumi ir | |
|odoklu sistemai |Ministru |Neleg?l? darb?ba|zemaki,sal?dz| |
|ir jabut viegli |kabineta | |inot ar | |
|un |noteikumiem |Paral?l? darb?ba|faktisko | |
|letiparvaldamai.|uzliek | |l?meni.Ar? | |
|Veidojot nodok?u|pasvaldibu |Nenoverota |citi nozim?gi| |
|sistemu,nepiecie|domes. |darbiba ir |ekonomiskie | |
|?ams izvertet to|Latvijas |darb?ba,kura |r?d?t?ji | |
|adminestre?anas |Republik? ir |izveidojas |(tirdzniec?ba| |
|kartibu un |??di valsts |statistiski |s | |
|mehanismu,kura |nodok?i un |tehnisku iemeslu|apgrozijums,p| |
|pamatprincipam |tiem |d??.T?s |at?ri?a,ra?o?| |
|jabut-mazak |atbilsto?ie |rezult?t? |anas | |
|izmaksu nodok?u |likumi par |neofici?l? |apjoms,nodarb| |
|iekase?anai.Nodo|nodok?u |ekonomika netiek|in?t?ba u.c.)| |
|klu |uzlik?anu: |uzskait?ta |?nu | |
|adminestresana |1. |statistik? |ekonomikas | |
|ciesi saistita |iedz?vot?ju |Darb?ba ?nu |ietekmes | |
|ar nodok?u |ien?kuma |ekonomikas jom? |rezult?t? | |
|sistemas |nodoklis — |ir ta,kura rodas|tiek | |
|pamatnostadnem,t|»Par |nodoklu |nov?rt?ti | |
|as ir,kadus |iedz?vot?ju |maksajumu |neprec?zi | |
|nodok?u veidus |ien?kuma |apiesanas un |(kaut gan no | |
|noteicis |nodokli»; |nemaksa?anas |metodolo?isk?| |
|likumdevejs.Pars|2. uz??mumu |rezultata.Faktis|viedok?a | |
|tradajot eso?o |ien?kuma |ki ?nu |apr??ini ir | |
|nodok?u |nodoklis — |ekonomikai |piln?gi | |
|likumdo?anu,prio|»Par uz??mumu|neoficalaj? |korekti). | |
|rit?te dota |ien?kuma |ekonomika ir | | |
|netiesajiem |nodokli»; |vislielakais |?nu | |
|nodok?iem,samazi|3.nekustam? |ipatsvars,t?p?c |ekonomikas | |
|not tieso |?pa?uma |biezi vien |apjomu nevar | |
|nodok?u |nodoklis — |neoficialo |apr??in?t | |
|?patsvaru,it |»Par |ekonomiku sauc |prec?zi.Iesp?| |
|sevi??i uz??mumu|nekustam? |ar? par ?nu |jams tikai | |
|ien?kuma(pe??as)|?pa?uma |ekonomiku.Izstra|nov?rt?t ?nu | |
|nodok?a no |nodokli»; |dajot pirmo |ekonomikas | |
|uz??mejdarbibas.|4. |nodok?u sistiemu|lielumu,lieto| |
| |pievienot?s |p?ckara |jot da?adas | |
|Nodok?u |v?rt?bas |period?,1990-199|makroekonomik| |
|adminestresanas |nodoklis — |1.gad? |as metodes. | |
|uzdevums ir |»Par |[pie?emtajos |Lai nov?rt?tu| |
|nov?rst |pievienot?s |nodok?u likumos |?nu | |
|apstak?us,kas |v?rt?bas |atrodami daudzi |ekonomikas | |
|veicina |nodokli»; |atvieglojumi |apjomu | |
|izvairi?anos no |5. akc?zes |nodoklu |p?rejas | |
|nodok?u |nodoklis — |maksatajiem,kas |ekonomikas | |
|maksa?anas,nepie|»Par akc?zes |sekmeja |valst?s,pla?i| |
|cie?amibas |nodokli», |izvairi?anos no |lietota | |
|gadijum? |»Par akc?zes |nodokla |elektroener?i| |
|reformejot |nodokli |maksasanas |jas pat?ri?a | |
|nodok?u |naftas |visp?r. |anal?ze.tiek | |
|adminestre?anas |produktiem», |Nodoklu |pie?emts ,ka | |
|sistemu. |»Par akc?zes |apie?anas un |elektroener?i| |
|3.Elast?gumsNodo|nodokli |nemaksa?anas |jas pat?ri?? | |
|klu sistemai ir |tabakas |galvenie |r?pniec?ba ir| |
|jabut |izstr?d?jumie|virzieni Latvija|cie?i | |
|elastigai,tai |m», «Par |ir ??di: |saist?ts ar | |
|atri jarea?e uz |akc?zes |Dubulta |iek?zemes | |
|ekonomisko |nodokli |gramatved?ba.Uz?|kopprodukta | |
|apstaklu |alkoholiskaji|emumos tiek |dinamiku,jo | |
|izmai?am.Viens |em |vesta viena |r?pniec?bas | |
|no aktualakajiem|dz?rieniem», |gramatvediba,lai|?patsvars | |
|valstiskas |»Par akc?zes |uzskaititu visas|kopprodukt? | |
|nozimes |nodokli |faktiskas |ir relat?vi | |
|uzdevumiem ir |alum»; |izmaksas un |liels.Sal?dzi| |
|nodrosinat |6. muitas |ienakumus,otra-i|not | |
|Latvijas |nodoklis — |esnieg?anai |elektroener?i| |
|integraciju |»Par muitas |kontrolejo??m |jas pat?ri?u | |
|Eiropas |nodokli |institucij?m. |pieauguma | |
|ekonomiskaj? |(tarifiem)»; |Pagrides |tempus ar | |
|sistem?.Notieko?|7. dabas |razotnes vai |iek?zemes | |
|a nodok?u |resursu |nelegal?s |kopprodukta | |
|sistemas reforma|nodoklis — |uz?emejdarbibas |pieauguma | |
|paredz mainit |»Par dabas |veik?ana.??da |tempiem,var | |
|tas |resursu |uz?emejdarbiba |spriest par | |
|strukturu,paliel|nodokli»; |nereti saistas |?nu | |
|inot nodok?u |8. izlo?u un |ar viltotu |ekonomikas | |
|ienemumus no |azartsp??u |alkoholisku |apjomu | |
|pateri?a un tos |nodoklis — |dz?rienu |valst?.Analiz| |
|samazinot no |»Par izlo?u |ra?o?anu |?jot | |
|ienakumiem.Nodok|un azartsp??u|Bezpe??as |elektr?bas | |
|lu sistemas |nodevu un |organizacijas.LR|pat?ri?u | |
|elastigums |nodokli»; |likums “Par |laik? no | |
|izpau?as |9. valsts |bezpe??as |1989.gada | |
|maksajumu |soci?l?s |oganizacij?m” |l?dz 1994 | |
|atvieglojums,dif|apdro?in??ana|nesatur stingrus|.gadam,tika | |
|erencetajas |s oblig?t?s |kriterijus,ar ko|apr??in?ts | |
|nodok?u |iemaksas — |janodarboj?s |,ka Centr?l?s| |
|likmes,valsts |»Par valsts |??d?m |un Austrumu | |
|atsevi??u |soci?lo |organizacij?m.Li|Eiropas | |
|regionu |apdro?in??anu|kuma ietvaros |valst?s ?nu | |
|ekonomiskas |». |bezpe??as |ekonomikas | |
|attistibas | |organizacijas |?patsvars | |
|sekmesana un | |statusu var |iek?zemes | |
|citos | |iegut ra?o?anas |kopprodukt? | |
|nosacijumos,kuru| |uz??mumie,kuru |pieauga no | |
|s paredz | |gutie ienakumi |12% l?dz | |
|likumdevejs,pie?| |ar nodokli |22%,bet NVS | |
|emot attiec?go | |netiek |valst?s no | |
|nodoklu | |aplikti.T?d?j?di|12% l?dz 37%.| |
|likumu.secinajum| |uz??mums,prec?z?| | |
|s-nodoklu | |k,bezpe??as |Skaidr?s | |
|sistemai jabut | |organizacijas |naudas | |
|elastigai in | |likumigi |daudzumu | |
|japielagojas | |atbrivota no |apgroz?b? ar?| |
|ekonomikas | |nodok?u |var lietot k?| |
|attistibas | |maksajumiem |vienu no | |
|tendencem. | |Barters vai |ekonomisk?s | |
|4.Objektivit?te.| |mai?as |aktivitt?tes | |
|Nodoklu sistemai| |dar?jumi.bartera|indikatoriem.| |
|jabut | |darijumi “prece |?nu ekonomik?| |
|objektivai,tas | |pret preci’ vai |dar?jumus | |
|ir,korektai | |‘pakalpojums |veic | |
|attieciba pret | |pret |,galvenokart,| |
|dazadiem nodok?u| |pakalpojumu” |skaidr? | |
|maksatajiem.Tas | |biezi neparadas |naud?.ja | |
|jabut godigai un| |gramatviedibas |sal?dzina | |
|vienlidz | |atskait?s un |re?lo | |
|jaaptver visi | |netiek aplikts |skaidr?s | |
|nodoklu | |ar PVN |naudas | |
|maksataji.Pastav| |Nor??ini bez |pied?v?jumu | |
|horizontalas un | |?ekiem,tas ir |un iek?zemes | |
|vertikalas | |,pirkuma |kopprodukta | |
|vienlidzibas | |nere?istre?ana |pieauguma | |
|principi.Ho4rizo| |kases aparata |tempus p?c | |
|ntala sistema | |Neleg?l? darb?ba|ofici?lajiem | |
|aptver | |ir ciesi |statistikas | |
|vienlidzigus | |saistita ar |datiem,rad?s | |
|nodok?u | |kontrabandu |aptuvenais | |
|maksatajus ar | |Kontrobanda ir |priek?stats | |
|vienlidzigiem | |pre?u un citu |par ?nu | |
|nodok?iem.Turpre| |vertibu |ekonomikas | |
|ti vertikala | |nelikumiga |lielumu. | |
|sistema aptver | |parvieto?ana |Ir un citi | |
|sava starp? | |pari LR muitas |metodi,tadi | |
|dazadus nodok?u | |robe?ai,kas |ka bilances | |
|maksatajus,un | |izdarita lielos |metode un | |
|nodokli,kurus | |apmeros ,apejot |spogu?statist| |
|tie | |muitas kontroli |ikas anal?zes| |
|maks?,irdiferenc| |vai noslepjot no|metode | |
|eti. | |?adas kontroles |Lai pareizi | |
|5.Politiska | |parvietojamas |uzskaititu | |
|atbildiba.politi| |prieksmetus. |visu valsti | |
|?u uzdevums ir | |Korupcija ir |sara?oto | |
|veidot | |specifiska |kopproduktu | |
|elastigu,godigu,| |neoficalas |gada | |
|efektivuun | |ekonomikas |laika,nepieci| |
|vienkarsu | |darbibas |esama pilniga| |
|nodok?u | |sfera.Ta ipa?i |un ticama | |
|sistemu.Tai | |attistijas |informacuja | |
|jabut izveidotai| |socialstatistika|no | |
|ta,lai nodok?u | |s saimniekosanas|uznemumiem,ku| |
|maksataji varetu| |apst?k?os |ri veic | |
|apzinaties,kadi | |1995.gada |uz?emejdarbib| |
|nodok?i un par | |21.septembri |u.diemzel | |
|ko vi?iem | |pienemtaj?”Korup|uznemumi nav | |
|jamaksa.Kas | |cijas nov?rsanas|ieientereseti| |
|maksa | |likum?” |sniegt godigu| |
|nodoklus:cilveki| |korupcija |informaciju | |
|vai | |defineta ka |par | |
|uz?emejdarbiba?N| |valsts |saimniecviska| |
|odoklu politikai| |amatpersonas |jiem | |
|precizi | |parkapumi,kas |raditajiem-ap| |
|jaatspogu?o | |izpauzas ka: |gropzijumu,sa| |
|nodok?u | | |ra?otas | |
| | | |produkcijas | |
| | | |daudzumu,peln| |
| | | |u,darba | |
| | | |samaksas | |
| | | |fondu-lai | |
| | | |izvairitos no| |
| | | |nodoklu | |
| | | |maksasanas | |
| | | |.Iesniegta | |
| | | |informacija | |
| | | |liecina par | |
| | | |?o raditaju | |
| | | |samazina?anu.| |
| | | | | |
| | | |?nas | |
| | | |ekonomika | |
| | | |samazina | |
| | | |ieverojamu | |
| | | |IKP | |
| | | |apjomu,valsts| |
| | | |budzeta | |
| | | |ie?emumu | |
| | | |da?ku,sekm? | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |31. Attaisnotie |35. Ar |36. K?rt?ba,|
| |43. Dabas |izdevumi |pievienot?s |k?d? |
|30. Nekustam? |resursu |iedz?vot?ju |v?rt?bas |zemnieku |
|?pa?uma |nodoklis, |ien?kuma |nodokli |saimniec?b?m|
|kadastr?l?s |m?r?is, |nodokl?. |apliekam?s |ir ties?bas |
|v?rt?bas |apliekamie |1. Pirms |personas un |nere?istr?ti|
|noteik?anas |objekti. |ien?kuma |to |es k? ar PVN|
|pamatprincipi . |Likums Saeim?|aplik?anas ar |re?istr?cijas|k? |
|(1) Nekustam? |pie?emts |nodokli no gada |k?rt?ba. |apliekam?m |
|?pa?uma |1995. gada |apliekamo |Ar |person?m. |
|kadastr?l? |14. |ien?kumu apjoma |pievienot?s |Zemnieku |
|v?rt?ba ir p?c |septembr?, |tiek atskait?ti |v?rt?bas |saimniec?b?m|
|vienotiem |valsts |??di maks?t?ja |nodokli |ir ties?bas |
|principiem uz |prezidents to|izdevumi: |apliekam? |nere?istr?ti|
|valsts kadastra |uzsludin?jis |1) nomaks?t? |persona — |es ?aj? |
|datu pamata |1995. gada 4.|soci?l? nodok?a |fizisk? vai |pant? |
|noteikta zemes |oktobr?. |summa un valsts |juridisk? |noteiktaj? |
|un ?ku v?rt?ba. |Likums st?jas|soci?l?s |persona un ar|k?rt?b? k? |
| |sp?k? 1996. |apdro?in??anas |l?gumu vai |apliekam?m |
|(2) Nekustam? |gada 1. |maks?jumi; |norunu |person?m, ja|
|?pa?uma |janv?r?. |2) izdevumi par |saist?tas |ir izpild?ti|
|kadastr?lo |Dabas resursu|maks?t?ja un |min?to |??di |
|v?rt?bu nosaka |nodok?a (DRN)|vi?a ?imenes |personu |nosac?jumi: |
|Valsts zemes |m?r?is ir |locek?u |grupas vai to| |
|dienests |ierobe?ot |kvalifik?cijas |p?rst?vji, |1) pa?u |
|Ministru |dabas resursu|paaugstin??anu, |kas veic |ra?ot?s |
|kabineta |nesaimniecisk|specialit?tes |pre?u |lauksaimniec|
|noteiktaj? |u izmanto?anu|ieg??anu, |pieg?des, |?bas |
|k?rt?b?, |un vides |izgl?t?bas |pakalpojumu |produkcijas |
|vadoties p?c |pies?r?o?anu,|ieg??anu, par |snieg?anu, |pieg??u un |
|nekustam? |samazin?t |medic?nas un |pre?u importu|pa?pat?ri?a |
|?pa?uma tirgus |vidi |?rstniecisko |un |v?rt?ba |
|cenu l?me?a |pies?r?ojo?as|pakalpojumu |pa?pat?ri?u |iepriek??jo |
|vismaz divus |produkcijas |izmanto?anu un |un kas likum?|12 m?ne?u |
|gadus pirms |ra?o?anu un |vesel?bas |noteiktaj? |laik? ir |
|taks?cijas |realiz?ciju, |apdro?in??anas |k?rt?b? ir |vismaz 90 |
|perioda (tas ir,|veicin?t |pr?miju |re?istr?ti |procentu no |
|p?c nekustamo |jaunas un |maks?jumiem |Valsts |zemnieku |
|?pa?umu vid?j?s |pilnveidotas |apdro?in??anas |ie??mumu |saimniec?bu |
|tirgus v?rt?bas |tehnolo?ijas |sabiedr?b?m, kas|dienesta ar |kop?jo pre?u|
|noteiktam |ievie?anu, |izveidotas un |pievienot?s |pieg??u un |
|lieto?anas |kas samazina |darbojas saska??|v?rt?bas |sniegto |
|m?r?im konkr?t? |vides |ar |nodokli |pakalpojumu |
|teritorij?) un |pies?r?ojumu,|Apdro?in??anas |apliekamo |v?rt?bas; |
|?emot v?r? |atbalst?t |sabiedr?bu un to|personu |2) kop?j? ar|
|nekustam? |ilgtsp?j?gas |uzraudz?bas |re?istr?. |nodokli |
|?pa?uma valsts |att?st?bas |likumu. Min?to |(1) Personu |apliekamo |
|kadastr? |strat??iju |izdevumu sast?vu|re?istr?ciju |pre?u |
|re?istr?tajam |tautsaimniec?|un normas nosaka|Valsts |pieg??u un |
|attiec?gajam |b?, k? ar? |Ministru |ie??mumu |sniegto |
|nekustamajam |veidot vides |kabinets; |dienesta ar |pakalpojumu |
|?pa?umam ar |aizsardz?bas |3) summas, kas |pievienot?s |v?rt?ba |
|likumu noteiktos|pas?kumu |ziedojuma vai |v?rt?bas |iepriek??jo |
|izmanto?anas |finansi?lo |d?vin?juma veid?|nodokli |12 m?ne?u |
|ierobe?ojumus. |nodro?in?jumu|nodotas Latvijas|apliekamo |laik? ir |
|(3) Nekustam? |. |Republik? |personu |maz?ka par |
|?pa?uma |Apliekamie |re?istr?t?m |re?istr? |30 000 latu;|
|kadastr?laj? |objekti: |sabiedriskaj?m |veic, | |
|v?rt?b? neietver|ieg?stamos |kult?ras, |iev?rojot |3) t?s |
|me?audzes |dabas |izgl?t?bas, |??dus |Ministru |
|v?rt?bu. |resursus |zin?tnes, |nosac?jumus: |kabineta |
|(4) Inform?ciju |vides |sporta, | |noteiktaj? |
|par tirgus cenu |pies?r?ojumu-|labdar?bas, |1) fizisk?s |k?rt?b? |
|dar?jumos ar |atkritumus, |vesel?bas un |personas |Valsts |
|nekustamo |izme?us un |vides |re?istr? p?c |ie??mumu |
|?pa?umu un nomas|pies?r?ojo??s|aizsardz?bas |to past?v?g?s|dienest? |
|maksu nekustam? |vielas |organiz?cij?m un|dz?vesvietas;|iesniedz |
|?pa?uma |videi |fondiem, | |l?gumu |
|kadastr?l?s |kait?gas |reli?iskaj?m |2) juridisk?s|nere?istr?ti|
|v?rt?bas |preces un |organiz?cij?m un|personas |es k? |
|noteik?anai un |produktus |bud?eta |re?istr? p?c |apliekam?s |
|aktualiz?cijai |import?to un |iest?d?m, kam |to juridisk?s|personas. |
|Valsts zemes |iek?zem? |atbilsto?i |adreses; | |
|dienests sa?em |ra?oto pre?u |likuma «Par |3) | |
|no nekustam? |vai produktu |uz??mumu |l?gumsabiedr?| |
|?pa?uma |iepakojumu. |ien?kuma |bas re?istr? | |
|?pa?niekiem, | |nodokli» |p?c Uz??mumu | |
|zv?rin?tiem | |20.pantam |re?istr? | |
|not?riem, | |Ministru |fiks?t?s | |
|pa?vald?b?m un | |kabineta |adreses; | |
|zemesgr?matu | |noteiktaj? |4) ja personu| |
|noda??m Ministru| |k?rt?b? |grupa kop?gas| |
|kabineta | |pie??irta |saimniecisk?s| |
|noteiktaj? | |at?auja sa?emt |darb?bas | |
|k?rt?b?. | |ziedojumus, bet |veik?anai | |
|(6) Ministru | |??s summas |darbojas uz | |
|kabinets | |nedr?kst |l?guma | |
|reglament? | |p?rsniegt 20 |pamata, | |
|nekustam? | |procentus no |re?istr? ??s | |
|?pa?uma | |apliekam? |personu | |
|lieto?anas m?r?u| |ien?kuma |grupas | |
|noteik?anas un | |lieluma; |pilnvaroto | |
|sistematiz?cijas| |4) zin?tnes, |fizisko | |
|k?rt?bu. | |literat?ras un |personu p?c | |
|Nekustam? | |m?kslas darbu, |t?s | |
|?pa?uma | |atkl?jumu, |past?v?g?s | |
|lieto?anas | |izgudrojumu un |dz?vesvietas;| |
|m?r?us | |r?pniecisko | | |
|atbilsto?i | |paraugu autoru |5) ja | |
|Ministru | |izdevumi, kuri |?rvalstu | |
|kabineta | |saist?ti ar ?o |persona | |
|reglament?tajai | |darbu rad??anu, |Latvijas | |
|k?rt?bai un | |izdo?anu, |Republik? nav| |
|teritori?lpl?noj| |izpild??anu vai |izveidojusi | |
|umos nor?d?tajai| |cit?du |re?istr?tu | |
|izmanto?anai vai| |izmanto?anu un |past?v?go | |
|likum?gi | |par kuriem |p?rst?vniec?b| |
|uzs?ktajai | |autori sa?em |u, bet | |
|izmanto?anai | |autoratl?dz?bu |iek?zem? veic| |
|nosaka valsts | |(honor?ru). |vienu vai | |
|instit?cija vai | |Min?to izdevumu |vair?kus ar | |
|attiec?g? | |sast?vu un |nodokli | |
|pa?vald?ba, | |normas nosaka |apliekamus | |
|kuras | |Ministru |dar?jumus, | |
|administrat?vaj?| |kabinets; |tiek | |
|teritorij? | |5) saska?? ar |re?istr?ta | |
|atrodas | |likumu «Par |viena no | |
|konkr?tais | |priv?tajiem |??d?m | |
|nekustamais | |pensiju fondiem»|person?m: | |
|?pa?ums. | |izveidotajos |a) t?s | |
|(7) Valsts zemes| |priv?tajos |pilnvarot? | |
|dienests | |pensiju fondos |persona | |
|izstr?d? katras | |izdar?t?s |Latvijas | |
|pa?vald?bas | |iemaksas, kas |Republik? p?c| |
|administrat?v?s | |kop? ar ??s |??s personas | |
|teritorijas | |da?as 6.punkt? |juridisk?s | |
|zemes v?rt?bu | |min?tajiem |adreses vai | |
|zon?jumu | |apdro?in??anas |past?v?g?s | |
|atbilsto?i | |pr?miju |dz?vesvietas,| |
|lieto?anas | |maks?jumiem, | | |
|m?r?im un nosaka| |kuri izdar?ti |b) ?rvalstu | |
|katras zonas | |atbilsto?i |persona — | |
|vienas plat?bas | |dz?v?bas |vien? no | |
|vien?bas | |apdro?in??anas |dar?juma | |
|v?rt?bu. Zemes | |l?gumam (ar |izpildes | |
|v?rt?bu | |l?dzek?u |viet?m | |
|zon?jumus | |uzkr??anu) |Latvijas | |
|apstiprina | |nep?rsniedz 10 |Republik?. | |
|Ministru (8) | |procentus no |(2) Apliekam?| |
|Valsts zemes | |personas gada |persona ir | |
|dienests | |apliekam? |ar? bud?eta | |
|nekustam? | |ien?kuma (?? |instit?cija, | |
|?pa?uma | |panta otraj? |ja t? veic | |
|kadastr?l?s | |da?? — no m?ne?a|pre?u | |
|v?rt??anas | |bruto darba |pieg?des un | |
|vajadz?b?m | |samaksas, kas ir|sniedz | |
|izstr?d? ?ku | |kalend?r? m?ne?a|pakalpojumus | |
|tipu b?zes | |darba samaksa |cit?m | |
|v?rt?bas, ko | |pirms to summu |person?m. | |
|apstiprina | |atskait??anas, |Valsts | |
|Ministru | |par kur?m |prezidenta | |
|kabineta | |saska?? ar ?o |kanceleja, | |
|noteiktaj? | |likumu at?auts |Saeima un | |
|k?rt?b?. | |samazin?t |Ministru | |
|(9) Visu | |darbinieka |kabinets | |
|nekustamo | |apliekamo |dr?kst | |
|?pa?umu | |ien?kumu, k? ar?|nere?istr?tie| |
|kadastr?l? | |pirms jebkuru |s Valsts | |
|v?rt?ba tiek | |ietur?jumu |ie??mumu | |
|fiks?ta ar vienu| |izdar??anas) |dienest? k? | |
|noteiktu datumu | |6) |apliekam?s | |
|(1.janv?ri). | |apdro?in??anas |personas un | |
|(10) Nekustamo | |pr?miju |neaplikt | |
|?pa?umu | |maks?jumi, kas |veiktos | |
|masveid?gu | |izdar?ti |dar?jumus ar | |
|p?rv?rt??anu p?c| |atbilsto?i |pievienot?s | |
|Ministru | |dz?v?bas |v?rt?bas | |
|kabineta l?muma | |apdro?in??anas |nodokli. | |
|izdara ne ret?k | |l?gumam (ar |(3) Ja | |
|k? reizi piecos | |l?dzek?u |fizisko vai | |
|gados. Nekustamo| |uzkr??anu), |juridisko | |
|?pa?umu | |iev?rojot ?? |personu un | |
|masveid?ga | |likuma 8.panta |??du personu | |
|p?rv?rt??ana ir | |piekt?s da?as |ar l?gumu vai| |
|visu nekustamo | |1., 2. un |norunu | |
|?pa?umu | |3.punkta |saist?to | |
|kadastr?lo | |nosac?jumus, un |grupu vai to | |
|v?rt?bu | |kas kop? ar ??s |p?rst?vju ar | |
|noteik?ana uz | |da?as 5.punkt? |nodokli | |
|noteiktu datumu,| |min?taj?m |apliekamo | |
|preciz?jot | |iemaks?m |pre?u pieg??u| |
|nekustamo | |priv?tajos |un sniegto | |
|?pa?umu sast?vu,| |pensiju fondos |pakalpojumu | |
|fizisko st?vokli| |nep?rsniedz 10 |kop?j? | |
|un v?rt?bu | |procentus no |v?rt?ba | |
|r?d?t?jus. | |personas gada |iepriek??jo | |
|Nekustam? | |apliekam? |12 m?ne?u | |
|?pa?uma | |ien?kuma. |laik? | |
|?pa?niekam ir | |2. Pirms |sasniegusi | |
|ties?bas | |darbinieka |vai | |
|piepras?t | |ien?kuma |p?rsniegusi | |
|?pa?uma | |aplik?anas ar |10 000 latu, | |
|p?rv?rt??anu | |algas nodokli no|t?m ne v?l?k | |
|jebkur? vi?am | |m?ne?a ien?kuma |k? m?ne?a | |
|v?lam? laik?, ja| |apjoma tiek |laik? p?c ??s| |
|vi?? sedz ar to | |atskait?ti ?? |summas | |
|saist?tos | |panta pirm?s |sasnieg?anas | |
|izdevumus. | |da?as 1., 5. un |vai | |
|(11) Nekustam? | |6.punkt? min?tie|p?rsnieg?anas| |
|?pa?uma | |maks?jumi. |ir | |
|masveid?gas | |3. No |j?re?istr?jas| |
|p?rv?rt??anas | |nerezidentu |Valsts | |
|starplaik? | |apliekam? |ie??mumu | |
|Valsts zemes | |ien?kuma ir |dienest? k? | |
|dienests veic | |ties?bas |apliekam?m | |
|nekustam? | |atskait?t tikai |person?m. | |
|?pa?uma tirgus | |?? panta pirm?s | | |
|cenu un nomas | |da?as 1., 3., 4.| | |
|maksu | |un 5.punkt? | | |
|apzin??anu, | |min?tos | | |
|uzskaiti un | |attaisnotos | | |
|anal?zi un | |izdevumus. | | |
|Ministru | | | | |
|kabineta | | | | |
|noteiktaj? | | | | |
|k?rt?b? — | | | | |
|nekustam? | | | | |
|?pa?uma | | | | |
|kadastr?l?s | | | | |
|v?rt?bas | | | | |
|aktualiz?ciju. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|39. Iz??mumi |16) |25) skol?nu |38. PVN 0% |10. Latvijas |
|PVN nodok?a |finansi?los |p?rvad?jumus, |likme. |nodok?u un |
|maks?t?jiem. |dar?jumus, |ko veic |PVN 0% likmi |nodevu |
|(1) Ar nodokli|taj? skait?: |speci?li ?im |piem?ro ??dam |sist?ma.. |
|neapliek ??du |a) kredit??anu|m?r?im |darb?b?m: |(1) Nodok?u un|
|pre?u pieg?des|(ar? l?zinga |licenc?ti |Pre?u |nodevu sist?mu|
|un |kredit??anu) |p?rvad?t?ji, |pieg?d?m, kuru|veido: |
|pakalpojumus: |un naudas |ja ?ie |pieg?des vieta|1) valsts |
| |aizdevumu |pakalpojumi |nav iek?zeme |nodok?i, ar |
|1) |pie??ir?anu un|tiek finans?ti|pakalpojumiem,|kuriem |
|pakalpojumus |kontroli, k? |no pa?vald?bu |kuru |apliekamos |
|(tai skait? |ar? |bud?etiem. |snieg?anas |objektus un |
|?din??anas), |pakalpojumus, |(2) Ar nodokli|vieta nav |kuru likmi |
|ko sniedz veco|kas saist?ti |neapliek ??du |iek?zeme |nosaka Saeima;|
|?au?u |ar |pre?u importu:|Pakalpojumiem,| |
|pansion?ti vai|galvojumiem, | |kas saist?ti |2) valsts |
|m?tnes, |garantij?m un |1) ?? panta |ar pre?u |nodevas, kuras|
|soci?l?s |to uzraudz?bu,|pirmaj? da?? |eksportu un |tiek uzliktas |
|apr?pes un |ko veic |min?to pre?u |tranz?ta |saska?? ar ?o |
|rehabilit?cija|kred?ta |importu; |p?rvad?jumiem |likumu, citiem|
|s centri, |pie???r?js (Ar|2) ?rvalstu |(ieskaitot |likumiem un |
|specializ?tie |groz?jumiem, |finansu |eksped?cijas, |Ministru |
|apr?pes centri|kas pie?emti |pal?dz?bas |pre?u |kabineta |
|vai nami, |ar |s?t?jumus |uzglab??anas, |noteikumiem; |
|kurus piln?gi |22.11.2001.lik|Ministru |iekrau?anas, |3) pa?vald?bu |
|vai da??ji |umu, kas |kabineta |izkrau?anas, |nodevas, kuras|
|finans? no |st?jas sp?k? |noteiktaj? |ekspert?zes un|tiek uzliktas |
|valsts bud?eta|ar |k?rt?b? (Ar |??iro?anas |saska?? ar ?o |
|vai pa?vald?bu|01.01.2002.), |groz?jumiem, |pakalpojumus);|likumu un |
|bud?etiem; | |kas pie?emti | |pa?vald?bas |
|2) maksu par |b) |ar |Starptautiskaj|domes |
|b?rnu |pakalpojumus, |22.11.2001.lik|iem transporta|(padomes) |
|uztur??anos |kas saist?ti |umu, kas |pakalpojumiem;|izdotiem |
|pirmsskolas |ar noguld?jumu|st?jas sp?k? | |saisto?iem |
|iest?d?s; |un citu |ar |Pakalpojumiem,|noteikumiem. |
|3) no valsts |atmaks?jamo |01.01.2002.); |kas tiek |(2) Konkr?t? |
|bud?eta |l?dzek?u | |sniegti ar |nodok?a likum?|
|finans?tos |piesaist??anu,|3) m?kslas |starptautisko |pa?vald?b?m |
|?din??anas |skaidras un |priek?metus, |transportu, k?|var dot |
|pakalpojumus |bezskaidras |kas tiek |ar? pre?u |ties?bas |
|labo?anas |naudas |ievesti muzeju|pieg?d?m un |piem?rot |
|darbu iest?d?s|maks?jumu |fondu |pakalpojumiem,|atvieglojumus |
|un |veik?anu, |papildin??anai|kas ir |tiem |
|ieslodz?juma |uztic?bas |; |saist?ti ar |maks?jumiem, |
|viet?s; |(trasta) |4) to pre?u |starptautisk? |kuri |
|4) izgl?t?bas,|oper?cij?m, |importu, kas |transporta |ieskait?mi |
|sagatavo?anas |c) |netiek |pieg?d?m un |pa?vald?bu |
|kursu un |pakalpojumus, |apliktas ar |apkopi, |bud?etos. |
|iest??an?s |kas saist?ti |muitas nodokli|transporta |Nodevu |
|dokumentu |ar maks??anas |saska?? ar |l?dzek?u |sist?ma: |
|re?istr??anas |l?dzek?u |likuma «Par |pieg?d?m, |(1) Valsts |
|pakalpojumus, |izlai?anu un |muitas nodokli|p?rb?vei, |nodevas tiek |
|ko sniedz |apkalpo?anu, |(tarifiem)» 6.|remontam, |uzliktas |
|valsts un |k? ar? |un 9.noda?u, |apkopei, |saska?? ar |
|pa?vald?bu |tirdzniec?bu |iz?emot to |nol?g?anai un |likumiem un |
|izgl?t?bas |ar maks??anas |pre?u |iz?r??anai, un|Ministru |
|iest?des un |l?dzek?iem un |pieg?des, |ar ??m |kabineta |
|valsts |citiem naudas |kuras tiek |darb?b?m |noteikumiem, |
|akredit?t?s |tirgus |apliktas ar |saist?t?m |pa?vald?bu |
|priv?t?s |instrumentiem,|muitas nodok?a|pieg?d?m un |nodevas — ar |
|izgl?t?bas |iz?emot |0 procentu |pakalpojumiem;|pa?vald?bas |
|iest?des, k? |maks??anas |likmi. | |domes |
|ar? ?din??anas|l?dzek?us, kas|(3) Uz valsts |Transporta |(padomes) |
|pakalpojumus, |tiek pieg?d?ti|robe?as pre?u |l?dzek?u |izdotiem |
|ko sniedz ??s |kolekcion??ana|ieve?anu ar |a?ent??anai un|saisto?iem |
|izgl?t?bas |i vai satur |nodokli |ar kravu |noteikumiem. |
|iest?des; |d?rgmet?lu, |neapliek, ja |apkalpo?anu |(2) Ministru |
|5) maksu par |d) |tiek veikta |saist?tiem |kabineta |
|bezdarbnieku |ieguld?jumus |viena no ??d?m|pakalpojumiem |noteikumos par|
|profesion?lo |kapit?l?, kas |Muitas likum? |starptautiskaj|valsts nodev?m|
|apm?c?bu vai |veikti naud?, |min?taj?m |? transport?; |j?paredz to |
|p?rkvalific??a|k? ar? |muitas |un |maks??anas |
|nu, ko |v?rtspap?rus |proced?r?m: |Prec?m un |k?rt?ba, |
|organiz? |un |1) ieve?ana uz|pakalpojumiem,|likmes un |
|Nodarbin?t?bas|pakalpojumus, |laiku; |ko pieg?d? |atvieglojumi, |
|valsts |kas saist?ti |2) ieve?ana |diplom?tiskaji|ja ?aj? likum?|
|dienests; |ar v?rtspap?ru|p?rstr?dei; |em a?entiem. |vai citos |
|6) bibliot?ku |izlai?anu, |3) ieve?ana |??diem |likumos nav |
|pakalpojumus; |glab??anu, |p?rstr?dei |pakalpojumiem |noteikts |
| |atsavin??anu |muitas |piem?ro 0% PVN|cit?di. Valsts|
|7) te?tru, |un |kontrol?; |likmi, ja ?o |nodeva par |
|kino, cirka |p?rvald??anu |4) ieve?ana |pakalpojumu |likumos vai |
|izr?des, |(Ar |beznodok?u |sa??m?js |Ministru |
|koncertdarb?bu|groz?jumiem, |tirdzniec?bas |atrodas ?rpus |kabineta |
|, sar?kojumus |kas pie?emti |veikal?; |Latvijas |noteikumos |
|kult?ras |ar |5) ieve?ana |iek?zemes |paredz?t?s |
|iest?d?s, |22.11.2001.lik|muitas |teritorijas. |speci?l?s |
|muzeju, |umu, kas |noliktav?; | |at?aujas |
|izst??u, |st?jas sp?k? |6) tranz?ts. | |(licences) |
|zoolo?isko |ar | | |izsnieg?anu |
|d?rzu un |01.01.2002.). | | |pre?u un |
|bot?nisko |17) masu | | |pakalpojumu |
|d?rzu |inform?cijas | | |importam un |
|apmekl?jumus, |l?dzek?us | | |eksportam |
|b?rniem |Ministru | | |nedr?kst |
|dom?tus un |kabineta | | |p?rsniegt ar |
|labdar?bas |noteiktaj? | | |t?s |
|m?r?iem |k?rt?b?; | | |izsnieg?anu |
|velt?tus |18) konsul?ros| | |saist?t?s |
|sar?kojumus, |pakalpojumus; | | |vid?j?s |
|pa?darb?bas | | | |izmaksas. |
|m?kslas |19) m?c?bu un | | |(3) |
|kolekt?vu un |zin?tnisko | | |Pa?vald?bas |
|sporta |literat?ru, | | |domes |
|sar?kojumus; |Latvij? izdoto| | |(padomes) |
|8) medic?nas |b?rnu | | |izdotajos |
|pakalpojumus, |literat?ru un | | |saisto?ajos |
|medikamentu un|ori?in?llitera| | |noteikumos par|
|medic?nas |t?ras darbu | | |pa?vald?bas |
|pre?u pieg?des|pirmizdevumus | | |nodevu |
|iek?zem? p?c |latvie?u | | |uzlik?anu |
|Labkl?j?bas |valod? saska??| | |j?paredz to |
|ministrijas |ar Izgl?t?bas | | |maks??anas |
|apstiprin?ta |un zin?tnes | | |k?rt?ba, ar |
|un ar Finansu |ministrijas | | |nodev?m |
|ministriju |apstiprin?tiem| | |apliekamie |
|saska?ota |sarakstiem, k?| | |objekti, |
|saraksta, k? |ar? | | |likmes un |
|ar? |tipogr?fiju | | |atvieglojumi, |
|veterin?rmedic|pakalpojumus | | |k? ar? citas |
|?nas |??s | | |pras?bas, |
|pakalpojumus, |literat?ras | | |kuras paredz |
|veterin?ro |ra?o?anai | | |citi likumi un|
|medikamentu un|(veido?anai); | | |Ministru |
|veterin?rmedic| | | |kabineta |
|?nas pre?u |20) m?kslas, | | |noteikumi. |
|pieg?des |dokument?l?s | | |(4) Valsts |
|iek?zem? p?c |un anim?cijas | | |nodevas, kuras|
|Zemkop?bas |filmas | | |saska?? ar |
|ministrijas |(iz?emot | | |sp?k? |
|apstiprin?ta |videofilmas | | |eso?ajiem |
|un ar Finansu |VHS form?t?), | | |likumiem |
|ministriju |ja t?s pieg?d?| | |piln?b? netiek|
|saska?ota |vai izplata | | |ieskait?tas |
|saraksta; |Latvijas | | |valsts bud?et?|
|8.1) medic?nas|Republik? | | |vai pa?vald?bu|
|pakalpojumus |ofici?li | | |bud?etos, |
|p?c |re?istr?ts | | |apliek ar |
|Labkl?j?bas |izplat?t?js | | |pievienot?s |
|ministrijas |vai filmu | | |v?rt?bas |
|apstiprin?ta |veidot?js; | | |nodokli likum?|
|un ar Finansu |21) | | |»Par |
|ministriju |kooperat?vo | | |pievienot?s |
|saska?ota |sabiedr?bu | | |v?rt?bas |
|saraksta (Ar |sniegtos | | |nodokli» |
|groz?jumiem, |pakalpojumus | | |noteiktaj? |
|kas pie?emti |(iz?emot pre?u| | |k?rt?b?. |
|ar |pieg?des) ?o | | | |
|22.11.2001.lik|kooperat?vo | | | |
|umu, kas |sabiedr?bu | | | |
|st?jas sp?k? |biedriem: | | | |
|ar |a) dz?vojamo | | | |
|01.01.2002.); |m?ju | | | |
| |uztur??anai un| | | |
|8.2) cilv?ka |apsaimnieko?an| | | |
|org?nu, m?tes |ai, | | | |
|piena un |b) | | | |
|cilv?ka asi?u |lauksaimniec?b| | | |
|pieg?des |as un | | | |
|9) zelta, |zvejniec?bas | | | |
|mon?tu un |ra?ojumu | | | |
|bankno?u |p?rstr?dei un | | | |
|pieg?des |realiz?cijai, | | | |
|Latvijas |k? ar? | | | |
|Bankai; |lauksaimniec?b| | | |
|10) der?bas, |as tehnikas, | | | |
|izlozes |ma??nu un citu| | | |
|(loterijas) un|darbar?ku | | | |
|cita veida |kop?gai | | | |
|azartsp?les; |lieto?anai un | | | |
|11) |apkopei; | | | |
|apbed??anas |22) nekustam? | | | |
|pakalpojumus |?pa?uma, ar? | | | |
|un Latvijas |zemes, | | | |
|Republik? |p?rdo?anu, | | | |
|re?istr?to |iz?emot | | | |
|reli?isko |nelietota | | | |
|organiz?ciju |nekustam? | | | |
|sniegtos |?pa?uma pirmo | | | |
|reli?iskos un |p?rdo?anu; | | | |
|ritu?los |23) | | | |
|pakalpojumus; |ugunsdro??bas | | | |
| |pakalpojumus, | | | |
|12) |ko sniedz | | | |
|apdro?in?t?ju |iek?lietu | | | |
|un |ministrijas | | | |
|apdro?in??anas|Ugunsdz?s?bas | | | |
|starpnieku |un gl?b?anas | | | |
|sniegtos |dienesta | | | |
|apdro?in??anas|departaments, | | | |
|pakalpojumus |iest??u, | | | |
|atbilsto?i |uz??mumu | | | |
|Apdro?in??anas|(uz??m?jsabied| | | |
|sabiedr?bu un |r?bu) un | | | |
|to uzraudz?bas|organiz?ciju | | | |
|likumam; |ugunsdro??bas | | | |
|13) |dienesti, | | | |
|iedz?vot?ju |br?vpr?t?go | | | |
|maks?jumus par|ugunsdz?s?ju | | | |
|(Ar |biedr?bas un | | | |
|groz?jumiem, |br?vpr?t?gie | | | |
|kas pie?emti |ugunsdro??bas | | | |
|ar |form?jumi; | | | |
|22.11.2001.lik|24) pasta | | | |
|umu, kas |pakalpojumus, | | | |
|st?jas sp?k? |kurus sniedz | | | |
|ar |bezpe??as | | | |
|01.01.2002.): |organiz?cija | | | |
| |valsts akciju | | | |
|a) dz?vojamo |sabiedr?ba | | | |
|telpu ?ri |»Latvijas | | | |
|saska?? ar |pasts» un uz | | | |
|nosl?gtajiem |kuriem saska??| | | |
|l?gumiem |ar Pasta | | | |
|(iz?emot viesu|likumu tai ir | | | |
|izmitin??anas |monopolties?ba| | | |
|pakalpojumus |s, k? ar? | | | |
|viesu |pastmarkas, | | | |
|izmitin??anas |aploksnes ar | | | |
|m?tn?s — |iespiestu | | | |
|viesn?c?s, |pastmarkas | | | |
|mote?os, viesu|att?lu un | | | |
|m?j?s, lauku |starptautiskos| | | |
|t?rismam |atbildes | | | |
|izmantojam?s |kuponus, ko | | | |
|m?j?s, |saska?? ar | | | |
|kempingos, |Pasta likumu | | | |
|t?risma |izdod un | | | |
|m?tn?s), |realiz? | | | |
|b) dz?vojam?s |bezpe??as | | | |
|m?jas |organiz?cija | | | |
|uztur??anas un|valsts akciju | | | |
|apsaimnieko?an|sabiedr?ba | | | |
|as |»Latvijas | | | |
|pakalpojumiem,|pasts» vai | | | |
|ko sniedz |realiz? citas | | | |
|dz?vojam?s |personas | | | |
|m?jas |saska?? ar | | | |
|apsaimniekot?j|l?gumiem, kas | | | |
|s saska?? ar |nosl?gti ar | | | |
|dz?vojam?s |bezpe??as | | | |
|m?jas |organiz?ciju | | | |
|(dz?vok?a) |valsts akciju | | | |
|apsaimnieko?an|sabiedr?bu | | | |
|as l?gumu, |»Latvijas | | | |
|c) silt? un |pasts»; | | | |
|aukst? ?dens | | | | |
|pieg?di, | | | | |
|kanaliz?ciju, | | | | |
|apkuri, | | | | |
|atkritumu | | | | |
|izve?anu;”; | | | | |
|14) | | | | |
|specializ?tos | | | | |
|produktus | | | | |
|z?dai?iem p?c | | | | |
|Labkl?j?bas | | | | |
|ministrijas | | | | |
|apstiprin?ta | | | | |
|un ar Finansu | | | | |
|ministriju | | | | |
|saska?ota | | | | |
|saraksta; | | | | |
|15) | | | | |
|zin?tniskos | | | | |
|p?t?jumus, | | | | |
|kuri tiek | | | | |
|veikti par | | | | |
|sabiedrisko | | | | |
|fondu, valsts | | | | |
|bud?eta un | | | | |
|pa?vald?bu | | | | |
|bud?etu | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |13. Nodevu |40. Akc?zes | | |
| |sist?ma, |nodokli naftas|34. PVN , |15. Ja |
|6. Nodok?u |nodevu veidi. |produktiem, |likmes, |apliekam? |
|funkcijas un |(1) Valsts |apliekamais |apliekamie |persona, |
|veidi. |nodevas tiek |objekts, |dar?jumi . |p?rst?vot |
|Latvijas |uzliktas |nodok?a |Apliekamie |Latvijas |
|Republik? ir |saska?? ar |maks?t?ji. |dar?jumi : |Republikas |
|??di valsts |likumiem un |?is likums |1.pre?u |Uz??mumu |
|nodok?i un |Ministru |attiecas uz |pieg?de, ar? |re?istr? |
|tiem |kabineta |jebkur?m |pa?pat?ri??; |nere?istr?tu |
|atbilsto?ie |noteikumiem, |darb?b?m, kas |2.pakalpojumu |?rvalsts |
|likumi par |pa?vald?bu |Latvijas |snieg?ana, ar?|fizisko vai |
|nodok?u |nodevas — ar |Republikas |pa?pat?ri??; |juridisko |
|uzlik?anu: |pa?vald?bas |muitas |3.pre?u |personu, |
|1) iedz?vot?ju|domes |teritorij? |imports. |piedal?s pre?u|
|ien?kuma |(padomes) |tiek veiktas |4.Pa?pat?ri?am|pieg?des vai |
|nodoklis — |izdotiem |ar naftas |k? apliekamam |pakalpojumu |
|2) uz??mumu |saisto?iem |produktiem, |dar?jumam tiek|nodro?in??an?,|
|ien?kuma |noteikumiem. |ar? uz naftas |piem?rotas ?? |tiek |
|nodoklis |(2) Ministru |produktu |likuma normas,|uzskat?ts, ka |
|3) nekustam? |kabineta |p?rvieto?anu, |kuras regul? |?? persona |
|?pa?uma |noteikumos par|izmantojot |nodok?a |pati ir |
|nodoklis — » |valsts nodev?m|cauru?vadu |piem?ro?anu |pieg?d?jusi |
|4) pievienot?s|j?paredz to |transportu. |pre?u pieg?d?m|preces vai |
|v?rt?bas |maks??anas |Naftas |vai |sniegusi |
|nodoklis — » |k?rt?ba, |produktu |pakalpojumu |pakalpojumus, |
|5) akc?zes |likmes un |(degvielas) |5.snieg?anai, |un ar nodokli |
|nodoklis — |atvieglojumi, |aprites |ja ?aj? likum?|ir apliekama |
|6) muitas |ja ?aj? likum?|k?rt?bu nosaka|nav noteikts |visa iek?zem? |
|nodoklis — » |vai citos |Ministru |cit?di. |sniegto |
|7) dabas |likumos nav |kabinets. |6. Pre?u |pakalpojumu |
|resursu |noteikts |(1) Ar akc?zes|pieg?des un |vai pieg?d?to |
|nodoklis — » |cit?di. Valsts|nodokli naftas|pakalpojumu |pre?u v?rt?ba.|
|8) izlo?u un |nodeva par |produktiem |snieg?anas | |
|azartsp??u |likumos vai |(turpm?k — |dar?jumos ar |16. Komisijas |
|nodoklis — |Ministru |nodoklis) |nodokli |tirdzniec?b?, |
|9) valsts |kabineta |apliekamais |apliekam? |kas veikta |
|soci?l?s |noteikumos |objekts ir |v?rt?ba ir |komisijas |
|apdro?in??anas|paredz?t?s |naftas |pieg?d?to |tirdzniec?bai |
|oblig?t?s |speci?l?s |produkti, to |pre?u vai |paredz?t? |
|iemaksas. |at?aujas |aizst?j?j |sniegto |atsevi??i |
| |(licences) |produkti un |pakalpojumu |iek?rtot? |
| |izsnieg?anu |komponenti, k?|tirgus v?rt?ba|mazumtirdzniec|
| |pre?u un |ar? citi |naudas |?bas veikal? |
| |pakalpojumu |produkti, kuri|izteiksm? bez |ar fizisko |
| |importam un |piln?gi vai |pievienot?s |personu |
| |eksportam |da??ji sast?v |v?rt?bas |?pa?um? eso??m|
| |nedr?kst |no |nodok?a. |lietot?m |
| |p?rsniegt ar |og??de?ra?iem |7.Pre?u |prec?m vai |
| |t?s |(turpm?k — |pieg?des |fizisko |
| |izsnieg?anu |naftas |v?rt?b? |personu pa?u |
| |saist?t?s |produkti). |ietilpst ar? |ra?ot?m |
| |vid?j?s |(2) Ar nodokli|visi papildus |nep?rtikas |
| |izmaksas. |apliekamie |maks?jumi (tai|prec?m, |
| |(3) |naftas |sakait? par |iz?emot |
| |Pa?vald?bas |produkti |starpniec?bu, |tirdzniec?bu |
| |domes |atbilsto?i |apdro?in??anu,|ar lietot?m |
| |(padomes) |Latvijas |iepako?anu, |prec?m, kas |
| |izdotajos |kombin?tajai |transport??anu|ievestas no |
| |saisto?ajos |nomenklat?rai |), k? ar? |?rvalst?m |
| |noteikumos par|ir noteikti ??|muitas |p?rdo?anai, ar|
| |pa?vald?bas |likuma |nodoklis, |nodokli ir |
| |nodevu |pielikum?, k? |dabas resursu |apliekama |
| |uzlik?anu |ar? ir t?s |nodoklis, |starpniec?bas |
| |j?paredz to |Latvijas |akc?zes |(komisijas) |
| |maks??anas |kombin?t?s |nodoklis un |atl?dz?ba |
| |k?rt?ba, ar |nomenklat?ras |citi nodok?i |Ministru |
| |nodev?m |27., 29. un |un nodevas, ja|kabineta |
| |apliekamie |38.grup? |to paredz |noteiktaj? |
| |objekti, |min?t?s |konkr?tie |k?rt?b?. |
| |likmes un |preces, kuras |normat?vie |17. Sniedzot |
| |atvieglojumi, |izmanto par |akti, iz?emot |kravas |
| |k? ar? citas |degvielu, par |pievienot?s |eksped?cijas |
| |pras?bas, |kurin?mo vai |v?rt?bas |pakalpojumus, |
| |kuras paredz |par to |nodokli. |ar nodokli ir |
| |citi likumi un|aizst?j?j |8. Ja par |apliekama |
| |Ministru |produktu vai |taras pieg?di |atl?dz?ba par |
| |kabineta |komponentu vai|netiek |eksped?cijas |
| |noteikumi. |kuras izmanto |apr??in?ta vai|pakalpojumiem.|
| |(4) Valsts |naftas |?emta samaksa,| |
| |nodevas, kuras|produktu |t?s v?rt?ba |18Ja ?kas vai |
| |saska?? ar |ra?o?an?, bet |neietilpst |b?ves tiek |
| |sp?k? |kuras nav |pre?u pieg?des|p?rdotas viena|
| |eso?ajiem |min?tas ?? |v?rt?b?. |gada laik? p?c|
| |likumiem |likuma |9. Pakalpojuma|renov?cijas, |
| |piln?b? netiek|pielikum?. |v?rt?b? |rekonstrukcija|
| |ieskait?tas |Nodok?a |iek?aujamas |s vai |
| |valsts bud?et?|maks?t?js ir: |visas |restaur?cijas |
| |vai pa?vald?bu| |izmaksas, k? |darbu |
| |bud?etos, |1) fizisk? un |ar? visi |pie?em?anas, |
| |apliek ar |juridisk? |nodok?i un |ar nodokli ir |
| |pievienot?s |persona, kas |citi oblig?tie|apliekama |
| |v?rt?bas |naftas |maks?jumi, kas|starp?ba starp|
| |nodokli likum?|produktus |saist?ti ar ??|?kas vai b?ves|
| |»Par |ieved Latvijas|pakalpojuma |p?rdo?anas |
| |pievienot?s |Republikas |snieg?anu, |v?rt?bu un ??s|
| |v?rt?bas |muitas |iz?emot |?kas vai b?ves|
| |nodokli» |teritorij? |pievienot?s |v?rt?bu pirms |
| |noteiktaj? |izlai?anai |v?rt?bas |renov?cijas, |
| |k?rt?b?. |br?vam |nodokli. |rekonstrukcija|
| | |apgroz?jumam; |10. Pre?u |s vai |
| | | |importa |restaur?cijas |
| | |2) akc?zes |dar?jumos ar |darbu |
| | |pre?u |nodokli |uzs?k?anas. |
| | |noliktavas |apliekam? |Ja gada laik? |
| | |tur?t?js |v?rt?ba ir |p?c ieg?des |
| | |saska?? ar ?? |import?jamo |tiek p?rdoti |
| | |likuma |pre?u muitas |nepabeigt?s |
| | |nosac?jumiem. |v?rt?ba, k? |celtniec?bas |
| | | |ar? muitas |objekti, ar |
| | | |nodoklis, |nodokli |
| | | |dabas resursu |apliekam? |
| | | |nodoklis, |v?rt?ba ir |
| | | |akc?zes |starp?ba starp|
| | | |nodoklis, citi|objekta |
| | | |nodok?i un |p?rdo?anas |
| | | |nodevas, ja to|v?rt?bu un t? |
| | | |paredz |ieg?des |
| | | |konkr?tie |v?rt?bu |
| | | |normat?vie |18) Nomas |
| | | |akti, iz?emot |pirkuma |
| | | |pievienot?s |(l?zinga) |
| | | |v?rt?bas |dar?jum? ar |
| | | |nodokli. 11. |nodokli |
| | | |Pa?pat?ri?a |apliekam? |
| | | |dar?jumos ar |v?rt?ba ir |
| | | |nodokli |l?zinga |
| | | |apliekam? |objekta tirgus|
| | | |v?rt?ba ir |v?rt?ba l?guma|
| | | |pieg?d?to |sl?g?anas |
| | | |pre?u vai |br?d?, k? ar? |
| | | |sniegto |visi l?gum? |
| | | |pakalpojumu |noteiktie |
| | | |pa?izmaksa. |papildu |
| | | |12. Mai?as un |maks?jumi. Ja |
| | | |ieskaita |l?zinga |
| | | |dar?jumos ar |objekts nav |
| | | |nodokli |apliekams ar |
| | | |apliekam? |nodokli |
| | | |v?rt?ba ir |saska?? ar ?? |
| | | |pre?u vai |likuma 6.panta|
| | | |pakalpojumu |pirmo da?u, ar|
| | | |tirgus v?rt?ba|nodokli |
| | | |pre?u pieg?des|neapliek ar? |
| | | |vai |l?gum? |
| | | |pakalpojumu |noteiktos |
| | | |snieg?anas |papildu |
| | | |br?d?. |maks?jumus. |
| | | |13. Par |19) Nomas |
| | | |starpniec?bas |dar?jumos ar |
| | | |a?enta sniegto|nodokli |
| | | |starpniec?bas |apliekam? |
| | | |pakalpojumu |v?rt?ba ir |
| | | |v?rt?bu, kas |visi nomas |
| | | |apliekama ar |l?gum? |
| | | |nodokli, |noteiktie |
| | | |uzskat?ma |maks?jumi. |
| | | |starpniec?bas |20) Ja persona|
| | | |atl?dz?ba. |Muitas likum? |
| | | |14. Ja |noteiktaj? |
| | | |persona, |k?rt?b? no |
| | | |sniedzot |iek?zemes |
| | | |starpniec?bas |izved preces, |
| | | |pakalpojumus, |lai t?s |
| | | |sa?em pilnu |p?rstr?d?tu |
| | | |samaksu par |vai apstr?d?tu|
| | | |pre?u pieg?di |cit? valst?, |
| | | |vai |un p?c tam |
| | | |pakalpojumu |atkal ieved, |
| | | |snieg?anu un |ar nodokli |
| | | |sav? v?rd? |apliekam? |
| | | |izraksta |pre?u v?rt?ba |
| | | |nodok?a |tiek noteikta |
| | | |r??inu, ?? |saska?? ar |
| | | |persona tiek |Muitas likumu.|
| | | |uzskat?ta par | |
| | | |pre?u |Nodok?a likmes|
| | | |pieg?d?t?ju |: |
| | | |vai |(1) Nodok?a |
| | | |pakalpojumu |likmi 18 |
| | | |sniedz?ju un |procentu |
| | | |pieg?d?to |apm?r? nosaka |
| | | |pre?u vai |no dar?juma |
| | | |sniegto |apliekam?s |
| | | |pakalpojumu |v?rt?bas, ja |
| | | |v?rt?ba ir |likum? nav |
| | | |apliekama ar |noteikts |
| | | |nodokli, ja |cit?di. |
| | | |?aj? pant? nav|(2) Nodok?a |
| | | |noteikts |likmi 0 |
| | | |cit?di. |procentu |
| | | | |apm?r? nosaka |
| | | | |pre?u pieg?d?m|
| | | | |un |
| | | | |pakalpojumiem |
| | | | | |
| | | | |(3) Nodok?a |
| | | | |likmi 9 |
| | | | |procentu |
| | | | |apm?r? nosaka |
| | | | |pre?u pieg?d?m|
| | | | |un |
| | | | |pakalpojumiem.|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |11. Nodok?u |Republikas |gad?jumos |15. Nodok?u |
|13.Nodevu |maks?t?ji, to |likumiem par |desmit dienu |administr??ana|
|sist?ma, |raksturojums, |Latvijas |laik? pazi?ot |, |
|nodevu veidi. |ties?bas un |Republik?, t?s|viet?jai (p?c |administr??ana|
|Valsts nodevas|pien?kumi. |teritori?lajos|juridisk?s |s |
|tiek uzliktas |(1) Latvijas |?de?os un |adreses) |instit?cijas, |
|saska?? ar |Republikas |gaisa telp? |nodok?u |to ties?bas, |
|likumiem un |likumos |g?to ien?kumu,|administr?cija|pien?kumi, |
|Ministru |noteiktos |par ?rvalst?s |s instit?cijai|atbilst?ba. |
|kabineta |nodok?us |g?to ien?kumu,|par izmai??m |Nodok?us |
|noteikumiem, |(nodevas) |kas |to |administr? |
|pa?vald?bu |maks?: |attiecin?ms uz|re?istr?cijas |??das |
|nodevas — ar |1) iek?zemes |?o |datos; |instit?cijas: |
|pa?vald?bas |nodok?u |p?rst?vniec?bu|5) ?aj? likm? | |
|domes |maks?t?ji |, k? ar? citus|un Ministru |1) iedz?vot?ju|
|(padomes) |(rezidenti); |nodok?us |kabineta |ien?kuma |
|izdotiem |2) ?rvalstu |atbilsto?i |noteikumos |nodokli — |
|saisto?iem |nodok?u |konkr?to |noteiktaj? |Valsts |
|noteikumiem. |maks?t?ji |nodok?u |k?rt?b? |ie??mumu |
|(2) Ministru |(nerezidenti).|likumiem. |iesniegt |dienests un |
|kabineta | |Pien?kumi: |nodok?u |pa?vald?bas |
|noteikumos par|(2) Nodok?u |(1) Nodok?u |administr?cija|atbilsto?i |
|valsts nodev?m|likumos |maks?t?ju |i deklar?ciju |likumam «Par |
|j?paredz to |fizisk? |visp?r?gie |par visiem |iedz?vot?ju |
|maks??anas |persona tiks |pien?kumi ir |iepriek??j? |ien?kuma |
|k?rt?ba, |uzskat?ta par |??di: |m?nes? |nodokli»; |
|likmes un |rezidentu, ja:|1) apr??in?t |atsevi??i |2) uz??mumu |
|atvieglojumi, | |maks?jamo |veiktajiem |ien?kuma |
|ja ?aj? likum?|1) ??s |nodok?u |dar?jumiem |nodokli — |
|vai citos |personas |summas; |skaidr? naud? |Valsts |
|likumos nav |past?v?g? |2) noteiktaj? |(ar? par |ie??mumu |
|noteikts |dz?vesvieta ir|termi?? un |pirkumiem), |dienests; |
|cit?di. Valsts|Latvijas |piln? apm?r? |kuri p?rsniedz|3) nekustam? |
|nodeva par |Republik? vai |nomaks?t |vienu t?kstoti|?pa?uma |
|likumos vai | |nodok?us un |latu; |nodokli — |
|Ministru |2) ?? persona |nodevas; |6) nomaks?t |Valsts |
|kabineta |uzturas |3) iesniegt |nodok?us un |ie??mumu |
|noteikumos |Latvijas |nodok?u |citus |dienests un |
|paredz?t?s |Republik? 183 |administr?cija|maks?jumus, |pa?vald?bas |
|speci?l?s |dienas vai |i konkr?to |ar? nodok?u |atbilsto?i |
|at?aujas |ilg?k jebkur? |nodok?u |par?dus, |likumam «Par |
|(licences) |12 m?ne?u |likumos |valsts bud?et?|nekustam? |
|izsnieg?anu |period?, kas |paredz?t?s |un pa?vald?bu |?pa?uma |
|pre?u un |s?kas vai |deklar?cijas, |bud?etos p?c |nodokli»; |
|pakalpojumu |beidzas |p?rskatus vai |tam, kad |4) akc?zes |
|importam un |taks?cijas |nodok?u |apmierin?ti |nodokli — |
|eksportam |gad?, vai |apr??inus |darbinieku |Valsts |
|nedr?kst |3) ?? persona |(turpm?k — |pras?jumi |ie??mumu |
|p?rsniegt ar |ir Latvijas |deklar?cijas) |atbilsto?i |dienests; |
|t?s |pilsonis, ko |rakstveid? vai|darba |5) pievienot?s|
|izsnieg?anu |?rzem?s |elektronisk? |tiesiskaj?m |v?rt?bas |
|saist?t?s |nodarbina |veid?; |attiec?b?m un |nodokli — |
|vid?j?s |Latvijas |4) nodok?u |pras?jumi |Valsts |
|izmaksas. |Republikas |apr??inu |atl?dzin?t |ie??mumu |
|(3) |vald?ba. |pareiz?bas |kait?jumu, kas|dienests; |
|Pa?vald?bas |(3) ?? panta |pier?d??anai |nodar?ts |6) dabas |
|domes |otr?s da?as 2.|uzglab?t |sakrop?ojuma |resursu |
|(padomes) |punkta |finansi?l?s un|vai cita |nodokli — |
|izdotajos |piem?ro?anai: |saimniecisk?s |vesel?bas |Valsts |
|saisto?ajos | |darb?bas |boj?juma |ie??mumu |
|noteikumos par|1) fizisk? |ie??mumus un |rezult?t?, k? |dienests, |
|pa?vald?bas |persona, kas |izdevumus |ar? sakar? ar |Vides |
|nodevu |nav atz?ta par|apliecino?us |apg?dnieka |aizsardz?bas |
|uzlik?anu |rezidentu |dokumentus |zaud?jumu; |un re?ion?l?s |
|j?paredz to |pirmstaks?cija|vismaz piecus |7) p?c l?muma |att?st?bas |
|maks??anas |s gad?, tiks |gadus, bet |pie?em?anas |ministrija un |
|k?rt?ba, ar |uzskat?ta par |gad?jumos, kad|par uz??muma |pa?vald?bas |
|nodev?m |rezidentu |nodok?u |(uz??m?jsabied|atbilsto?i |
|apliekamie |taks?cijas |maks?t?jam |r?bas) |likumam «Par |
|objekti, |gad? ar |saska?? ar |likvid?ciju, |dabas resursu |
|likmes un |datumu, kad t?|likumu tiek |reorganiz?ciju|nodokli». |
|atvieglojumi, |pirmoreiz |piem?rots |vai darb?bas |7) izlo?u un |
|k? ar? citas |ierad?s |?pa?s nodok?u |p?rtrauk?anu |azartsp??u |
|pras?bas, |Latvij?; |re??ms uz |normat?vajos |nodokli — |
|kuras paredz |2) fizisk? |laiku, kas |aktos |Valsts |
|citi likumi un|persona, kas |p?rsniedz |noteiktaj? |ie??mumu |
|Ministru |netiks atz?ta |piecus gadus, |k?rt?b? 10 |dienests; |
|kabineta |par rezidentu |- visu ?pa?? |dienu laik? |8) muitas |
|noteikumi. |p?ctaks?cijas |nodok?u re??ma|rakstveid? |nodokli — |
|(4) Valsts |gad?, netiks |piem?ro?anas |inform?t par |Valsts |
|nodevas, kuras|atz?ta par |laiku. |to attiec?go |ie??mumu |
|saska?? ar |rezidentu ar? |5) |nodok?u |dienests; |
|sp?k? |taks?cijas |normat?vajos |administr?cija|9) valsts |
|eso?ajiem |gad? p?c |aktos |s instit?ciju;|soci?l?s |
|likumiem |datuma, kad t?|noteiktaj? | |apdro?in??anas|
|piln?b? netiek|atst?ja |k?rt?b? un |8) iesniegt |oblig?t?s |
|ieskait?tas |Latviju, ja |noteiktajos |Latvijas |iemaksas — |
|valsts bud?et?|laika posm? |gad?jumos |Republikas |Valsts |
|vai pa?vald?bu|p?c ?? datuma |re?istr?t |Uz??mumu |ie??mumu |
|bud?etos, |?ai personai |pa?vald?b? |re?istram |dienests. |
|apliek ar |ir cie??kas |savu |attiec?g?s |Nodok?u |
|pievienot?s |attiec?bas ar |individu?l? |nodok?u |administr?cija|
|v?rt?bas |?rvalsti nek? |darba veidu, |administr?cija|s ties?bas |
|nodokli likum?|ar Latviju |k? ar? |s instit?cijas|nosaka likums|
|»Par |(?ai personai |re?istr?ties |izsniegtu |par valsts |
|pievienot?s |?rvalst?s |k? nodok?u |izzi?u par |nodev?m un |
|v?rt?bas |pieder ?pa?ums|maks?t?jam |nodok?u |nodok?iem, |
|nodokli» |vai dz?vo |Valsts |maks?jumu |likums «Par |
|noteiktaj? |?imene, vai t?|ie??mumu |samaksu, ja |Valsts |
|k?rt?b?. |veic ?rvalst?s|dienest? un |likvid?jamam |ie??mumu |
|Atbilsto?i |soci?l?s |pazi?ot ?ai |uz??mumam |dienestu» un |
|likumam |apdro?in??anas|instit?cijai |(uz??m?jsabied|citi likumi. |
|iz??ir: |maks?jumus). |par to, kad |r?bai) ir |Nodok?u |
|Valsts |(4) Nodok?u |s?k g?t |veikti visi |administr?cija|
|nodevas, kuras|likumos |ien?kumus no |normat?vajos |s pien?kumi ir|
|tiek uzliktas |nodok?u |saimniecisk?s |aktos |??di: |
|saska?? ar |maks?t?js, |darb?bas; |noteiktie |1) nodro?in?t,|
|likumiem un MK|kur? nav |6) |pas?kumi |lai ?o likumu |
|noteikumiem. |fizisk? |normat?vajos |kreditoru |un citu |
|valsts nodeva |persona, tiks |aktos |pras?bu |nodok?u |
|- oblig?ts |uzskat?ts par |noteiktaj? |apmierin??anai|(nodevu) |
|maks?jums |rezidentu, ja |k?rt?b? |, ??s pras?bas|likumus iev?ro|
|valsts bud?et?|tas ir |uzskait?t |ir |gan nodok?u |
|(pamatbud?et? |izveidots un |ie??mumus no |apmierin?tas |maks?t?ji, gan|
|vai |re?istr?ts vai|saimniecisk?s |un |nodok?u |
|speci?lajos |tas bija |darb?bas un |apstiprin?ta |administr?cija|
|bud?etos) vai |j?izveido un |saimniecisk?s |sl?guma |; |
|?aj? likum? |j?re?istr? |darb?bas |(likvid?cijas)|2) kontrol?t |
|noteiktajos |saska?? ar |izdevumus un |bilance. |nodok?u |
|gad?jumos |Latvijas |apr??in?t |Izzi?a par |(nodevu) |
|pa?vald?bas |Republikas |nodok?us; |nodok?u |apr??in??anas |
|bud?et? k? |likumiem. |7) ietur?t |maks?jumu |un maks??anas |
|atl?dz?ba par |(5) Nodok?u |konkr?to |samaksu |pareiz?bu; |
|nodro?in?jumu,|maks?t?ji, |nodok?u |iesniedzama ne|3) kontrol?t |
|ko valsts |kuri neatbilst|likumos |v?l?k k? 10 |nodok?u |
|instit?cijas |?? panta |paredz?t?s |dienu laik? no|(nodevu) |
|devu?as |otr?s, tre??s |maks?jamo |??s izzi?as |maks?jumu |
|uz??m?jdarb?ba|un ceturt?s |nodok?u |izsnieg?anas |par?dus; |
|i, vai par |da?as |summas. |dienas. |4) piem?rot |
|sniegtajiem |nosac?jumiem, |(2) Fiziskaj?m|Izzi?a, kura |sankcijas |
|pakalpojumiem,|uzskat?mi par |person?m k? |Latvijas |nodok?u |
|k? ar? likumos|nerezidentiem.|nodok?u |Republikas |(nodevu) |
|paredz?tiem |Nerezidenti |maks?t?jiem ir|Uz??mumu |likumu |
|speci?liem |maks? nodok?us|??di papildu |re?istram |p?rk?p?jiem, |
|m?r?iem (ce?u,|saska?? ar |pien?kumi: |iesniegta |pamatojoties |
|ostu un sakaru|Latvijas |1) iz?emt |v?l?k, nav |uz likumiem un|
|sist?mu |Republikas |algas nodok?a |der?ga. |Ministru |
|uztur??anai un|likumiem par |gr?mati?u |Nodok?u |kabineta |
|att?st?bai, |Latvijas |atbilsto?i |maks?t?jiem ir|noteikumiem; |
|iedz?vot?ju un|Republik?, t?s|likumam «Par |ties?bas: |5) izskat?t un|
|dabas |teritori?lajos|iedz?vot?ju |1) izmantot |izlemt |
|ekolo?iskajai |?de?os un |ien?kuma |likumos |jaut?jumus par|
|aizsarg??anai,|gaisa telp? |nodokli»; |noteiktos |nodok?u |
|teritorijas |g?to ien?kumu,|2) iesniegt |nodok?u un |(nodevu) |
|labiek?rto?ana|k? ar? citus |algas nodok?a |nodevu |maks??anas |
|i un citiem |nodok?us |gr?mati?u |atvieglojumus;|termi?u |
|m?r?iem); |atbilsto?i |pamadarba | |pagarin??anu; |
|Pa?vald?bu |konkr?to |viet? |2) izmantot | |
|nodevas, kuras|nodok?u |3) uzglab?t |likumos |6) kontrol?t |
|tiek uzliktas |likumiem. |savu ien?kumu |paredz?t?s |nodok?u |
|saska?? ar |(6) |g??anas vietas|nodok?u |(nodevu) |
|pa?vald?bas |Nerezidenta |izsniegtu |atlaides; |atlaides |
|domes izdotiem|past?v?g? |rakstveida |3) nodok?u |piem?ro?anas |
|saisto?iem |p?rst?vniec?ba|izzi?u par to,|administr?cij?|pareiz?bu; |
|noteikumiem. |Latvij?, ja t?|k?dus nodok?us|bez maksas |7) rakstveid? |
|pa?vald?bas |ir izveidota |darba dev?js |iepaz?ties ar |dar?t zin?mu |
|nodeva — |un re?istr?ta |ir nomaks?jis;|normat?vajiem |nodok?u |
|pa?vald?bas |vai t? bija | |dokumentiem, |maks?t?jam |
|domes |j?izveido un |4) uzr?d?t |kas reglament?|deklar?t? un |
|(padomes) |j?re?istr? |personu |nodok?u un |p?rr??in?t? |
|noteikts |saska?? ar |apliecino?us |nodevu |maks?juma |
|oblig?ts |Latvijas |dokumentus, ja|apr??in??anas |starp?bu; |
|maks?jums |Republikas |to pieprasa |un maks??anas |8) nodro?in?t |
|pa?vald?bas |likumiem, visu|nodok?u |k?rt?bu; |nodok?u |
|pamatbud?et? |nodok?u likumu|administr?cija|4) iepaz?ties |(nodevu) |
|vai speci?laj?|piem?ro?anai |s ier?dnis |ar nodok?u un |iekas??anas |
|bud?et? ?aj? |tiks uzskat?ta|(darbinieks), |nodevu |publiskumu, |
|likum? |par atsevi??u |pildot |apr??inu |regul?ri |
|paredz?tajos |iek?zemes |dienesta |p?rbaudes |public?jot |
|gad?jumos. |nodok?u |pien?kumus; |aktiem un |inform?ciju |
| |maks?t?ju. Par|5) |p?rskatiem, |par atsevi??u |
| |nerezidenta |normat?vajos |kas attiecas |nodok?u |
| |past?v?go |aktos |uz konkr?to |(nodevu) |
| |p?rst?vniec?bu|noteiktaj? |nodok?u |kopie??mumiem |
| |tiks uzskat?ta|k?rt?b? un |maks?t?ju; |un par nodok?u|
| |t?da |noteiktajos |5) p?rs?dz?t |maks?t?jiem, |
| |p?rst?vniec?ba|gad?jumos |?? likuma VIII|kuriem ir |
| |, kas atbilst |re?istr?t |noda?? |liel?kie |
| |k?dam (vismaz |pa?vald?b? |noteiktaj? |nodok?u |
| |vienam) no |savu |k?rt?b? |(nodevu) |
| |??diem |individu?l? |nodok?u |par?di; |
| |nosac?jumiem: |darba veidu, |administr?cija|9) public?t |
| | |k? ar? |s l?mumus; |zi?as par |
| |1) izmanto |re?istr?ties |6) iesniegt |nodok?u un |
| |noteiktu |k? nodok?u |nodok?u |nodevu likmju,|
| |vietu, kur? |maks?t?jam |administr?cija|soda naudas un|
| |uz??mums |Valsts |i pieteikumu |nokav?juma |
| |(uz??m?jsabied|ie??mumu |par nodevu |naudas |
| |r?ba) piln?gi |dienest? un |samaksas |noteik?anas |
| |vai da??ji |pazi?ot ?ai |p?rskat??anu, |k?rt?bas |
| |veic |instit?cijai |deklar?cijas |groz??anu; |
| |uz??m?jdarb?bu|par to, kad |labojumu vai |10) veikt |
| |; |s?k g?t |nodok?u |nodok?u |
| |2) izmanto |ien?kumus no |(ar nodokli |(nodevu) |
| |b?vlaukumus, |saimniecisk?s |apliekam? |kontroli |
| |celtniec?bas, |darb?bas; |objekta) |(p?rbaudi, |
| |mont??as vai |6) |apr??ina |rev?ziju), |
| |komplekt??anas|normat?vajos |preciz?jumu |pamatojoties |
| |objektus vai |aktos |triju gadu |uz nodok?u |
| |veic ar tiem |noteiktaj? |laik? p?c |administr?cija|
| |saist?to |k?rt?b? |konkr?tajos |s tie??s |
| |p?rraudz?bas |uzskait?t |likumos |vad?bas |
| |vai |ie??mumus no |noteikt? |rakstveida |
| |konsultat?vo |saimniecisk?s |maks??anas |l?mumu, kur? |
| |darb?bu; |darb?bas un |termi?a, ja |uzr?d?ts |
| |3) izmanto |saimniecisk?s |?aj? laik? par|kontroles |
| |dabas resursu |darb?bas |konkr?tajiem |(p?rbaudes, |
| |p?t??anai vai |izdevumus un |nodok?iem un |rev?zijas) |
| |ieg??anai |apr??in?t |attiec?gajiem |termi??; |
| |paredz?to |nodok?us. |taks?cijas |11) piedz?t |
| |apr?kojumu vai|(3) Fiziskaj?m|periodiem nav |bezstr?da |
| |iek?rtas, ar? |person?m, ja |uzs?kta vai |k?rt?b? |
| |urb?anas |t?s ir darba |veikta nodok?u|termi?? |
| |platformas un |dev?ji, un | |nenomaks?tos |
| |speci?los |juridiskaj?m |rev?zija |nodok?us, soda|
| |ku?us, vai |person?m k? |(audits). |naudas un |
| |veic ar tiem |nodok?u |Attiec?b? uz |nokav?juma |
| |saist?to |maks?t?jiem ir|valsts bud?et?|naudas no |
| |p?rraudz?bas |??di papildu |ieskait?miem |nodok?u |
| |vai |pien?kumi: |nodok?u |maks?t?ja |
| |konsultat?vo |1) uztur?t |maks?jumiem |finansu |
| |darb?bu; 4) |noteikt? |?aj? punkt? |l?dzek?iem vai|
| |sniedz |k?rt?b? |noteikto |no cita vi?am |
| |pakalpojumus, |gr?matved?bu, |termi?a |piedero?a |
| |ar? |sast?d?t |nokav?jumu var|?pa?uma; |
| |konsultat?vos,|p?rskatus par |atjaunot |12) nodro?in?t|
| |vad?bas un |savu |Valsts |publiski |
| |tehniskos |finansi?lo un |ie??mumu |pieejamu |
| |pakalpojumus, |saimniecisko |dienesta |pievienot?s |
| |izmantojot |darb?bu, |?ener?ldirekto|v?rt?bas |
| |?rvalstu |apr??in?t |rs, ja nodok?u|nodok?a |
| |uz??muma |nodokli par |maks?t?js |maks?t?ju |
| |darbiniekus |taks?cijas |iesniedz |re?istru. |
| |vai |periodu; |pieteikumu par|Atbild?ba: |
| |piesaist?to |2) uzr?d?t | |(1) |
| |person?lu; |savu nodok?u |termi?? |Zaud?jumus, |
| |5) izmanto |maks?t?ja kodu|nesamaks?to |ar? no aprites|
| |fizisk?s, |noteiktos |nodok?u |izsl?gt?s |
| |juridisk?s vai|uzskaites un |samaksu; |naudas rad?tos|
| |citas personas|p?rskata |7) sa?emt |zaud?jumus, |
| |darb?bu |dokumentos; |p?rmaks?to |kas fiziskajai|
| |?rvalstu |3) ?aj? likum?|nodok?u summas|vai |
| |uz??muma lab?,|un citos |saska?? ar |juridiskajai |
| |ja min?tajai |normat?vajos |konkr?to |personai |
| |personai ir |aktos |nodok?u |radu?ies |
| |pie??irtas un |noteiktaj? |likumiem; |nodok?u |
| |t? izmanto |k?rt?b? un |8) sa?emt |administr?cija|
| |pilnvaras |noteiktajos |nodok?u |s |
| |nosl?gt |gad?jumos |administr?cija|prettiesiskas |
| |l?gumus |re?istr?ties |s nepareizi |r?c?bas vai |
| |?rvalstu |viet?j? (p?c |piedz?to |k??das d??, |
| |uz??muma |juridisk?s |maks?jumu |atl?dzina |
| |v?rd?. |adreses) |summas ?? |attiec?gi no |
| |(7) |nodok?u |likuma |valsts bud?eta|
| |Nerezidenta |administr?cija|28.pant? |un pa?vald?bu |
| |past?v?g? |s instit?cij?;|noteiktaj? |bud?etiem, |
| |p?rst?vniec?ba| |k?rt?b?; |turkl?t |
| |Latvij? maks? |4) |9) sa?emt no |atmaks?jam? |
| |nodok?us |normat?vajos |savu ien?kumu |summa tiek |
| |saska?? ar |aktos |g??anas vietas|palielin?ta |
| |Latvijas |noteiktajos |rakstveida |atbilsto?i |
| | | |izzi?u par to,|Latvijas |
| | | |k?dus nodok?us|Bankas |
| | | |darba dev?js |noteiktajai |
| | | |ir nomaks?jis.|refinans??anas|
| | | | |likmei ?aj? |
| | | | |period?. |
| | | | |(2) Nodok?u |
| | | | |administr?cija|
| | | | |s ier?dnis |
| | | | |(darbinieks), |
| | | | |kur? pie??vis |
| | | | |prettiesisku |
| | | | |r?c?bu, |
| | | | |zaud?jumus |
| | | | |atl?dzina |
| | | | |likumos |
| | | | |noteiktaj? |
| | | | |k?rt?b?. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |Ja ?? panta |pagarin?ti |18. |9. Latvijas |
| |pirmaj? da?? |nodok?u |Iedz?vot?ju |nodok?u |
|50. Sankcijas |min?tie |nomaksas |ien?kuma |sist?mas |
|par nodok?u |dar?jumi |termi?i ?? |nodok?a gada |pamatlikums- |
|likumu |p?rsniedz 3000|likuma |apliekam? |likums “Par |
|p?rk?pumiem. |latu, |24.pant? |ien?kuma |nodok?iem un |
|Pamatpar?da |maks?jama soda|noteiktaj? |noteik?ana |nodev?m”. |
|palielin?juma |nauda 10 |k?rt?b?, |Maks?t?ja gada|Likums nosaka |
|naudas un |procentu |nodok?u |ien?kums ir |nodok?u un |
|nokav?juma |apm?r? no ?o |administr?cija|visa |nodevu veidus |
|naudas |dar?jumu |ierosina ties?|taks?cijas |un reglament? |
|apr??in??ana |kopsummas; ja |lietu par |perioda |nodok?u un |
|(1) Nodok?u un|?ie dar?jumi |nodok?u |(kalend?r? |nodevu |
|nodevu |nav deklar?ti |maks?t?ja |gada) laik? |noteik?anas |
|nokav?to |?? panta |atz??anu par |ieg?to naudas,|k?rt?bu, to |
|maks?jumu (ar?|pirmaj? da?? |maks?tnesp?j?g|natur?lo |iekas??anu un |
|soda naudu) |noteiktaj? |u. |v?rt?bu un |piedzi?u, |
|summa |k?rt?b?, — 15 |Atbild?ba par |sa?emto |nodok?u un |
|(pamatpar?ds) |procentu |uz??m?jdarb?ba|pakalpojumu |nodevu |
|tiek |apm?r? no ?o |s veik?anu, |kopums. |maks?t?ju |
|palielin?ta |dar?jumu |nere?istr?joti|1. Maks?t?ja |(turpm?k — |
|atbilsto?i |kopsummas, ja |es k? nodok?u |gada apliekamo|nodok?u |
|Latvijas |?aj? pant? nav|maks?t?jam un |ien?kumu veido|maks?t?ji) un |
|Bankas |noteikts |citiem nodok?u|ien?kumi, par |nodok?u un |
|noteiktajai |cit?di. |likumu |kuriem ir |nodevu |
|refinans??anas|Atbild?ba par |p?rk?pumiem. |j?maks? algas |administr?cija|
|likmei |nodok?u b?zes |Ja fizisk? vai|nodoklis, |s (turpm?k — |
|kav?juma |samazin??anu |juridisk? |atbilsto?i ?? |nodok?u |
|period?. |Ja nodok?u |persona, kas |panta otrajai,|administr?cija|
|(2) Par |maks?t?js, |veic |ceturtajai un |) ties?bas, |
|nodok?u un |p?rk?pdams |uz??m?jdarb?bu|piektajai |pien?kumus un |
|nodevu |nodok?u likumu|, |da?ai, un |atbild?bu, |
|maks?juma (ar?|pras?bas, |nere?istr?jas |p?r?jie ?? |nodok?u |
|soda naudas) |nodok?u |k? nodok?u |panta tre?aj? |maks?t?ju |
|samaksas |administr?cija|maks?t?js vai |da?? min?tie |re?istr?cijas |
|termi?a |i iesniegtaj?s|30 dienu laik?|ien?kumi. |k?rt?bu, k? |
|nokav?jumu |deklar?cij?s |p?c noteikt? |2. Pie |ar? nodok?u un|
|maks?t?jam |vai nodok?u |termi?a |ien?kumiem, |nodevu |
|tiek |apr??inos |neiesniedz |par kuriem ir |jaut?jumos |
|apr??in?ta |samazina |nodok?u |j?maks? algas |pie?emto |
|nokav?juma |nodok?u b?zi |likumos |nodoklis, |l?mumu |
|nauda — no |(ar nodokli |paredz?t?s |atbilsto?i |p?rs?dz??anas |
|laik? |apliekamo |deklar?cijas |Ministru |k?rt?bu. |
|nenomaks?t? |objektu) un no|vai nodok?u |kabineta |(2) ?is likums|
|pamatpar?da |t?s apr??in?to|apr??inus, k? |noteikumiem |attiecas uz |
|0,05 procenti |nodok?a summu,|ar? |tiek |visiem |
|par katru |nodok?u |saimniec?bas |pieskait?ta |nodok?iem un |
|nokav?to |administr?cija|un |darba alga, |nodev?m, ja |
|dienu, ja |apr??ina un |gr?matved?bas |pr?mijas, |konkr?t? |
|konkr?t? |par labu |dokumentus, |vienreiz?ja un|nodok?a likums|
|nodok?a likum?|bud?etam no |bez kuriem |sistem?tiska |neparedz citu,|
|nav noteikti |nodok?u |nodok?u |atl?dz?ba un |konkr?t? |
|citi |maks?t?ja |administr?cija|citi ien?kumi,|nodok?a vai |
|nokav?juma |piedzen |s ier?d?i |ko darbinieks |nodevas |
|naudas apm?ri.|samazin?to |(darbinieki) |sa?em uz |specifikai |
| |nodok?a summu |nevar noteikt |pa?reiz?jo vai|atbilsto?u |
|(3) |un soda naudu |nodok?u b?zi, |iepriek??jo |k?rt?bu, kura |
|Pamatpar?da |t?s apm?r?, ja|vai nerada |darba |nedr?kst b?t |
|palielin?juma |konkr?to |iesp?ju |attiec?bu |pretrun? ar ?o|
|naudu un |nodok?u |iekas?t |pamata |likumu. Muitas|
|nokav?juma |likumos nav |nodok?us, vai |uz??m?jsabiedr|nodok?a |
|naudu |paredz?ts cits|neat?auj |?b?s, valsts |noteik?anas |
|neapr??ina, ja|soda naudas |nodok?u |uz??mumos, |k?rt?bu, |
|valsts bud?ets|apm?rs. |administr?cija|iest?d?s, |iekas??anu un |
|vai |Soda naudu |s ier?dnim |organiz?cij?s |sankciju |
|pa?vald?bas |neapr??ina un |(darbiniekam) |un no |piem?ro?anu |
|bud?ets tam |nepiedzen, ja |ieiet nodok?u |fiziskaj?m |reglament? ar?|
|piekrit?go |iev?roti abi |maks?t?ja |person?m, k? |likums «Par |
|nodok?a |??di |telp?s, kad |ar? atl?dz?ba |muitas nodokli|
|maks?jumu ir |nosac?jumi: |?im ier?dnim |par valsts |(tarifiem)» un|
|sa??mis piecu |1) nodok?u |(darbiniekam) |dienesta |Muitas likums.|
|darba dienu |maks?t?js |ir t?das |pien?kumu | |
|laik? p?c |attiec?b? uz |ties?bas, tad:|izpildi un |(3) Konkr?to |
|maks?juma |termi?? | |ien?kumi no |nodokli vai |
|termi?a |iesniegto |1) tiek |darba l?guma |nodevu uzliek |
|iest??an?s. Ja|deklar?ciju |piem?rota ?? |izpildes. |saska?? ar |
|min?tais |vai nodok?u |likuma |3. Pie |konkr?t? |
|nosac?jums |apr??inu pirms|33.panta |p?r?jiem |nodok?a vai |
|netiek |nodok?u |pirmaj? da?? |fizisk?s |nodevas |
|iev?rots, |administr?cija|noteikt? |personas |likumu, k? ar?|
|pamatpar?da |s p?rbaudes |atbild?ba, |ien?kumiem, |?aj? likum? |
|palielin?jumu |s?kuma |bet, ja nav |par kuriem ir |paredz?tajos |
|un nokav?juma |iesniedzis |iesp?jams |j?maks? |gad?jumos |
|naudu |deklar?cijas |noteikt |nodoklis, tiek|saska?? ar |
|apr??ina, |labojumu vai |nodok?u |pieskait?ti: |Ministru |
|s?kot ar |nodok?u (ar |lielumu, tos |1) ien?kumi no|kabineta |
|n?kamo dienu |nodokli |iekas? par |individu?l? |noteikumiem |
|p?c konkr?t? |apliekam? |iepriek??jo |darba un |vai |
|nodok?a likum?|objekta) |periodu |uz??muma |pa?vald?bas |
|noteikt? |apr??ina |apr??in?to |l?guma; |domes |
|maks??anas |preciz?jumu; |nodok?u |2) ien?kumi no|(padomes) |
|termi?a |2) piecu darba|dubult? |individu?l? |izdotiem |
|iest??an?s. Ja|dienu laik? no|apm?r?, bet, |uz??muma, ar? |saisto?iem |
|maks??anas |deklar?cijas |ja t?du nav |no zemnieku |noteikumiem. |
|termi?? sakr?t|labojuma vai |bijis, nodok?u|vai zvejnieku |(4) Ja |
|ar br?vdienu |nodok?u (ar |lielumu |saimniec?bas, |Ministru |
|(sv?tku |nodokli |nosaka, |ja tie nav |kabineta |
|dienu), tad |apliekam? |pamatojoties |uz??mumu |noteikumos vai|
|par maks??anas|objekta) |uz nodok?u |ien?kuma |pa?vald?bas |
|dienu |apr??ina |administr?cija|nodok?a |domes |
|uzskat?ma |preciz?juma |s r?c?b? eso?o|objekts; |(padomes) |
|pirm? |iesnieg?anas |inform?ciju |3) ien?kumi no|pie?emtajos |
|darbdiena p?c |dienas ir |par analogiem |l?gumsabiedr?b|saisto?ajos |
|br?vdienas |samaks?jis |nodok?u |as; |noteikumos ir |
|(sv?tku |samazin?to |maks?t?jiem un|4) ien?kumi, |iek?autas |
|dienas). |nodok?a summu |piem?rojot |ko |normas, kas |
|(4) |un ar to |p?rk?p?jiem |uz??m?jsabiedr|paredz |
|Pamatpar?da |saist?to |nodok?u |?bas, uz??muma|oblig?tus |
|palielin?juma |pamatpar?da |maks?jumus |(iest?des, |maks?jumus, |
|naudas un |palielin?jumu |dubult? |organiz?cijas)|kuri atbilst |
|nokav?juma |un nokav?juma |apm?r?; |dal?bnieki |?? likuma |
|naudas |naudu, kas |2) p?c nodok?u|sa?em |1.pant? |
|apr??in??ana: |izveidojusies |administr?cija|uz??m?jsabiedr|min?tajiem |
| |l?dz |s |?bas, uz??muma|terminiem |
|1) tiek |deklar?cijas |piepras?juma: |(iest?des, |»nodoklis», |
|p?rtraukta: |labojuma vai | |organiz?cijas)|»nodeva» vai |
|a) |nodok?u (ar |a) |likvid?cijas |»pa?vald?bas |
|privatiz?jamie|nodokli |ministrij?m, |vai |nodeva», bet |
|m uz??mumiem |apliekam? |pa?vald?b?m un|reorganiz?cija|kuri nav |
|(uz??m?jsabied|objekta) |cit?m |s gad?jum?; |paredz?ti ?aj?|
|r?b?m) — no |apr??ina |instit?cij?m |5) ien?kumi no|likum?, tad |
|dienas, kad |preciz?juma |j?atsauc |nekustam? |??du normu |
|tie nodoti |iesnieg?anas |nodok?u |?pa?uma (?ku, |piem?ro?ana |
|privatiz?cijai|dienai. |maks?t?jam |?ku da?u, |nav pie?aujama|
|, uz??mumiem |Samazin?t? |izsniegt? |dz?vok?u, |tikm?r, kam?r |
|(uz??m?jsabied|nodok?a summa |at?auja |zemes) |nav st?ju?ies |
|r?b?m) — no |un soda nauda |(licence) |iznom??anas |sp?k? |
|dienas, kad |attiec?gaj? |veikt |vai |atbilsto?i |
|tie nodoti |apm?r? nodok?u|uz??m?jdarb?bu|iz?r??anas; |groz?jumi ?aj?|
|atsavin??anai,|maks?t?jam |, |6) ien?kumi no|likum? |
|l?dz dienai, |j?samaks? 30 |b) muitas |lietas (zemes,| |
|kad saist?bas |dienu laik? no|iest?d?m |telpas) | |
|tiek nodotas |dienas, kad |j?aptur |nodo?anas | |
|ar pie?em?anas|sa?emts |nodok?u |t?l?k | |
|un nodo?anas |nodok?u |maks?t?ja |apak?nomniekam| |
|aktu jaunajam |administr?cija|eksporta un |vai | |
|?pa?niekam, |s l?mums par |importa |apak??rniekam;| |
|bet ne ilg?k |apr??in?to |oper?cijas, | | |
|k? uz 12 |nodok?a summu.|c) bank?m |7) ien?kumi no| |
|m?ne?iem, |Ja maks?jumi |j?p?rtrauc |kustam?s | |
|b) uz??mumiem |noteikto 30 |l?dzek?u |mantas | |
|(uz??m?jsabied|dienu laik? |izsnieg?ana un|iznom??anas; | |
|r?b?m), kurus |netiek veikti,|p?rskait?jumi |8) ien?kumi no| |
|tiesa |ar 31. dienu |no nodok?u |intelektu?l? | |
|pasludin?jusi |tiek piedz?ta |maks?t?ja |?pa?uma un | |
|par |nokav?juma |konta, l?dz |ties?b?m uz to| |
|maks?tnesp?j?g|nauda- 0.05 % |tiek sa?emts |(autoratl?dz?b| |
|iem, — no |par katru |nodok?u |a, | |
|tiesas |dienu. |administr?cija|izpild?t?jatl?| |
|nol?muma |Atbild?ba par |s rakstveida |dz?ba; | |
|pie?em?anas |deklar?cijas |atsaukums vai |zin?tnes, | |
|dienas, |savlaic?gu |tiesas |literat?ras un| |
|c) uz??mumiem |neiesnieg?anu |nol?mums; |m?kslas darbu,| |
|(uz??m?jsabied|(1) Ja nodok?u|3) tiek |atkl?jumu, | |
|r?b?m), kuriem|maks?t?js |piem?roti |izgudrojumu un| |
|Ministru |iesniedz |citos |r?pniecisko | |
|kabineta |nodok?u |likumdo?anas |paraugu autoru| |
|noteiktaj? |administr?cija|aktos |un vi?u | |
|k?rt?b? un |i konkr?to |noteiktie |mantinieku | |
|termi?? tiek |nodok?u |sodi. Nodok?u |honor?ri) k? | |
|kapitaliz?ti |likumos |administr?cija|ar? no | |
|nodok?u |paredz?t?s |ir ties?ga |ties?b?m | |
|maks?jumu |deklar?cijas, |iesniegt |izmantot | |
|pamatpar?di; |p?rskatus vai |materi?lus |ties?bas uz | |
|Nokav?juma |nodok?u |attiec?gaj? |intelektu?lo | |
|naudas |apr??inus |valsts |?pa?umu; | |
|apr??in??ana |(turpm?k — |instit?cij? |9) no | |
|tiek |deklar?cijas),|krimin?llietas|uz??m?jsabiedr| |
|p?rtraukta: |neiev?rojot |ierosin??anai.|?b?m, | |
|1) summ?m, |normat?vajos | |uz??mumiem | |
|kuras |aktos |Saimniecisk?s |(iest?d?m, | |
|nor?d?tas |noteiktos |darb?bas |organiz?cij?m)| |
|izpildei |iesnieg?anas |aptur??ana |sa?emtie | |
|pie?emtajos |termi?us, |normat?vo aktu|d?vin?jumi; | |
|maks?juma |vi?am par |p?rk?pumu |10) pensijas | |
|uzdevumos, no |deklar?cijas |gad?jumos |neatkar?gi no | |
|dienas, kad |iesnieg?anu ar|Ja fizisk? vai|to izmaksas | |
|banka tos |nov?lo?anos |juridisk? |avota; | |
|pie??musi |atkar?b? no |persona vai |11) citi | |
|izpildei; |nov?lo?an?s |??du personu |ien?kumi, kas | |
|2) tikai t?d? |ilguma tiek |grupa, veicot |nav min?ti ?? | |
|gad?jum?, ja |uzlikta soda |saimniecisko |likuma. | |
|bankas kontos |nauda ??dos |darb?bu, | | |
|iesald?to |apm?ros, ja |p?rk?pj | | |
|(aiztur?to) |konkr?to |normat?vajos | | |
|naudas |nodok?u |aktos | | |
|l?dzek?u |likumos nav |paredz?to | | |
|?pa?nieks- |noteikts |k?rt?bu, kas | | |
|p?rvald?t?js |cit?di: |nodro?ina ar | | |
|nav atteicies |1) l?dz 15 |nodok?iem un | | |
|no sav?m |kalend?ra |nodev?m | | |
|pras?juma |dien?m — 0,1 |apliekamo | | |
|ties?b?m par |procents no |objektu | | |
|labu citai |kop?j?s |pareizu un | | |
|personai vai |deklar?cij? |piln?gu | | |
|ar? savas |uzr?d?t?s |uzskaiti, | | |
|ties?bas nav |nodok?a |Valsts | | |
|nodevis |summas, bet ne|ie??mumu | | |
|jebkurai citai|vair?k k? 50 |dienests ir | | |
|personai. |latu; |ties?gs | | |
|Skaidr?s |2) no 16 l?dz |speci?las | | |
|naudas |30 kalend?ra |p?rbaudes | | |
|lieto?anas |dien?m — 0,5 |veik?anai | | |
|ierobe?ojumi: |procenti no |Ministru | | |
|Nodok?u |kop?j?s |kabineta | | |
|maks?t?ji, |deklar?cij? |noteiktaj? | | |
|iz?emot |uzr?d?t?s |k?rt?b? | | |
|fiziskas |nodok?a |aptur?t | | |
|personas, |summas, bet ne|normat?vo aktu| | |
|katru m?nesi |vair?k k? 200 |p?rk?p?ja (vai| | |
|Ministru |latu; |t? | | |
|kabineta |3) virs 30 |strukt?rvien?b| | |
|noteiktaj? |kalend?ra |as, kur? | | |
|k?rt?b? |dien?m — 1 |noticis | | |
|deklar? visus |procents no |p?rk?pums) | | |
|m?ne?a laik? |kop?j?s |darb?bu uz | | |
|savstarp?ji |deklar?cij? |laiku, kas nav| | |
|skaidr? naud? |uzr?d?t?s |ilg?ks par 10 | | |
|veiktos |nodok?a |dien?m no | | |
|dar?jumus |summas, bet ne|Valsts | | |
|(neatkar?gi no|vair?k k? 500 |ie??mumu | | |
|t?, vai |latu. |dienesta | | |
|dar?jums |Atbild?ba par |instit?cijas | | |
|notiek vien? |atk?rtotu |l?muma | | |
|oper?cij? vai |nodok?a b?zes |(r?kojuma) | | |
|vair?k?s |samazin??anu |pie?em?anas | | |
|oper?cij?s), |(1) Ja nodok?u|dienas. | | |
|kuru summa |maks?t?js |Attiec?go | | |
|p?rsniedz 1000|triju gadu |l?mumu | | |
|latu. Ja nav |laik? |(r?kojumu) | | |
|deklar?ti |atk?rtoti |Valsts | | |
|skaidr? naud? |p?rk?pis |ie??mumu | | |
|veiktie |nodok?u |dienests | | |
|dar?jumi, kuru|likumus |pie?em triju | | |
|summa |(samazin?jis |darbadienu | | |
|p?rsniedz 1000|nodok?u b?zi, |laik? p?c | | |
|latu, |neuzr?d?dams |p?rbau?u | | |
|maks?jama soda|ien?kumus vai |materi?lu | | |
|nauda 5 |uzr?d?dams |sa?em?anas no | | |
|procentu |maz?kus |kontrol?jo??m | | |
|apm?r? no |ien?kumus, vai|instit?cij?m. | | |
|nedeklar?to |ar dokumentiem|?? panta | | |
|dar?jumu |apliecin?jis |pirmaj? da?? | | |
|kopsummas. Ja |nepamatotus |noteiktais | | |
|?? panta |izdevumus), |speci?l?s | | |
|pirmaj? da?? |nodok?u |p?rbaudes | | |
|min?tie |administr?cija|veik?anas | | |
|dar?jumi |piedzen no |laika | | |
|p?rsniedz 3000|nodok?u |ierobe?ojums | | |
|latu, |maks?t?ja |nav | | |
|maks?jama soda|nesamaks?t? |piem?rojams | | |
|nauda 10 |(iztr?ksto??) |gad?jumos, kad| | |
|procentu |nodok?a summu |??d? p?rbaud? | | |
|apm?r? no ?o |un soda naudu |ir konstat?ts,| | |
|dar?jumu |??s summas |ka | | |
|kopsummas; ja |divk?r?? |nepiecie?ams | | |
|?ie dar?jumi |apm?r?. |veikt speci?lu| | |
|nav deklar?ti |(2) Ja triju |nodok?u | | |
|?? panta |m?ne?u laik? |auditu, vai | | |
|pirmaj? da?? |nodok?u |gad?jumos, par| | |
|noteiktaj? |maks?t?js |kuriem | | |
|k?rt?b?, — 15 |nenomaks? |paredz?ta | | |
|procentu |nodok?a, soda |krimin?latbild| | |
|apm?r? no ?o |naudas vai |?ba, — | | |
|dar?jumu |nokav?juma |saimnieciski | | |
|kopsummas, ja |naudas par?du |finansi?l?s | | |
|?aj? pant? nav|bud?et? un |darb?bas | | |
|noteikts |vi?am nav |rev?ziju. Ja | | |
|cit?di. | |?? panta | | |
| | |pirmaj? da?? | | |
| | |paredz?t? | | |
| | |normat?vo aktu| | |
| | |p?rk?p?ja (vai| | |
| | |t? | | |
| | |strukt?rvien?b| | |
| | |as, kur? | | |
| | |noticis | | |
| | |p?rk?pums) | | |
| | |darb?ba | | |
| | |aptur?ta uz | | |
| | |laiku, tad | | |
| | |darb?bas | | |
| | |aptur??anas | | |
| | |rezult?t? | | |
| | |radu?ies | | |
| | |materi?lie | | |
| | |zaud?jumi tiek| | |
| | |segti no | | |
| | |p?rk?p?ja | | |
| | |(fizisk?s vai | | |
| | |juridisk?s | | |
| | |personas vai | | |
| | |??du personu | | |
| | |grupas) | | |
| | |l?dzek?iem. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|12. Valsts |14. Pa?vald?bu| | | |
|nodok?i, to |nodevas, to | | | |
|raksturojums. |raksturojums. | | | |
|Nodoklis — ar |pa?vald?bas | | | |
|likumu |nodeva — | | | |
|noteikts |pa?vald?bas | | | |
|oblig?ts |domes | | | |
|maks?jums |(padomes) | | | |
|valsts bud?et?|noteikts | | | |
|vai pa?vald?bu|oblig?ts | | | |
|bud?etos |maks?jums | | | |
|(pamatbud?et? |pa?vald?bas | | | |
|vai |pamatbud?et? | | | |
|speci?lajos |vai speci?laj?| | | |
|bud?etos), kas|bud?et? ?aj? | | | |
|nav maks?jums |likum? | | | |
|par noteiktas |paredz?tajos | | | |
|preces ieg?di |gad?jumos; | | | |
|vai |(1) Pils?tas | | | |
|pakalpojuma |domei un | | | |
|sa?em?anu un |pagasta | | | |
|nav soda |padomei ir | | | |
|naudas, |ties?bas | | | |
|pamatpar?da |Ministru | | | |
|palielin?juma |kabineta | | | |
|naudas un |noteikumos | | | |
|nokav?juma |noteiktaj? | | | |
|naudas |k?rt?b? sav? | | | |
|maks?jums, k? |administrat?va| | | |
|ar? nav |j? teritorij? | | | |
|maks?jums par |uzlikt | | | |
|valsts |pa?vald?bas | | | |
|kapit?la vai |nodevas par: | | | |
|t? da?as |1) pa?vald?bas| | | |
|izmanto?anu. |domes | | | |
|Latvijas |(padomes) | | | |
|Republik? ir |izstr?d?to | | | |
|??di valsts |ofici?lo | | | |
|nodok?i un |dokumentu un | | | |
|tiem |apliecin?tu to| | | |
|atbilsto?ie |kopiju | | | |
|likumi par |sa?em?anu; | | | |
|nodok?u |2) | | | |
|uzlik?anu: |izklaid?jo?a | | | |
|1) iedz?vot?ju|rakstura | | | |
|ien?kuma |pas?kumu | | | |
|nodoklis — |sar?ko?anu | | | |
|»Par |publisk?s | | | |
|iedz?vot?ju |viet?s; | | | |
|ien?kuma |3) atp?tnieku | | | |
|nodokli»; |un t?ristu | | | |
|2) uz??mumu |uz?em?anu; | | | |
|ien?kuma |4) | | | |
|nodoklis — |tirdzniec?bu | | | |
|»Par uz??mumu |publisk?s | | | |
|ien?kuma |viet?s; | | | |
|nodokli»; |5) visu veidu | | | |
|3) nekustam? |dz?vnieku | | | |
|?pa?uma |tur??anu; | | | |
|nodoklis — |6) | | | |
|»Par nekustam?|transportl?dze| | | |
|?pa?uma |k?u | | | |
|nodokli»; |iebrauk?anu | | | |
|4) pievienot?s|?pa?a re??ma | | | |
|v?rt?bas |zon?s; | | | |
|nodoklis — |7) rekl?mas, | | | |
|»Par |afi?u un | | | |
|pievienot?s |sludin?jumu | | | |
|v?rt?bas |izvieto?anu | | | |
|nodokli»; |publisk?s | | | |
|5) akc?zes |viet?s; | | | |
|nodoklis — |8) laivu, | | | |
|»Par akc?zes |motorlaivu un | | | |
|nodokli», |jahtu | | | |
|6) akc?zes |tur??anu; | | | |
|nodoklis |9) pa?vald?bu | | | |
|naftas |simbolikas | | | |
|produktiem- |izmanto?anu; | | | |
|»Par akc?zes |10) | | | |
|nodokli naftas|b?vat?aujas | | | |
|produktiem», |sa?em?anu. | | | |
|7) muitas |(2) Rajona | | | |
|nodoklis — |padomei ir | | | |
|»Par muitas |ties?bas | | | |
|nodokli |Ministru | | | |
|(tarifiem)»; |kabineta | | | |
|8) dabas |noteikumos | | | |
|resursu |noteiktaj? | | | |
|nodoklis — |k?rt?b? sav? | | | |
|»Par dabas |administrat?va| | | |
|resursu |j? teritorij? | | | |
|nodokli»; |uzlikt nodevu | | | |
|9) izlo?u un |par: | | | |
|azartsp??u |1) rajona | | | |
|nodoklis — |padomes | | | |
|»Par izlo?u un|izstr?d?to | | | |
|azartsp??u |ofici?lo | | | |
|nodevu un |dokumentu un | | | |
|nodokli»; |apliecin?tu to| | | |
|10) valsts |kopiju | | | |
|soci?l?s |sa?em?anu; | | | |
|apdro?in??anas|2) rajona | | | |
|oblig?t?s |pa?vald?bas | | | |
|iemaksas — |simbolikas | | | |
|»Par valsts |izmanto?anu. | | | |
|soci?lo |(3) Pa?vald?bu| | | |
|apdro?in??anu»|nodevu veid? | | | |
|. |apmaks?jama | | | |
|Nodok?u |atl?dz?ba | | | |
|maks?t?ji |tikai par ?? | | | |
|valsts |likuma | | | |
|nodok?us |12.pant? | | | |
|iemaks? valsts|paredz?to | | | |
|bud?et? vai |pa?vald?bu | | | |
|ar? p?c |nodro?in?jumu.| | | |
|noteikta to |Ja pa?vald?bas| | | |
|sadal?juma- |dome (padome) | | | |
|valsts bud?et?|vai t?s | | | |
|un pa?vald?bu |iest?des | | | |
|bud?etos |sniedz | | | |
|atbilsto?i |pakalpojumus, | | | |
|konkr?ta |kas saska?? ar| | | |
|nodok?a |?o likumu nav | | | |
|likumam. Ar? |pa?vald?bas | | | |
|bud?etos |nodevas | | | |
|ieskait?m? |objekts, un ja| | | |
|soda nauda par|par ?iem | | | |
|nodok?u likumu|pakalpojumiem | | | |
|p?rk?pumiem, |ir ?emama | | | |
|nokav?juma |samaksa, tad | | | |
|nauda un |ir j?k?rto | | | |
|nodok?u |atsevi??a | | | |
|maks?jumi, |gr?matved?bas | | | |
|saglab?jot |uzskaite un | | | |
|nodok?u |j?nodro?ina | | | |
|sadales |nodok?u un | | | |
|proporciju, |citu oblig?to | | | |
|tiek iemaks?ti|maks?jumu | | | |
|tajos pa?os |veik?ana par | | | |
|bud?etu |tiem saska?? | | | |
|kontos, kuros |ar ?o likumu | | | |
|maks?jams |un konkr?to | | | |
|konkr?tais |nodok?u | | | |
|nodoklis, ja |likumiem. | | | |
|konkr?taj? |(4) Republikas| | | |
|nodok?a likum?|pils?tu domju | | | |
|nav noteikts |un rajonu | | | |
|cit?di. |padomju | | | |
| |pie?emtie | | | |
| |saisto?ie | | | |
| |noteikumi par | | | |
| |pa?vald?bu | | | |
| |nodev?m p?c to| | | |
| |parakst??anas | | | |
| |piecu | | | |
| |darbdienu | | | |
| |laik? nos?t?mi| | | |
| |pa?vald?bu | | | |
| |darb?bu | | | |
| |p?rraugo?ajai | | | |
| |instit?cijai | | | |
| |re?istr??anai | | | |
| |Ministru | | | |
| |kabineta | | | |
| |noteiktaj? | | | |
| |k?rt?b? un ne | | | |
| |v?l?k k? | | | |
| |ned??u p?c to | | | |
| |re?istr?cijas | | | |
| |pa?vald?bu | | | |
| |darb?bu | | | |
| |p?rraugo?aj? | | | |
| |instit?cij? | | | |
| |public?jami | | | |
| |laikrakst? | | | |
| |»Latvijas | | | |
| |V?stnesis», un| | | |
| |tie st?jas | | | |
| |sp?k? ne ?tr?k| | | |
| |k? n?kamaj? | | | |
| |dien? p?c to | | | |
| |public??anas. | | | |
| |Pa?vald?bu | | | |
| |darb?bu | | | |
| |p?rraugo?? | | | |
| |instit?cija | | | |
| |veic noteikumu| | | |
| |re?istr?ciju | | | |
| |vai ar? sniedz| | | |
| |motiv?tu | | | |
| |atteikumu to | | | |
| |dar?t ne v?l?k| | | |
| |k? 30 dienu | | | |
| |laik? p?c | | | |
| |noteikumu | | | |
| |re?istr?cijas | | | |
| |pieteikuma | | | |
| |sa?em?anas. | | | |
| |(5) Rajona | | | |
| |pils?tu domju | | | |
| |un pagastu | | | |
| |padomju | | | |
| |pie?emtie | | | |
| |saisto?ie | | | |
| |noteikumi par | | | |
| |pa?vald?bu | | | |
| |nodev?m p?c to| | | |
| |parakst??anas | | | |
| |piecu | | | |
| |darbdienu | | | |
| |laik? nos?t?mi| | | |
| |pa?vald?bu | | | |
| |darb?bu | | | |
| |p?rraugo?ajai | | | |
| |instit?cijai | | | |
| |re?istr??anai | | | |
| |Ministru | | | |
| |kabineta | | | |
| |noteiktaj? | | | |
| |k?rt?b? un ne | | | |
| |v?l?k k? | | | |
| |ned??u p?c to | | | |
| |re?istr?cijas | | | |
| |pa?vald?bu | | | |
| |darb?bu | | | |
| |p?rraugo?aj? | | | |
| |instit?cij? | | | |
| |izliekami | | | |
| |redzam? viet? | | | |
| |domes | | | |
| |(padomes) ?k? | | | |
| |vai pie domes | | | |
| |(padomes) | | | |
| |?kas, un tie | | | |
| |st?jas sp?k? | | | |
| |ne ?tr?k k? | | | |
| |n?kamaj? dien?| | | |
| |p?c to | | | |
| |izlik?anas | | | |
| |redzam? viet?.| | | |
| |Pa?vald?bu | | | |
| |darb?bu | | | |
| |p?rraugo?? | | | |
| |instit?cija | | | |
| |veic noteikumu| | | |
| |re?istr?ciju | | | |
| |vai ar? sniedz| | | |
| |motiv?tu | | | |
| |atteikumu to | | | |
| |dar?t ne v?l?k| | | |
| |k? 30 dienu | | | |
| |laik? p?c | | | |
| |noteikumu | | | |
| |re?istr?cijas | | | |
| |pieteikuma | | | |
| |sa?em?anas. | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий